Utdanningsnivået i befolkningen øker. Økningen har vært større blant kvinner enn blant menn. I dag har kvinner høyere utdanningsnivå enn menn.

Hovedpunkter

Utdanningsnivået i befolkningen har økt, spesielt blant kvinner

49 % av kvinner har høyere utdanning

35 % av menn har høyere utdanning

 

Utdanningsnivå i befolkningen 25-66 år

Økt utdanningsnivå, spesielt blant kvinner

Siden 1990 har utdanningsnivået i befolkningen  økt, og det har økt mest blant kvinner. Andelen kvinner i alderen 25-66 år med høyere utdanning steg fra 19 % i 1990 til 49 % i 2019. For menn har andelen gått fra 22 % til 35 % i den samme perioden. I dag har flere kvinner enn menn fullført en grad i høyere utdanning. Les mer om gjennomstrømning i utdanningssystemet. Høyest utdanningsnivå er det blant kvinner i aldersgruppen 25-39 år.    

4 av 10 menn har videregående som høyeste utdanningsnivå

Blant menn er det større andel (39 %) som har videregående skole som høyeste fullførte utdanning enn med fullført høyere utdanning. Blant kvinner utgjør gruppen 30 %.

Hvorfor økt utdanningsnivå blant kvinner?

Allerede på begynnelsen av 1960-tallet begynte antallet kvinner som studerte å vokse raskere enn antallet menn. I 1985 var det flere kvinner enn menn som studerte ved norske høgskoler og universiteter

At kvinner i økende grad velger seg høyere utdanning har sammenheng med en sterk vekst i utdanning siden 1950-tallet. Les mer om utdanningsvalg. Sentrale årsaker til veksten i utdanning er økte kompetansekrav i arbeidslivet, teknologiutvikling og en økt interesse for utdanning som følge av økt velstand, samt prioriterte politiske føringer

Mange kvinnedominerte yrker innen helse, omsorg og undervisning krever høyere utdanning. Les mer om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Mange mannsdominerte yrker innen for eksempel industri, bygg og anlegg, og transport krever yrkesfaglig kompetanse.   

Hvorfor aldersgruppen 25 til 66 år?

Når vi her snakker om utdanningsnivået i befolkningen er det avgrenset til å gjelde befolkningen mellom 25 og 66 år. Denne avgrensningen er valgt fordi det er i denne delen av befolkningen flest er i arbeid og flest har hatt mulighet til å fullføre høyere utdanning. Høyere utdanning omfatter her kort (til og med 4 år) og lang (mer enn 4 år) universitets- og høgskoleutdanning.

Kilder

SSB (2016). Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2015. Hentet 19/12/2016. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Aamodt, P. O., & Stølen, N.M. (2003). Vekst i utdanningssystemet. Utdanning 2003 – ressurser, rekruttering og resultater (s. 69–88). Oslo/Kongsvinger: Stastistisk sentralbyrå

Kontakt

Sophia Rodrigues Eusébio
Rådgiver