Alle tilskuddsberettigede organisasjoner har fått tilskuddet utbetalt i tre deler, en del i februar, en del i juni/juli og siste del i september.

Totalt har 133 organisasjoner blitt tildelt midler, hvorav to er nye organisasjoner som ikke mottok tilskudd i 2020.

Funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - oversikt over tilskudd.pdf

Funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - poengfordeling.pdf

I tillegg har Bufdir utbetalt driftstilskudd etter tilskuddsordningens forskrift § 42 (paraplyorganisasjoner), § 43 (døvblindes organisasjoner) og § 44 (stiftelser). Tildelingene her har vært som følger:

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (§ 42): kr 18 085 000
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (§ 42): kr 1 300 000
  • Foreningen Norges døvblinde (§ 43): kr 3 470 000
  • Landsforeningen for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (§ 43): kr 725 000
  • Stiftelsen Klar Tale (§ 44): kr 7 970 000
  • Stiftelsen SOR (§ 44): kr 1 895 000