Oppdatert 8.7.19: Bufdir har nå fastsatt den andre og siste fordelingen av driftstilskuddet for 2019.

Alle tilskuddsberettigede organisasjoner får tilskuddet utbetalt i to omganger, en halvpart i februar/mars og en halvpart i juni/juli. Ifb. andre utbetaling ble det lagt til noe ekstra midler - hhv. midler avholdt til klagesaker samt ubenyttede midler fra en annen tilskuddsordning. Dermed har totalt tilskudd ifb. andre utbetaling blitt høyere for noen organisasjoner sammenlignet med summene fastatt ifb. første utbetaling.

Totalt har 132 organisasjoner blitt tildelt midler, hvorav to er nye organisasjoner som ikke mottok tilskudd i 2018.

Se en fullstendig oversikt over alle tilskuddene sortert etter organisasjon.

Se en detaljert oversikt over poengfordelinger og beregningsgrunnlag.

Nøkkeltall for 2019 er som følger:

  • Tildelingsramme drift ordinært: kr 169 419 178
  • Fordelt første utbetaling: kr 83 161 036
  • Fordelt andre utbetaling: kr 86 258 142
  • Antall organisasjoner som mottar tilskudd: 132

I tillegg har Bufdir utbetalt driftstilskudd etter tilskuddsregelverkets pkt. 11.1. (paraplyorganisasjoner), pkt. 11.2. (døvblindes organisasjoner) og pkt. 11.3. (stiftelser). Tildelingene her har vært som følger:

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (pkt. 11.1.): kr 16 375 000
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (pkt. 11.1.): kr 1 180 000
  • Foreningen Norges døvblinde (pkt. 11.2.): kr 3 150 000
  • Landsforeningen for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (pkt. 11.2.): kr 675 000
  • Stiftelsen Klar Tale (pkt. 11.3.): kr 7 866 000
  • Stiftelsen SOR (pkt. 11.3.): kr 1 790 000

Samlet fordeling til driftstilskudd fra kap. 0352 post 70 for 2019 er kr 200 455 175