Det finnes begrenset med kunnskap om rettssikkerhetssituasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det vi vet, tyder likevel på at personer med nedsatt funksjonsevne lever med større utsatthet for vold, trusler og overgrep enn det befolkningen generelt gjør.

Hovedpunkter

Nesten 1 av 10 med nedsatt funksjonsevne oppgir å ha vært utsatt for vold eller trusler.

Lovregulering av tvang og makt i omsorgen for personer med utviklingshemming har muligens ført til nedgang i tvangsbruken.

16 % av innleggelsene i psykisk helsevern for voksne skjedde under tvang i 2013.

NB! Denne artikkelen er under revidering. En del av informasjonen og tallene du finner her er ikke oppdatert. Vi har fjernet de fleste grafene, men teksten står inntil videre. Nytt innhold vil komme i løpet av andre halvår 2022.

Diskriminering

Funksjonsnedsettelse er blant grunnlagene som er forbudt å diskriminere mot ifølge Lov om likestilling og forbud mot diskriminering. Likevel opplever personer med ulike former for funksjonsnedsettelse diskriminering på grunnlag av funksjonsevnen sin og andre forhold.

Dobbelt så mange personer med nedsatt funksjonsevne, enn ellers i befolkingen, opplever diskriminering

Ifølge tall Bufdir har bestilt fra SSB innhentet gjennom Livskvalitetsundersøkelsen i 2020, oppgir en større andel av personer med nedsatt funksjonsevne at de har blitt utsatt for diskriminering enn befolkningen generelt. 33,5 % av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir at de har opplevd diskriminering det siste året. Blant personer i befolkningen som ikke har nedsatt funksjonsevne er andelen 17,7 %.

Personer med nedsatt funksjonsevne diskrimineres av flere årsaker

Helseproblemer, sykdom og/eller skade er den vanligste diskrimineringsårsaken oppgitt av personer med nedsatt funksjonsevne. Nesten en femtedel av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir at de i løpet av det siste året har blitt diskriminert på grunn av sykdom og/eller skade, mot 2,7 % i befolkingen ellers. Sammenlignet opplever personer med nedsatt funksjonsevne i mindre grad å bli diskriminert på grunn av sin funksjonshemming, men også her er det betydelig andel høyere enn befolkningen ellers.

En større andel personer med nedsatt funksjonsevne oppgir også å bli diskriminert av andre årsaker, slik som politiske holdninger, religion/livssyn og seksuell identitet, enn befolkningen ellers. Det er mindre forskjeller når det kommer til diskriminering på grunn av alder, kjønn og hudfarge, men også her er det en høyere andel personer med nedsatt funksjonsevne enn øvrig befolkning som har opplevd diskriminering i løpet av året.

Diskriminering i arbeidslivet

Gjentatte undersøkelser viser at det store flertallet av sysselsatte med nedsatt funksjonsevne er fornøyde med jobben sin, har fått tilstrekkelige tilpasninger og føler ikke behov for mer tilrettelegging.

Likevel finnes det et mindretall med sterkt nedsatt funksjonsevne eller sykdom som opplever problemer på arbeidsmarkedet: De jobber oftere deltid, har et stort udekket behov for tilrettelegging og er som regel i mindre grad sysselsatt (Bjerkan & Veenstra 2008).

Vold, trusler og overgrep

Personer med nedsatt funksjonsevne lever med større utsatthet for vold og overgrep enn andre borgere. En større andel med nedsatt funksjonsevne er avhengig av offentlige tjenester, assistanse og pleie. Slik avhengighet innebærer en betydelig maktforskjell og dermed også økt sårbarhet.

Nesten 1 av 10 med nedsatt funksjonsevne har vært utsatt for vold eller trusler

Personer med nedsatt funksjonsevne er mer engstelige for tyveri, skadeverk, vold eller trusler. Dette henger nok sammen med at de også er mer utsatte. Nesten 1 av 10 med nedsatt funksjonsevne at de har vært utsatt for vold eller trusler, mens det er 4 % i befolkningen generelt.

Når det gjelder utsatthet for fysiske overgrep, seksuelle overgrep eller institusjonelle overgrep, er det internasjonalt vanlig å regne en overhyppighet på 2–3 ganger i forhold til befolkningen generelt. Det har også blitt pekt på at personer med nedsatt funksjonsevne i større grad enn andre borgere opplever gjentakende overgrep og overgrep av lengre varighet (Sørheim 1998).

Kvinner er utsatt

Hovedbildet som tegnes fra norsk og internasjonal forskning på området, er at kvinner med funksjonsnedsettelse utsettes for de samme former for vold og overgrep som kvinner generelt. Dette innebærer overgrep av fysisk, psykisk og seksuell karakter, samt økonomisk utnytting (Nationellt centrum för kvinnofrid 2010, Damgaard et al. 2013, Grøvdal 2013). Det ser likevel ut til at frekvensen på noen områder er høyere og overgrepene av grovere karakter enn for kvinner generelt (Olsvik 2004, 2005, 2006, 2010).

Svakt hjelpetilbud

En studie fra 2014 viser i hovedtrekk at tjenestetilbudet til volds- og overgrepsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne har betydelige mangler. Det synes å ha vært begrenset oppmerksomhet på dette området over lang tid, og helsemyndighetens anbefaling om organisatoriske tiltak, kompetanseutvikling og tverretatlig samarbeid har i liten grad blitt fulgt opp. Det ser heller ikke ut til at lovfesting av krisesentertilbudet endret dette (Gundersen, Madsen & Winsvold 2014).

Utsatt for trusler, vold eller trakassering på arbeidsplassen

Gjennomgående oppgir personer med nedsatt funksjonsevne at de i større grad er utsatt for trusler, vold eller trakassering på arbeidsplassen, enn hva tilfellet er for befolkningen ellers. Det er også en gjennomgående trend at kvinner er mer utsatte enn menn. Når det kommer til alder, så er det de yngste som oppgir å i størst grad være utsatt.

Utfordringer i kvinnedominerte yrker

Det er relativt store forskjeller i ulike yrker, og det fremkommer av tallene at det er større utfordringer i kvinnedominerte yrker. Blant personer med nedsatt funksjonsevne i kvinnedominerte yrker er det nesten 1 av 4 som oppgir at de har vært utsatt for trusler, vold eller trakassering på arbeidsplassen det siste året. Tilsvarende tall for personer med nedsatt funksjonsevne i mannsdominerte yrker er 1 av 20.

Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen viser at det i hovedsak er fra kunder, klienter eller andre som ikke var ansatt på arbeidsplassen at man opplever vold, trusler eller trakassering, og i mindre grad fra kollegaer eller overordnede.  

Bruk av makt og tvang i psykisk helsevern

Psykiske vansker eller lidelser av en viss varighet kan medføre nedsatt funksjonsevne. Helsevern for personer med psykiske lidelser skjer som hovedregel ved frivillighet, men ved noen tilfeller kan pasienter underlegges tvungent psykisk helsevern. Selvbestemmelsesretten for pasienter i psykisk helsevern kan settes til side ved lov dersom dette er nødvendig for å ivareta andre viktige hensyn som liv og helse.

16 % av innleggelsene i psykisk helsevern skjedde under tvang i 2013

I Helsedirektoratets rapport (2014) om bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne kommer det fram at om lag 5400 personer ble tvangsinnlagt til sammen 7700 ganger i 2013. Det totale antallet døgn under tvang er beregnet til 346 000. Dette innebærer at

  • 16 % av innleggelsene i psykisk helsevern for voksne skjedde under tvang i 2013
  • 1 av 5 døgnpasienter hadde vært tvangsinnlagt minst én gang i løpet av året
  • 30 % av oppholdsdøgnene var basert på et vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern

3740 vedtak om tvungent psykisk helsevern i 2013

Kontrollkommisjonenes årsmeldinger viser at det var en nedgang i antall vedtak om tvungent psykisk helsevern fra 2012 til 2013, fra 3870 til 3740 vedtak. Fra 2012 til 2013 var det derimot en økning i antall vedtak om tvungen observasjon fra 3610 til 3812 vedtak (Helsedirektoratet 2014).

I alt behandlet Kontrollkommisjonen 2355 klager på vedtak om tvungent psykisk helsevern i 2013. Av de behandlede klagene på tvungent psykisk helsevern fikk 10 % medhold. 16 % fikk medhold i klagene på tvungen observasjon (Helsedirektoratet 2014).

Bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemming

Siden 1999 har Norge hatt en lovhjemmel som regulerer og avgrenser bruk av makt eller tvang overfor personer med psykisk utviklingshemming.

Fylkesmannen endrer få vedtak

Kommunene må søke Fylkesmannen om godkjenning av tvangstiltak ovenfor personer med utviklingshemming. I 2013 overprøvde fylkesmennene 1300 vedtak i kommunene. 1259 vedtak ble godkjent av fylkesmennene, 31 sendt tilbake for revidering og 10 ble vurdert som ulovlige (Helsetilsynet 2014). Disse vedtakene omhandler 1102 personer, hvor 40 % av vedtakene gjaldt kvinner og 60 % menn.

I 24 123 enkeltsaker ble det meldt inn skadeavvergende tiltak. Det er store forskjeller mellom fylkene når det gjelder bruk av denne type tiltak.

Mindre bruk av tvang etter lovens innføring

Det har blitt hevdet at innføringen av loven i 1999 har ført til at ansatte i boliger har forsøkt å finne andre løsninger, som igjen har medført en nedgang i bruken av tvang og makt (Ellingsen 2006, Helsetilsynet 2005, Handegård og Gjertsen 2008). Imidlertid kan knapphet på tid være et problem når det gjelder å kunne finne andre løsninger.

Ofte dispensasjon fra krav til personalets kvalifikasjoner

I praksis gis det ofte dispensasjon når det gjelder kravene til personalets kvalifikasjoner på dette området. Videre fremholder noen kilder at det også foregår uregulert og illegitim tvangsbruk, og at dette muligens skjer i økende grad (Fjeldvær 2014).

Få klager på vedtakene

Det har kun blitt registrert 17 klager på disse vedtakene, og det er usikkert om det er fordi berørte parter ikke kjenner til klageadgangen, fordi de ikke orker å klage, eller om det er andre grunner til dette lave tallet. Tilsynet varierer også mye fra sted til sted.

Rettsapparatet

FN-konvensjonen understreker, i artikkel 13, at funksjonshemmede skal ha den samme tilgangen til rettssystemet som andre borgere. Det finnes imidlertid ikke systematisk kunnskap om hvor tilgjengelig rettssystemet er for funksjonshemmede i praksis. Det vi vet, tyder på at tolketjenestene for døve, døvblinde og hørselshemmede fungerer etter hensikten (Olsen et al. 2010, Kermit et al. 2011, Olsen & Kermit 2014).

Økende bruk av barnehus

Statens barnehus har som oppgave å samle alle involverte offentlige instanser når det er mistanke om at barn eller utviklingshemmede har vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Avhør foretas av personale som er spesialtrenet i arbeid med disse målgruppene. Tall fra Politidirektoratet viser en sterk økning i bruk av barnehusene for å avhøre utviklingshemmede fra 2008 til 2014.

Fra norsk og internasjonal forskning vet man at få sedelighetssaker blir anmeldt, og at enda færre ender med fellende dom (Justis- og beredskapsdepartementet 2012). Det mangler ofte vitner, slik at troverdigheten til partenes forklaringer blir veldig viktig. I denne sammenheng kan det være ekstra viktig at avhør av personer med ulike former for funksjonshemming gjennomføres kort tid etter anmeldelsestidspunktet. I praksis skjer ikke dette, noe som er et alvorlig problem (Justis- og beredskapsdepartementet 2012).

Nye retningslinjer ved mistanke om overgrep

For å forbedre praksis ved mistanke om overgrep mot personer med utviklingshemming har Bufdir laget egne retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming. Disse er tilgjengelige på www.vernmotovergrep.no

Overvekt av personer med nedsatt funksjonsevne i norske fengsler

En studie fant at 10 % av innsatte i fengsel hadde lærevansker, 20 % hadde språkproblemer og mange hadde psykiske problemer (Søndenaa 2009). Norske fengsler er i liten grad tilpasset personer med ulike funksjonsnedsettelser, og aktører i strafferettspleien har lite kunnskap om temaet (Olsen et al. 2010). Innsatte med nedsatt funksjonsevne soner derfor kanskje under tyngre forhold enn andre (Haualand 2011, Haualand 2014).

Kunnskapsstatus

Flere av studiene det refereres til her, er små og avgrensede. På mange områder finnes det ikke systematisert kunnskap, og det blir dermed vanskelig å trekke klare konklusjoner. Generelt ser det ut til å være behov for økt kompetanse om rettssikkerheten til personer med nedsatt funksjonsevne.

Kilder

Damgaard, M., Steffensen, T., & Bengtsson, S. (2013). Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse. (SFI Rapport, 2013). København: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Ellingsen, K. E. (2006). Lovregulert tvang og refleksiv praksis. (Doktoravhandling, Luleå tekniska universitet). Luleå: Luleå tekniska universitet.

Grøvdal, Y. (2013). Mellom frihet og beskyttelse. Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming – en kunnskapsoversikt. (NKVTS Rapport nr. 2, 2013). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Gundersen, T., Madsen, C., & Winsvold, A. (2014). Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne. (NOVA Rapport nr. 6, 2018). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Handegård, T. L., & Gjertsen, H. (2008). Kapittel 4A – en faglig revolusjon? Evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A: rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. (NF Rapport nr. 1, 2008). Bodø: Nordlandsforskning.

Haualand, H. (2011). Straffet og isolert: Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler. (Fafo Rapport nr. 1, 2011). Oslo: Fafo.

Haualand, H. (2014). Punished and isolated: disabled prisoners in Norway. Scandinavian Journal of Disability Research.

Helsedirektoratet (2014). Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013. (Helsedirektoratet Rapport, 2014). Oslo: Helsedirektoratet.

Helsetilsynet (2005). Praksis knyttet til tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning etter sosialtjenesteloven kapittel 4A og kommunenes generelle ivaretakelse av hjelpetiltak etter § 4-2, a–e. (Helsetilsynet Rapport nr. 6, 2005). Oslo: Lobo Media AS 

Helsetilsynet (2014). Tilsynsmelding 2013. Oslo: Statens helsetilsyn.

Justis- og beredskapsdepartementet (2012). Rapport fra arbeidsgruppen for gjennomgang av regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.

Kermit, P., Mjøen, O. M., & Olsen, T. (2011). Safe in the hands of the interpreter? A qualitative study investigating the legal protection of Deaf people facing the criminal justice system in Norway. Disability Studies Quarterly, 31(4).

Kvam, M. H. (2000). Is sexual abuse of children with disabilities disclosed? a retrospective analysis of child disability and the likelihood of sexual abuse among those attending Norwegian hospitals. Child Abuse & Neglect, 24(8), 1073–1084.

Kvam, M. H. (2001). Seksuelle overgrep mot døve barn i Norge: en retrospektiv analyse av i barndommen for 431 voksne døve. (SINTEF Rapport, 2001). Oslo: SINTEF Unimed.

Kvam, M. H. (2003). Seksuelle overgrep mot synshemmede barn i Norge: En retrospektiv analyse av situasjonen i barndommen for 502 voksne blinde og svaksynte. (SINTEF Rapport, 2003). Oslo: SINTEF Unimed.

Kvam, M. H. (2004). Sexual abuse of deaf children. A retrospective analysis of the prevalence and characteristics of childhood sexual abuse among deaf adults in Norway. Child Abuse & Neglect, 28(3), 241–251.

Nationellt centrum för kvinnofrid (2013). Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. (Rapport, 2013). Uppsala: Uppsala universitet.

Olsen, T., & Kermit, P. (2014). Sign language, translation and rule of law. Deaf people's experiences from encounters with the Norwegian criminal justice system. Scandinavian Journal of Disability Research.

Olsvik, V. M. (2004). Makt, avmakt og institusjonelle overgrep. (ØF Notat nr. 9, 2004). Lillehammer: Østlandsforskning.

Olsvik, V. M. (2005). Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser. En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser. (ØF Notat nr. 08, 2005). Lillehammer: Østlandsforskning.

Olsvik, V. M. (2006). Vulnerable, Exposed and Invisible: A Study of Violence and Abuse against Women with Physical Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 8(2–3), 85–98.

Olsvik, V. M. (2010). Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne – en kunnskapsoversikt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Søndenaa, E. (2009). Intellectual disabilities in the criminal justice system. (Doktorgradsavhandling, NTNU). Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sørheim, T. A. (1998). Vanlige kvinner – uvanlige utfordringer: en studie av kvinner med funksjonshemning. Oslo: Seksjon for medisinsk antropologi, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo.