I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av 224,441 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi "Barn som lever i fattigdom" (2015-2017).

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, må kommunen ha bekreftet at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Fristen for dette var 10. november 2017.

Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Eksempler på sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors i Norge, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv. Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale kor, korps og idrettslag.

I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet nærmere hva man kan søke støtte til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i regelverket, veileder, krav til rapportering og revisjon.

Mer informasjon finner du på tilskuddsordningens nettside.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er satt til 8. desember 2017. Søknadsskjemaet publiseres senest15. november i søknadsportalen.

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon.

Endring i regelverket for tilskuddsåret 2018

Det er foretatt en endring i regelverket for å forenkle saksbehandling i kommuner med få søknader. I regelverkets punkt 2 står nå følgende: «For kommuner/bydeler som mottar færre enn tre søknader, stilles det ikke krav om vurdering og prioritering». Dette har selvsagt ikke innvirkning på krav om innsending av bekreftelsesskjema.

Forenklet skjema for utstyrssentraler

Det er utarbeidet et forenklet skjema for søknader om støtte til utstyrssentraler. I stedet for å beskrive selve aktiviteten med fritekst, må søkere bekrefte at søknaden gjelder opprettelse eller utvikling av en utstyrssentral som oppfyller følgende kriterier:

 • Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr for å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i ulike ferie- og fritidsaktiviteter. 
 • Søker skal gjøre en særskilt innsats for at barn og unge med fattigdomsproblemer og deres familier skal benytte seg av tilbudet. Det skal være faste rutiner for samarbeid med én eller flere aktører som er i regelmessig, direkte kontakt med tilskuddsordningens målgruppe (NAV, politi, barnevern eller andre).
 • Utstyr skal ikke gis bort eller lånes bort på ubestemt tid.
 • Tilskuddsmidler og egenfinansieringen det stilles krav om i regelverket skal bare benyttes til følgende utgiftstyper og være direkte knyttet til drift av utstyrssentralen:
  • Innkjøp av utstyr til utstyrssentralen
  • Husleie/ kostnader knyttet til lokalet
  • Lønn til ansatte ved utstyrssentralen
 • Alle kostnader knyttet til prosjektet skal føres på eget prosjektnummer eller koststed i regnskapet, slik at de holdes tydelig adskilt fra søkers øvrige virksomhet.
 • Det skal ikke tas ut noen form for overskudd fra utstyrssentralen, og bare faktiske kostnader utgiftsføres på prosjektet.
 • Tiltaket skal gjennomføres i tråd med øvrige vilkår og føringer i tilskuddsordningens regelverk (Rundskriv 01/2018).

Skjemaet kan benyttes av alle som søker støtte til utstyrssentraler, unntatt direktesøknader til direktoratet (se punkt 1 b) i regelverket).

Bufdirs søknadsportal

Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal

Hjelpeside til søknadsportalen

Fritidserklæringen og tiltak som kan få støtte

I juni 2016 signerte representanter for kommunene, frivilligheten og staten en fritidserklæring, der partene forpliktet seg til å jobbe for at alle barn skal få mulighet til å delta jevnlig i én fritidsaktivitet, avhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom har siden opprettelsen bidratt til dette. Bufdir anslår at 120 innvilgede tiltak, ca. 38 millioner kroner, gikk til tiltak som støtter opp under fritidserklæringen i 2017. 

Krav om egenfinansiering

 • Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Dette skal fremgå av budsjett og regnskap
 • For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering. Dette skal fremgå av budsjett og regnskap.

Det innebærer at søkere må budsjettere med minimum denne andelen egenfinansiering av søknadsbeløpet. Denne andelen vil legges til grunn ved regnskapsgjennomgang ved prosjektslutt. 

Eksempel: En kommune søker om kr. 100 000 til et ferietiltak. I budsjettet har de ført opp kr. 20 000 i egenfinansiering, som er 20 % av søknadssummen. Det er ingen andre inntekter i prosjektet. De totale inntektene i budsjettet er dermed kr. 120 000.  Bufdir innvilger imidlertid bare kr. 50 000 til tiltaket. Fordi kommunen forplikter seg til å bidra med 20 % i egenfinansiering, er inntektene til tiltaket kr. 50 000 (tilskudd fra Bufdir) pluss kr. 10 000 (egenandel fra kommunen). De totale inntektene er dermed kr. 60 000. Det vil si at Bufdir står for 83,3 % av finansieringen (50 000 / 60 000 = 0,833) Når kommunen rapporterer ved prosjektets slutt, viser regnskapet at de bare har brukt kr. 40 000 på tiltaket. Tiltaket har dermed et overskudd på kr. 20 000. Av dette skal 83,3 % tilbakebetales til Bufdir, fordi 83,3 % av inntektene er tilskuddsmidler fra direktoratet. Det utgjør kr. 16 660.

Publisert 15. november 2017.
Oppdatert 14. november 2018.