Rapportér nå

 • Endringer:
  For tiltak som har fått støtte i tilskuddsåret 2017, skal rapporten leveres i Bufdirs søknadsportal for tilskudd (https://soknadsportal.bufdir.no). Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut. Se regelverket for opplysninger om når det er krav om at statsautorisert eller registrert revisor skal kontrollere regnskapet.

  Spesifikasjon av hvilken kontroll som skal utføres finner du under "Skjemaer" nedenfor.

  For tiltak som fikk støtte i 2016, ligger regnskaps- og rapportingsskjemaet på Altinn. 
 • Rapporteringsfrist:
  Alle som har mottatt tilskudd for 2017 må levere regnskap og rapport innen 3. april 2018, det vil si én måned etter tilskuddsårets slutt, med mindre noe annet er godkjent av Bufdir. Rapporten skal leveres i Bufdirs søknadsportal for tilskudd (https://soknadsportal.bufdir.no).

  Se Rundskriv 01/2017 og veileder til rundskrivet for mer informasjon om rapportering, men vær oppmerksom på at rutinene for innlevering er endret.
Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn regnskap og rapport på sine tiltak.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Hva skal jeg rapportere om?

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt benyttet, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt. Rapport og regnskap skal fylles ut i Bufdirs skjema for dette.

Regnskapet for tiltaket skal kunne sammenliknes med budsjettet dere fylte ut i søknaden. Bufdirs regnskapsskjema skal signeres av revisor der det er krav om dette. Eventuell revisoruttalelse skal følge som vedlegg. For kommunale tiltak skal regnskap attesteres av kommunerevisjonen uavhengig av tilskuddsbeløp.

For private aktører skal regnskap revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor uavhengig av tilskuddsbeløp. Når frivillige organisasjoner står ansvarlig for tiltakene, skal regnskap revideres av statsautorisert eller registrert revisor når tilskuddssummen er på 100 000 kroner eller over.

Bufdirs regnskapsskjema må signeres av revisor, der det er krav om dette. Eventuell revisoruttalelse skal også legges ved.

Regnskaps- og rapportskjemaet blir publisert på Bufdirs hjemmesider i god tid før rapporteringsfristen. 

Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkte om tilskudd til?

Hvis dere endrer aktiviteten dere har søkt om må dere gi beskjed til oss med en gang. Større endringer kan medføre at tilskudd blir krevd tilbake.

Les mer om hva som skjer hvis dere må endre på prosjektet.

Kontakt oss
Publisert 21. april 2015.
Oppdatert 26. oktober 2018.