Kvinner er mer utsatt for seksuell vold enn menn. Menn er mer utsatt for fysisk vold enn kvinner. Menn utsettes oftere for trusler om vold enn kvinner.

Hovedpunkter

6 av 10 utsatte i anmeldte voldslovbrudd er menn

87 % av voldtektsutsatte i anmeldte saker er kvinner

 

86 % av ofre for partnerdrap er kvinner

Utsatte for voldskriminalitet som er anmeldt til politiet

Majoriteten av utsatte for anmeldt vold og mishandling er menn

Statistikken over viser at den utsatte  i de fleste politianmeldelser av vold og mishandling  ​er ​en mann. Antall menn registrert som utsatt for vold og mishandling har har økt de siste årene. Sett i forhold til antallet menn i befolkningen (pr. 1 000 innbyggere), har antallet menn som er utsatt for vold og mishandling vært stabilt. Tallet for 2019 ligger på cirka samme nivå som i 2015.

Antall kvinner registrert som utsatt for voldskriminalitet, øker

Fra 2015 til 2019 økte antallet kvinner registrerte som ofre for voldskriminalitet med 8 %, fra nærmere 13 000 til over 14 000. Sett i forhold til antallet kvinner i befolkningen (pr. 1 000 innbyggere), har antallet kvinner som er utsatt for voldskriminalitet, steget jevnt siden 2004.

Utsatte for fysisk vold

Menn er mer utsatt for fysisk vold enn kvinner

Thorsen og Hjemdal   finner i en undersøkelse at menn er mer utsatt​ for fysisk vold ​ enn kvinner. En tredel av respondentene hadde opplevd alvorlig fysisk vold  ​minst en gang etter fylte 18 år. 1 av 5 kvinner og 2 av 5 menn hadde opplevd alvorlig fysisk vold 

Grafen viser at menn er mer utsatt for fysisk vold enn kvinner og at nærmere 6 av 10 utsatte for fysisk vold er menn. Det er likevel blant kvinner at antallet utsatte øker mest. Fra 2004 til 2019 økte antallet politianmeldelser der kvinner er utsatte for fysisk vold fra nærmere 4 300 til nærmere 7 600. SSBs levekårsundersøkelse viser på den annen side at andelen kvinner som oppgir å ha blitt utsatt for vold de siste 12 måneder gikk noe ned fra 2007 til 2015

Menn er mer utsatt for kroppsskade og -krenkelse enn kvinner

Fysisk vold i kriminalstatistikken er satt sammen av flere typer anmeldte lovbrudd der kroppskrenkelse, kroppsskade og mishandling i nære relasjoner ​er blant de hyppigst anmeldte voldstypene. Kroppskrenkelse  er den hyppigste voldsanmeldelsen blant både menn og kvinner og utgjorde 6 av 10 anmeldte voldslovbrudd i 2019. Menn er likevel mer utsatt for kroppskrenkelse og kroppsskade  enn kvinner. I 2019 utgjorde menn 83 % av de utsatte for kroppsskade og 61 % for kroppskrenkelse.

Kvinner er mer utsatt for mishandling i nære relasjoner enn menn

Mishandling i nære relasjoner  er en annen type vold som inngår i fysisk vold. 2 av 3 utsatte for mishandling i nære relasjoner er kvinner.

En analyse av de forskjellige typene vold som inngår i voldslovbrudd, viser at det er en økning i antallet utsatte særlig for mishandling i nære relasjoner. Det ble først mulig å anmelde vold i familieforhold som en egen type lovbrudd i 2006, da en ny lov om mishandling i familieforhold trådde i kraft. Som en konsekvens økte antallet som ble registrert som voldsofre med 17 % fra 2005 til 2010, nesten alle voksne kvinner Siden 2010 har antallet utsatte for mishandling i nære relasjoner fortsatt å vokse, men nå er nesten halvparten av de utsatte i denne typen saker under 10 år.  Begrepet ‘mishandling i familieforhold’ ble med Straffeloven av 2005 utvidet fra å omhandle kun familieforhold til å dekke det bredere begrepet ‘nære relasjoner’. Les mer under Vold i nære relasjoner i Bufdirs artikkel om vold og relasjoner.

Utsatte for trusler

Menn er noe oftere den utsatte part i politianmeldte trusselsaker

Grafen viser at antallet personer som er utsatt for trusler  som er anmeldt til politiet, har holdt seg relativt stabilt siden 2004. I perioden 2004 til 2019 utgjør menn rundt 55 % av de utsatte​ i politianmeldte saker der trusler er hovedlovbruddet.

Bifile kvinner er mer utsatt for trusler enn lesbiske og heterofile kvinner

I en undersøkelse fra 2013 rapporterte 9 % av lesbiske kvinner, 14 % av bifile kvinner og 5,6 % av heterofile kvinner å ha mottatt en trussel som var så alvorlig at de ble redde Les mer i Bufdirs artikkel om hatkriminalitet og diskriminering av lhbtiq-personer. 

Utsatte for registrert seksualkriminalitet

4 av 5 utsatte i anmeldte seksuallovbrudd er kvinner

Fra 2015 til 2018 økte antallet utsatte for anmeldte seksuallovbrudd  kraftig fra om lag 4 200 til nærmere 6 000. I 2019 har antallet utsatte sunket med nærmere 1 000 færre personofre.

Grafen viser at kvinner er betydelig mer utsatt enn menn, men at det de senere årene har vært en bevegelse mot at flere menn er registrert som utsatte for seksuallovbrudd. I 2019 utgjorde kvinner 85 % av de utsatte for registrerte seksuallovbrudd, mot 87 % i 2010. Sett i forhold til befolkningen (pr. 1 000 innbyggere) har antallet kvinner som har vært utsatt for seksuallovbrudd vokst mellom 2004 og 2018, men sunket noe i 2019. For menn har antallet utsatt for seksuallovbrudd sett i forhold til befolkningsveksten, vært stabilt lavt fram til 2015, men så økt til tross for et noe mindre antall i 2019.

Thoresen og Hjemdal   finner i en studie at hver tredje kvinne og hver tiende mann oppgir å ha opplevd en eller annen form for seksuelt overgrep  en eller annen gang i livet. Forskerne antar at bare en liten andel av denne typen overgrep og krenkelser anmeldes, særlig i tilfeller der menn er utsatt

Nesten 9 av 10 utsatte i anmeldte voldtekter er kvinner

88 % av de utsatte i anmeldte voldtekter  i 2019 var kvinner. Andelen har endret seg nokså lite siden 2004. I en studie fra 2014 oppgir omtrent 1 av 10 kvinner og 1 av 100 menn å ha blitt utsatt for voldtekt 10 % av kvinnene og 17 % av mennene anmeldte saken til politiet og 30 % hadde aldri fortalt noen om voldtekten. Det er stor usikkerhet knyttet til andelen menn som anmelder voldtekter, på grunn av lav svarprosent i omfangsundersøkelsen

Drap og drapsforsøk

Litt over halvparten av drapsofrene er menn

Siden 2004 har det blitt drept 306 menn og 258 kvinner i Norge. Det er ikke noe tydelig mønster i kjønnsfordelingen blant ofrene over tid. Noen år blir det drept flest kvinner, mens andre år blir det drept flest menn.

Menn utsettes i større grad for drapsforsøk enn kvinner

I 2019 var 75 % av utsatte for politianmeldte drapsforsøk menn. Menn dominerer statistikken over utsatte for anmeldte drapsforsøk alle år siden 2006.

8 av 10 ofre for partnerdrap er kvinner

I perioden 2011 til 2020 ble det registrert 75 partnerdrap  i Norge. 83 % av drapsofrene var kvinner. De siste tre årene (2018 til 2020) har det vært færre registrerte ofre for partnerdrap enn tidligere. 

Menneskehandel, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ sosial kontroll

Det har ikke blitt publisert statistikk over mulige ofre for menneskehandel siden 2016. 

Flere kvinner enn menn antas å være utsatt for menneskehandel

I 2016 meldte ulike private og offentlige aktører fra om totalt 262 personer som ble antatt å være utsatt for menneskehandel ​. Av disse var 206 kvinner (197 over 18 år og 9 under 18 år), 55 menn (46 over 18 år og 9 under 18 år) og 1 transperson 

Kvinner utnyttes særlig til prostitusjon

Majoriteten av kvinnene og jentene (86 %) ble trolig utnyttet til prostitusjon og andre seksuelle formål, mens hoveddelen av mennene og guttene (78 %) antageligvis ble utnyttet til tvangsarbeid. 

Færre personer som er utsatt for menneskehandel blir identifisert

Fra 2014 til 2016 har ulike private og offentlige aktører meldt fra om færre personer som trolig er eller har vært utsatt for menneskehandel. Nedgangen er særlig stor for gutter og jenter under 18 år.

Mørketallene i statistikken er etter alt å dømme store, og det er utfordrende å identifisere personer som er utsatt for menneskehandel. Flere hjelpeinstanser melder at de har vært i kontakt med personer som er antatt utsatt for menneskehandel, men som velger ikke å søke bistand eller beskyttelse for å komme ut av et utnyttelsesforhold 

Kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ sosial kontroll

Kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ sosial kontroll er vold Les mer i Bufdirs artikler om disse formene for vold:

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll oppgir antall henvendelser i sine årsrapporter. Les mer her. 

Redsel og utsatthet for vold

Unge kvinner føler seg utrygge i nærmiljøet oftere enn menn

Grafen viser at 9 % av kvinnene og 3 % av mennene er urolige for å bli utsatt for vold eller trusler på bostedet. Kvinner i alderen 16-24 år er mest utrygge.

Små kjønnsforskjeller i utsatthet for vold eller trusler

I Levekårsundersøkelsen fra 2018 oppgir 2 % av både menn og kvinner at de har vært utsatt for vold det siste året. Det er heller ingen nevneverdig kjønnsforskjell i andelene som har blitt utsatt for trusler om vold.  

Det er menn og kvinner i alderen 16-24 år som oppgir å være mest utsatt for vold og trusler.

Vold i arbeidslivet

Ansatte i kvinnedominerte yrker er mer utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen enn i mannsdominerte og kjønnsblandede yrker

I Levekårsundersøkelsen fra 2019 oppga totalt 7 % av kvinnene og 3 % av mennene at de hadde erfart vold på arbeidsplassen de siste 12 månedene. Dette er en økning på 1 prosentpoeng for begge kjønnene sammenlignet med 2016, men likt som i 2013.  

Helse- og sosialnæringen hadde størst andel ansatte som har opplevd vold og trusler, med totalt 13 % utsatt for vold og 9 % for trusler. Flere kvinner enn menn i denne næringen hadde vært utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen.

En artikkel fra SSB   analyserer resultatene fra levekårsundersøkelsen i 2016, ved å vurdere utsatthet for vold og trusler opp mot kjønnsfordelingen i yrket, det vil si kvinnedominerte yrker  opp mot mannsdominerte yrker  og kjønnsbalanserte yrker . Da ser vi at i kvinnedominerte yrker er menn og kvinner nesten like mye utsatt for vold og trusler. SSB skriver at den kjønnsforskjellen som kommer fram i forbindelse med utsatthet for vold og trusler i jobbsammenheng, synes å knytte seg til at kvinner i større grad enn menn jobber i yrker der man er mer utsatt for vold og trusler. Mye tyder derfor på at det ikke er kjønn som er den mest tungtveiende faktoren for at kvinner er mest utsatt for vold eller trusler i arbeidslivet, men heller yrket de jobber i

Les mer om at kvinner er mest utsatt for vold og trusler fra kunder, klienter og pasienter.

Seksuell trakassering på arbeidsplassen oppleves oftere av kvinner enn av menn

Grafen viser at 8 % av kvinnene og 2 % av mennene oppga i 2019 å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller liknende (trakassering) et par ganger i måneden eller mer på arbeidsplassen. Tallene er noenlunde like i de tidligere undersøkelsene.

17 % av kvinner i alderen 18-24 år oppga at de har hatt minst én slik erfaring. De fleste som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, jobber i overnattings- og serveringsvirksomheter og helse- og sosialtjenester. Sammenligner man kjønnenes utsatthet for seksuell trakassering i kvinnedominerte, mannsdominerte og kjønnsblandede yrker kommer den samme tendensen til syne: kvinner er mer utsatt for seksuell trakassering enn menn uavhengig av kjønnsbalansen i yrket

Hjelp ved vold og overgrep

Kilder

Andersen, N., & Malterud, K. (2013). Seksuell orientering og levekår. Bergen: Uni Helse

Isdal, P. (2000). Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget

KOM (2015). Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2014. Oslo: Politiet

KOM (2016). Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2015. Oslo: Politiet

KOM (2017). Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2016. Oslo: Politiet

Kripos (2016). Voldtektssituasjonen i Norge 2015. Oslo: Kripos

Meld. St. 15 (2012–2013). (u.d.). Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner – Det handler om å leve. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet

Mossige, S., & Stefansen, K. (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. Oslo: NOVA

NOU 2008:4 (2008). Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt krever handling. Oslo: Departementenes servicesenter

Politiet (2016). Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2015. Kommenterte STRASAK-tall. Oslo: Politiet

SSB (2015). Færre forbrytelser, særlig tyverier. Hentet 23/11/2017. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

SSB (2015). Færre unge voksne ofre for tyveri og vold. Hentet 23/11/2017. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

SSB (2017). Færre tyveriofre, men flere utsatte barn i anmeldelsene. Hentet 23/11/2017. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Stene, R.J. (2014). Mindre del av befolkningen utsatt. Samfunnsspeilet 2014(5)

Stene, R. J., Thorsen, L., & Lid, S. (2009). Kriminalitet og rettsvesen 2009. Statistiske analyser 110. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Straffeloven. Almindelig borgerlig Straffelov 22 mai 1902 nr. 10

Straffeloven. Lov om straff 20 mai 2005

Sætre, M. (2007). Analyser av kriminalitet. En innføring i data og metoder i samfunnsvitenskapelige og strategiske kriminalanalyser. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomsstudie i et livsløpsperspektiv. NKVTS Rapport 2014(1). Oslo: NKVTS

WHO (2002). World Report on Violence and Health. Geneve, Sveits: World Health Organization

With, M. L. (2018, 11 5). Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet. Kvinner og menn i helseyrker møter mest vold og trusler. Hentet fra SSB analyse. 

Aakvaag, H.F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., Røysamb, E., & Olff, M. (2016). Broken and Guilty Since It Happened: A Population Study of Trauma-Related Shame and Guilt after Violence and Sexual Abuse. Oslo: NKVTS