Alle tilskuddsberettigede organisasjoner får tilskuddet utbetalt i to omganger, en halvpart i februar/mars og en halvpart i juni/juli.

Totalt har 131 organisasjoner blitt tildelt midler, hvorav to er nye organisasjoner som ikke mottok tilskudd i 2019.

Se en fullstendig oversikt over alle tilskuddene sortert etter organisasjon.

Se en detaljert oversikt over poengfordelinger og beregningsgrunnlag.

Nøkkeltall for 2020 er som følger:

  • Tildelingsramme drift ordinært: kr. 171 267 050
  • Antall organisasjoner som mottar tilskudd: 131

I tillegg har Bufdir utbetalt driftstilskudd etter tilskuddsordningens forskrift § 42 (paraplyorganisasjoner), § 43 (døvblindes organisasjoner) og § 44 (stiftelser). Tildelingene her har vært som følger:  

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (§ 42): kr 16 860 000
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (§ 42): kr 1 215 000
  • Foreningen Norges døvblinde (§ 43): kr 3 240 000
  • Landsforeningen for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (§ 43): kr 695 000
  • Stiftelsen Klar Tale (§ 44): kr 7 866 000
  • Stiftelsen SOR (§ 44): kr 1 840 000

Samlet fordeling til driftstilskudd fra kap. 0352 post 70 for 2020 er kr 202 983 050.