Legemidler brukes for å behandle sykdom, skade eller andre lidelser. Helsedirektoratet anbefaler generell tilbakeholdenhet ved rekvirering av vanedannende legemidler til barn og ungdom. Like fullt er det tydelige tegn på at legemiddelbruken øker nokså markant blant barn og unge i dag.

Hovedpunkter

Nesten 4 % av gutter i alderen 10-14 år bruker ADHD-medisin.

Det siste tiåret har det vært størst økning i bruk av smertestillende midler hos de yngste barna.

Mer enn en fjerdedel av unge mellom 15 og 16 år bruker smertestillende medisiner daglig eller ukentlig.

NB! Oppvekststatistikken på bufdir.no er under revidering. Informasjonen og tallene du finner her er ikke oppdatert. Vi har fjernet grafene, men teksten står inntil videre. Nytt innhold vil komme i løpet av første kvartal 2022.

Fem artikler vil imidlertid bli oppdatert i løpet av sommeren og innen 1. september i år. Disse er:

ADHD-medisin

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) er en nevrobiologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro og vansker med oppmerksomhet. I tillegg er hyperaktivitet og høy grad av impulsivitet vanlig (Folkehelseinstituttet 2007). Symptomene på ADHD dukker ofte opp tidlig i barneårene. I noen tilfeller vedvarer symptomene også inn i voksenlivet.

Klar økning i bruken av ADHD-medisin blant unge

Fra 2004 til 2017 har det vært en betraktelig økning i andelen brukere av ADHD-medisin for både gutter og jenter. Økningen har vært spesielt stor blant barn og unge mellom 10–19 år. Det er imidlertid en klar overvekt av gutter i denne alderen som er brukere av slik medisin.

Gutter mellom 10 og 14 år er de som i størst grad er brukere av ADHD-medisiner. Nesten 40 av 1000 gutter i denne aldersgruppen bruker slike medisiner.

Usikkerhet rundt årsaker til økt bruk

Det er usikkerhet om årsakene til økningen i bruken av ADHD-medisin. En hypotese er at det har vært en økning på grunn av hyppigere diagnostisering av ADHD og foreskriving av medisin fra lege. En annen hypotese er at det tidligere var en underrapportering av ADHD hos barn. Les mer om ADHD på Folkehelseinstituttets nettsider.

Bruk av smertestillende midler blant barn og unge

Størst økning i bruken av reseptbelagte smertestillende midler blant de yngste barna

Høyt forbruk av reseptfrie smertestillende midler blant ungdom

Jenter fra 10 til 14 år er de hyppigste brukerne av smertestillende midler blant de under 15 år. Den største veksten i bruken siden 2004 har imidlertid vært hos de yngste barna. I 2017 brukte 19 av 1000 gutter mellom 0 og 4 år smertestillende midler. Tilsvarende andel var 7 av 1000 i 2004.

Andelen unge som bruker smertestillende midler ser ut til å øke (Skarstein et al. 2013). Mer enn en fjerdedel av unge mellom 15 og 16 år bruker smertestillende medisiner daglig eller ukentlig.

Fysisk smerte kan være et varsel om at noe er galt i hverdagen til barn og unge. De fysiske smertene kan i noen tilfeller henge sammen med det økte stresset som er dokumentert blant unge i dag (Skarstein et al. 2013). Når barn og unge har høyt forbruk av smertestillende medisiner og også viser tegn til høyt stressnivå, er det derfor viktig å undersøke disse tegnene nærmere. Les mer i vår artikkel Psykisk helse.

Legemidler mot angst, depresjon og andre psykiske plager

Det er en økende bekymring blant forskere og myndigheter for barn og unges søvnmangel. NOVAs Ungdata-undersøkelser viser at omtrent 1 av 4 unge mellom 13 og 16 år har hatt søvnproblemer i løpet av siste uke.

1 av 20 bruker beroligende midler eller sovepiller uten resept

Omtrent 1 av 10 norske ungdommer i alderen 15–16 år har brukt beroligende midler eller sovepiller på resept fra lege. Dette utgjør en ganske betydelig andel av denne gruppa. I tillegg har omtrent 1 av 20 i samme aldersgruppe brukt slike midler uten at dette ble foreskrevet av en lege.

Økning i bruken av antidepressiva blant jenter fra 15 til 24 år

Depresjon er særlig en utfordring blant jenter (Bakken 2018). Bruken av antidepressiva har økt blant alle unge mellom 15 og 24 år i senere år (Folkehelseinstituttet 2014). Bruken har økt klart mest hos jenter i denne aldersgruppen. Ungdom rapporterer i økende grad om psykiske plager som søvnproblemer og depresjon. Les mer i vår artikkel om psykisk helse blant barn og unge.

Kilder

Bakken, A. (2018). Ungdata. Nasjonale resultater 2018. (NOVA Rapport nr. 8, 2018). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Folkehelseinstituttet (2007). ADHD – Faktaark. 

Folkehelseinstituttet (2014). Reseptregisteret.

Helsedirektoratet. Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet. 

NOVA (2015). Ungdata. Nasjonale resultater 2014. (NOVA Rapport nr. 7, 2015). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Skarstein, S., Rosvold, E. O., Helseth, S., Kvarme, L. G., Holager, T., Småstuen, M. C., & Lagerløv, P. (2014). High‐frequency use of over‐the‐counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross‐sectional study. Scandinavian journal of caring sciences, 28(1), 49-56.

Skretting, A., Lund, K. E., & Bye, E. K. (red.) (2014). Rusmidler i Norge 2013. Alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika, sniffing og doping. (SIRUS Rapport, 2014).Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning.

Statens institutt for rusmiddelforskning [SIRUS] (2014). Rusmiddelstatistikk.