Andelen 3.klassinger med overvekt og fedme har forandret seg lite siden 2008. Andelen unge med overvekt og fedme ser derimot til å ha økt siden slutten av 90-tallet. Blant unge i alderen 16-24 år er det flere menn enn kvinner som har BMI tilsvarende overvekt.

Hovedpunkter

15% av barn i 3. klasse har overvekt eller fedme.

Flere undersøkelser tyder på økende fedme og overvekt blant ungdom de siste årene.

Blant jenter på 17 år er det flere som oppgir å være undervektig enn overvektig.

NB! Oppvekststatistikken på bufdir.no er under revidering. Informasjonen og tallene du finner her er ikke oppdatert. Vi har fjernet grafene, men teksten står inntil videre. Nytt innhold vil komme i løpet av første kvartal 2022.

Fem artikler vil imidlertid bli oppdatert i løpet av sommeren og innen 1. september i år. Disse er:

Overvekt blant barn og unge

Andelen med overvekt og fedme stabil blant 3.klassinger

Andelen overvektige barn i Norge økte fram mot begynnelsen av 2000-tallet (Juliusson et al. 2007, Folkehelseinstituttet 2014). Barnevekststudien viser imidlertid at andelen overvektige 3. klassinger ikke har steget i perioden 2008–2015 (Folkehelseinstituttet 2016).

I 2015 var andelen tredjeklassinger med overvekt eller fedme 15 %. Andelen med overvekt er noe høyere blant jenter (17 %) enn blant gutter (13 %). Færre enn 3 % av tredjeklassingene har fedme.

Andel overvektige størst blant unge menn

Flere undersøkelser tyder på økende andel fedme og overvekt blant ungdom de siste årene (Ekornrud 2012, Kjelvik 2013). Unge menn som rapporterer om en BMI  som kan bety overvekt eller fedme, har steget fra 9 % på begynnelsen 2000-tallet til 14 % i 2015. Dette er likevel en nedgang fra 16 % i 2012. Andelen unge kvinner som oppgir å ha høy BMI, har økt fra 7 % i 2012 til 10 % i 2015.

Jenter har et sunnere kosthold enn gutter

Generelt sett har jenter et noe sunnere kosthold enn gutter. Jenter spiser noe oftere frukt, bær og grønnsaker, og de de drikker sjeldnere sukkerholdige drikker. Både jenter og gutter spiser klart mer frukt og grønt med økende alder (Levekårsundersøkelsen 2015). Andelen som spiser søtsaker 5 eller flere ganger i uken, har gått ned fra 2005 til 2012, særlig blant gutter (Levekårsundersøkelsen 2012).

Flest overvektige i rurale strøk

Det er betydelig forskjell i overvekt og fedme blant barn og unge i urbane og rurale områder. Blant 17-åringer i rurale områder er det dobbelt så mange som rapporterer om BMI tilsvarende overvekt, sammenlignet med mer sentrale kommuner (Kjelvik 2013). Andelen overvektige 17-åringer er dessuten 6 prosentpoeng høyere i Helseregion Nord enn i Helseregion Sør, der andelen er lavest (Folkehelseinstituttet 2016).

Blant 3.klassinger er det også tydelige regionale forskjeller. Andelen overvektige er lavest i Helseregion Sør-Øst og høyest i Helseregion Midt og Nord (Folkehelseinstituttet 2013).

Det er også en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og overvekt. Det er høyere forekomst av overvekt og fedme blant ungdommer fra familier med dårlig økonomi, sammenlignet med dem som kommer fra familier med god økonomi (Folkehelseinstituttet 2016).

Lite oppmerksomhet på undervekt

Både i forskningslitteratur og media viser mange til overvekt som et økende problem, mens undervekt i mindre grad debatteres og tallfestes. At undervekt er mindre omtalt, kan skyldes at man oftest omtaler sykdommer hvor utfallet er undervekt, heller enn å omtale undervekt i seg selv (Kjelvik 2013).

Andel barn med lav BMI øker med alderen

Blant 13–15-åringer oppgir 16 % en BMI som kan tilsvare undervekt , men disse tallene må tolkes med forsiktighet. Andelen med lav BMI har vært stabil mellom 2005 og 2012. Like mange gutter som jenter oppgir BMI som kan bety undervekt.

14 % av unge kvinner rapporterer om undervekt

1 av 10 ungdommer i alderen 16-24 år oppga i 2015 en BMI som kan tilsvare undervekt (Levekårsundersøkelsen 2015). Tallene er betydelig høyere blant jenter (14 %) enn for gutter (6 %). Resultatene fra Levekårsundersøkelsen tyder på at undervekt er mer utbredt enn overvekt blant kvinner.

Spiseforstyrrelser blant barn og unge

Det er sjelden barn har spiseforstyrrelser  . Denne typen lidelser er i hovedsak knyttet til ungdomsalder og ung voksenalder.

Spiseforstyrrelser mest vanlig blant unge kvinner

Spiseforstyrrelser er mye vanligere blant kvinner enn blant menn. Om lag 9 av 10 som får diagnose og behandling for anoreksi eller bulimi, er kvinner. Når det gjelder forekomst av overspisningslidelser er det langt mindre kjønnsforskjeller (Folkehelseinstituttet 2016).

Usikre tall på forekomst

Det finnes ikke sikre tall som viser forekomst av spiseforstyrrelser blant barn og unge i Norge. Totalt i befolkningen anslås det at 0,3 % har anoreksi og 2 % bulimi (Folkehelseinstituttet 2016).

Kilder

Ekornrud, T. (2012). Barn og overvekt - kan me dra slutningar? Samfunnsspeilet, 26(5), 20-26.

Folkehelseinstituttet (2016). Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer. Oslo: Folkehelseinstituttet. 

Folkehelseinstitutttet (2016). Faktaark om spiseforstyrrelser

Folkehelseinstituttet (2016). Utvikling av overvekt og fedme hos barn og unge. Barnehelserapporten. Oslo: Folkehelseinstituttet. 

Grøholt, E. K., Stigum, H., & Nordhagen, R. (2008). Overweight and obesity among adolescents in Norway: cultural and socio-economic differences. J Public Health, 30(3), 258–265. 

Juliusson, P. B, Roelants M., Eide, G. E., Hauspie, R., Waaler, P. P., & Bjerknes, R. (2007). Overweight and obesity in Norwegian children: secular trends in weight-for-height and skinfolds. Acta Paediatric, 96(9) 1333–7. 

Kjelvik, J. (2013). Undervekt og overvekt blant jenter og gutter. 17-årige ungdommer – hver 10. jente undervektig? Samfunnsspeilet, 27(1), 13-19.

SSB/Helseforhold, levekårsundersøkelsen, tabell 06658 og 06181