Det er liten forskjell mellom lesbiske, homofile og bifile og heterofile når det gjelder deltakelse og fritidsaktiviteter.  Forskning viser at lhb-personer i noe større grad deltar i organisasjonslivet enn heterofile. Det finnes lite dokumentert kunnskap om hvordan lhbtiq-personer opplever fritiden. 

Hovedpunkter

16 % av bifile menn går på religøst møte eller ligende en eller flere ganger i måneden

14 % av homofile menn er medlem av forening for lesbiske, homofile, bifile eller skeive

67 % av lesbiske kvinner trener ukentlig eller oftere

Organisasjonsdeltakelse

Det er enkelte forskjeller mellom heterofile, homofile og bifile med hensyn til organisasjonsdeltakelse, ellers er heterofile og lhb-personer stort sett like aktive på de samme samfunnsarenaene 

En større andel lesbiske og homofile er fagorganiserte 

Lesbiske og homofile er i noe større grad medlem av en fagforening enn heterofile kvinner og menn. En mindre andel bifile kvinner, 32 %, er medlem av en fagforening eller arbeidstakerorganisasjon.  

Utvalget av bifile kvinner er imidlertid yngre enn utvalget ellers i levekårsundersøkelsen fra 2013. Det betyr blant annet at uforholdsmessig mange av de bifile kvinnene er studenter, og derfor er det naturlig at færre er fagorganisert. Denne utvalgsskjevheten kan ha betydning for flere av punktene når det gjelder deltakelse. 

Flere lesbiske, homofile og bifile er medlem av politisk parti 

19 % av homofile og 17 % av bifile menn er medlem i et politisk parti. Blant heterofile menn er 14 % medlemmer. Også lesbiske og bifile kvinner er i noe større grad enn heterofile kvinner medlemmer av politiske partier.  

Lesbiske er i størst grad medlem av en organisasjon for lhbt-personer 

Et mindretall av lhb-personer er med i en organisasjon for skeive/lhbt-personer. Den gruppen som har størst andel medlemmer i lhbt-organisasjon er lesbiske, 20 %, mens blant bifile kvinner er det minst andel, 3 %. Det samme mønsteret ser vi blant homofile og bifile menn. 

Flest menn er medlemmer av bransjeorganisasjon 

Heterofile, bifile og homofile menn er i noe større grad medlem i en bransjeorganisasjon enn gruppene av kvinner i undersøkelsen. Dette kan gjenspeile kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedetog vi ser at i noen sammenhenger vil forskjeller basert på seksuell orientering gi mindre utslag enn f.eks. kjønnsforskjeller. 

En større andel lesbiske, homofile og bifile deltar i religiøse møter og foreninger 

Levekårsundersøkelsen fra 2013 viser at homofile, lesbiske og bifile i større grad deltar i religiøse møter og foreninger enn heterofile menn og kvinner. Det vitner om betydningen av inkluderende religiøse organisasjoner. Samtidig ser vi at en del er skeptisk til kirkelig vielse for likekjønnede par (les mer i artikkel om Familie, foreldreskap og barn).  

16 % av bifile menn og 11 % av både homofile og heterofile menn deltar i religiøse møter, sammenkomster og forsamlinger månedlig eller oftere. 9 % av lesbiske kvinner og 7 % av bifile og heterofile kvinner gjør det samme.  

Deltakelse blant transpersoner

den svenske Folkhälsomyndighetens undersøkelse (2015) fant de at en mer «stillesittende fritid» var vanligere blant transpersoner i undersøkelsen enn blant resten av befolkningen, med 19 % versus 14 %. Videre svarte 30 % at de er fornøyde med sin fritidssituasjon, og 18 % at de er misfornøyd eller veldig misfornøyd. Vi har ingen forskning som sier noe om deltakelse og fritid for interkjønnpersonerAlskens folk (2013) viser at noen opplever fritidsaktiviteter som et fristed. Spesielt i oppveksten kan ulike fritidsaktiviteter gi rom til å velge arenaer hvor kjønnsnormer ikke står så sterkt. Det å for eksempel kunne hevde seg i musikk eller idrett, eller å kunne bruke samme drakt som alle andre i lagidrett, kan gi et frirom som ikke finnes i skolehverdagen. På den andre siden kan enkelte fritidsarenaer være mindre tilgjengelige for transpersoner som har et tvetydig kjønnsuttrykk og for transpersoner som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling. Bading, svømming og aktiviteter som innebærer bruk av garderober, samt offentlige steder hvor det bare finnes dame- og herretoaletter, kan være problematisk for en del transpersoner. 

Fritidsaktiviteter

Her presenterer vi noen tall som handler om fritid og deltakelse i trening og idrett, kultur, samvær med venner og andre aktiviteter som å gå på kafé, restaurant eller kino. Sammenlignet med heterofile er det en større andel lesbiske som deltar i kor, band eller korps, mens en større andel homofile og bifile menn går på kafé, i teater og på museum, og en større andel lesbiske trener ukentlig eller oftere. 

Lhb-personer deltar i fritidsaktiviteter på lik linje med heterofile 

Rundt 6 av 10 lesbiske og bifile kvinner traff eller fikk besøk av venner ukentlig eller oftere i 2013Andelen som trener, driver med sport og/eller friluftsliv er tilnærmet lik blant gruppene. Lesbiske kvinner trener mest, 67 % ukentlig eller oftere 

Det er lite dokumentert kunnskap om hvordan lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner opplever å delta i fritidsaktiviteter. Idrett har tradisjonelt vært en kjønnsdelt arena. I kjønnsdelte settinger kan det være vanskeligere å bryte med normer for kjønn og seksualitet enn på andre arenaerLes mer om tips og råd for lhbtiq-inkluderende fritid og idrett her.

En familie utenfor familien? 

Større deltakelse i forskjellige aktiviteter, inkludert samvær med venner, kan muligens ha sammenheng med at en mindre andel lhb-personer i levekårsundersøkelsen fra 2013 har barn Les mer i Bufdirs artikkel om lhbtiq-personer og familie, foreldreskap og barnI tillegg kan vi sette tallene i sammenheng med i hvilken grad lhb-personer har kontakt med sin familie. Les mer om dette i Bufdirs artikkel om lhbtiq-personers helse 

Selv om vi ikke kan trekke noen slutninger, kan vi stille spørsmål om større deltakelse i fritidsaktiviteter og mer kontakt med venner kan være knyttet til å ha mindre kontakt med biologisk familie, og i mindre grad ha barn. I lhbt-bevegelsen har det vært en tradisjon for å skaffe seg en familie utenfor sin biologiske familie, kanskje på grunn av avvisning fra egen familie, og for å søke likesinnede. Forskning har blant annet omtalt hvordan lesbiske og homofile eldre oftere er enslige og barnløse enn heterofile, og dermed ikke har tilgang på den hjelpen og støtten som familien ofte bidrar med, hvor egne barn står for omtrent halvparten av omsorgen som gis til eldre 

Homofile menn og lesbiske kvinner deltar mest i kulturlivet 

Homofile menn er mest aktive på kultur- og utelivsfronten sammenlignet med andre grupper i levekårsundersøkelsen fra 2013. 38 % av homofile menn går på teater, opera, museum, kunstutstilling eller konsert månedlig eller oftere. Lesbiske og bifile kvinner og menn benytter seg også av disse kulturtilbudene oftere enn det heterofile menn og kvinner gjør.  

Idrett

Idretten er en av de siste kjønnsinndelte sosiale arenaene, noe som kan bidra til overdrevent fokus på kjønn, seksualitet og kropp (Eng 2003). Samtidig viser resultatene fra Seksuell orientering og levekår (2013) at det er liten forskjell mellom lhb-personer og heterofile når det gjelder hvor aktive de er på fritiden.

Åpenhet i idretten

Det er tydelige kjønnsforskjeller med hensyn til hvem som står frem som ikke-heterofile. Mens flere kvinner i toppidrett har vært åpne om sin lesbiske/bifile orientering, har svært få mannlige toppidrettsutøvere stått fram som homofile eller bifile (Eng, 2003).

Det har tradisjonelt vært et strengt syn på maskulinitet i idretten, noe som har forsterket stereotype oppfatninger og skapt barrierer for å stå frem som homofil (Eng 2003, Larsson 2003, og NFF 2012).

Garderoben et sted hvor mange har opplevd homohets og homo-relaterte skjellsord (Eng 2003 og Larsson 2003). Unge fotballspillere forteller samtidig at de har gode erfaringer med å komme ut. Selv om få toppidrettsutøvere står frem, ser det altså likevel ut til at den yngre generasjonen har andre holdninger og er mer åpne (NIF 2011). Rapporten fra Norges fotballforbund (2011) viser imidlertid også at fordommer og stereotypier kan være en utfordring for unge homofile og lesbiske, både med hensyn til å ”finne seg selv” og å komme ut overfor andre.

Mer kunnskap

Vi har lite informasjon om hvordan lhbtiq-personer opplever fritid og deltakelse, og særlig når det gjelder transpersoner og interkjønnpersoner er kunnskapen mangelfull. En egen studie om livssituasjon for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling er under utarbeidelse. I tillegg vil en ny levekårsundersøkelse på lhbtiq-feltet påbegynnes i løpet av 2018, hvor ett av målene er å få mer kunnskap om transpersoner 

Kilder

Anderssen, N. og Malterud, K. (red.) (2013). Seksuell orientering og levekår. Bergen: Uni Helse 

Eng, Heidi (2003) ‘Sporting Sexuality. Om iscenesettelse av kjønn og seksualitet i idretten’, Norges idrettshøyskole, institutt for samfunnsfag.

Folkhälsomyndigheten (2015). Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige. Östersund, Sverige: Folkhälsomyndigheten

Lescher-Nuland, B. (2009). ‘Behov for en skeiv eldreomsorg?’, Aldring og livsløp, 3-4 200960-63. 

Lescher-Nuland, B., og Gautun, H. (2010). Helse og omsorgsbehov blant eldre lesbiske og homofile. En litteraturgjennomgang. Oslo: Fafo 

Norges fotballforbund (2012) Skeiv fotball. Homofile og lesbiskes erfaringer fra ungdomsfotballen: Norges fotballforbund.

Kontakt

Sophia Rodrigues Eusébio
Rådgiver