Kvinners levevaner er sunnere enn menns og har vist en større positiv utvikling de siste 10 årene. Unge menn er overrepresentert ved rusproblemer og dødsfall som følge av risikofylt atferd i rus.

Hovedpunkter

Menn drikker, snuser og ruser seg mer enn kvinner

Dobbelt så mange menn enn kvinner dør av narkotikabruk

8 av 10 kvinner mellom 16 og 24 år mosjonerer ukentlig

Bruk av tobakk og alkohol

Både menn og kvinner kutter ut røyken

Røyking er livsstilsfaktoren som virker mest negativt på folks helse og fører til flest tapte leveår. Det er små forskjeller mellom menns og kvinners røykevaner

Andelen dagligrøykere i perioden 2008-2020 har gått ned blandt både menn og kvinner, fra 21 % til 9 %. 

Røykevanene endrer seg sakte, så det er en langt større andel dagligrøykere blant de godt voksne enn blant de helt unge.

Det er i aldersgruppen 55-64 år at andelen røykere er størst; nesten hver femte mann og  kvinne i denne alderen røyker daglig. I aldersgruppen 16-24 år er andelen dagligrøykere 2 % blant menn og 1 % blant kvinner. Ifølge Borgan   er det vanskeligere å slutte å røyke etter en lang røykekarriere enn å la være å begynne å røyke som ung, og det er grunn til å anta at andelen røykere stadig vil bli mindre, blant både kvinner og menn.

Snusbruken øker blant kvinner og menn

Daglig snusbruk har i perioden 2008-2020 økt blant både kvinner og menn. Blant menn økte andelen daglige snusbrukere fra 10 % i 2008 til 19 % i 2020. Blant kvinner gikk andelen opp fra 1 % i 2008 til 7 % i 2020. Det er nesten bare yngre kvinner som snuser, mens blant menn er snusbruk vanligere i alle aldersgrupper.

Daglig snusbruk er vanligere blant lesbiske og bifile kvinner enn blant heterofile kvinner. 19 % av lesbiske kvinner, 15 % av bifile kvinner og 11 % av heterofile kvinner snuser daglig, i følge en undersøkelse fra 2013 Les mer om lesbiske, homofile og bifiles helse i Bufdirs artikkel om temaet. 

En studie om unge kvinners snus- og tobakksbruk i Norge viser at 17,5 % prosent av kvinner på 18 og 19 år snuser daglig, og i tillegg snuser 8,5 % av og til Blant de yngre kvinnene er det nå vanligst å begynne direkte med snus, noe som skiller dem fra eldre kvinner som i langt større grad er dobbeltbrukere eller tidligere røykere

Menn drikker mer og oftere enn kvinner

I alt rapporterer 3 % av menn og kvinner fra 16 år at alkoholforbruken deres er skadelig høy. En befolkningsundersøkelse utført av SIRUS i 2012 at menn drikker både oftere og mer enn kvinner; estimert totalkonsum for året var 5,2 liter ren alkohol for menn og 2,5 liter for kvinner Aldersgruppen 16 til 24 år hadde det høyeste konsumet, og var også beruset oftest. Siden tidlig på 90-tallet har alkoholforbruket i Norge økt med omtrent 40 %, mest blant kvinner og eldre

Alkoholbruken er svært forskjellig innen innvandrerbefolkningen, og skillene går mellom kjønn og opprinnelsesland. I følge Levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2016 hadde drøyt 60 % blant mennene og 35 % blant kvinnene nytt alkohol det siste året, omtrent halvparten så stor andel som kvinner i hele befolkningen

Helsemessige konsekvenser av alkohol- og narkotikabruk

Flere menn enn kvinner legges inn på sykehus på grunn av alkoholbruk

Antall pasienter på somatiske sykehus med alkoholrelatert hoveddiagnose har gått opp i perioden 2009-2014 blant begge kjønn. Dobbelt så mange menn som kvinner har vært i denne pasientgruppen. Kvinner tåler generelt alkohol dårligere enn menn, og blir lettere avhengig og får lettere helseskader

Menn dominerer i risikoatferd ved rusbruk

Plutselige og voldsomme dødsfall, særlig blant unge menn, skyldes i stor grad overforbruk av alkohol og/eller narkotika Rundt 15 % av dødelige fallulykker og selvmord blant unge og voksne menn, samt 1 av 3 trafikkdødsfall, er på grunn av alkoholbruk Alkohol, medikamenter og/eller narkotika er innblandet i mer enn hvert tredje trafikkdødsfall og i over halvparten av alle ulykker der bare en bil er innblandet Menn står for 85 % av de rundt 9 000 tilfellene av ruspåvirket kjøring politiet registrerer årlig

Kvinner blir raskere rusavhengige

Kvinner går gjennom de ulike stadiene i utviklingen av rusavhengighet  raskere enn menn Kvinner har oftere en psykisk lidelse med et rusproblem i tillegg, mens menns rusbruk ofte fører til en psykisk lidelse. Kommer de rusavhengige i behandling havner menn oftest innen rusfeltet mens kvinner havner innen psykisk helsevern

Kvinners økte alkoholbruk fører i liten grad til flere dødsfall

Det faktiske antallet dødsfall pr. år med alkohol som underliggende årsak blant menn har sunket med rundt en fjerdedel fra 1996 til 2016. For kvinner har antall dødsfall i samme periode vært langt lavere og med mindre årlige variasjoner. Antallet kvinner som døde av alkohol som underliggende årsak var 87 i 1996 og 71 i 2016.

I en gjennomgang av ulike spørreundersøkelser finner Vedøy og Skretting   at antall dødsfall blant kvinner der alkohol var underliggende årsak har variert mellom omkring 80 og 100 dødsfall pr. år på 90- og 2000-tallet. Kvinnenes andel har i hele perioden utgjort omkring en firedel av det totale antall dødsfall på grunn av alkoholbruk

Flere menn enn kvinner dør av narkotika

Antallet menn som døde av narkotikabruk i 2016 var mer enn dobbelt så høyt som antallet kvinner. Samtidig har antall dødsfall for kvinner vært økende de siste årene. For menn har antallet dødsfall gått ned siden en topp tidlig på 2000-tallet. 

En større andel unge menn enn unge kvinner utvikler rusavhengighet og ruslidelser , men kjønnsforskjellene ser ut til å minke Særlig yngre menn sliter med sammensatt rusmisbruk, alkohol og illegale rusmidler FHI   skriver at menn dør av ruslidelse i yngre alder enn kvinner. Halvparten av mennene som døde av overdose i 2013 var mellom 25 og 44 år, mens halvparten av kvinnene var mellom 35 og 54 år. Kvinners lavere dødelighet ved ruslidelser kan, i følge FHI, antakelig forklares med mindre risikofylt adferd og hyppigere behandlingskontakt

Mosjon, overvekt og kosthold

Kvinner mellom 16 og 24 år mosjonerer mest

Nesten 8 av 10 av kvinner i alderen 16 til 24 år oppgir å mosjonere ukentlig eller oftere. Det er en større andel enn i alle andre aldersgrupper, blant både kvinner og menn. Flere menn enn kvinner sier at de aldri mosjonerer. Flere kvinner enn menn driver fysisk aktivitet som tilsvarer myndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet i minst 150 minutter pr. uke

Menn med lav utdanning mosjonerer minst

Forskjellene i det fysiske aktivitetsnivået mellom grupper med ulikt utdanningsnivå er større blant menn enn kvinner. Færre menn med grunnskole som høyest fullførte utdanning oppfyller minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet

Fedme og overvekt forekommer hyppigst blant menn

Flere menn enn kvinner er overvektige . Andelen overvektige er størst blant menn mellom 45 og 66 år. Forskjellene mellom kvinner og menn er noe mindre når det gjelder fedme , men også her er andelen større blant menn.

Overvekt og fedme er noe mer utbredt blant innvandrere enn i hele befolkningen. Andelen med overvekt og fedme er generelt større blant innvandrede menn enn innvandrede kvinner. Det er store variasjoner mellom opprinnelseslandene

Flest undervektige blant innvandrerkvinner

Mens andelen som oppgir å være undervektig blant kvinner i hele befolkningen er 3 %, er andelen 6 % blant innvandrerkvinner. Størst er andelen undervektige blant kvinner fra Polen og Vietnam, på henholdsvis 10 % og 9 %. Andelen undervektige blant menn er svært lav for alle opprinnelsesland, inkludert Norge

Stadig flere innvandrere trener jevnlig

En stadig større andel av innvandrerbefolkningen trener, og det er mennene som trener oftest. Mens andelen som trener mer enn én gang i uka er større blant kvinner enn menn i hele befolkningen (73 % mot 69 %), er situasjonen motsatt blant innvandrere. 53 % blant kvinner og 61 % blant menn trener oftere enn én gang i uka. Hyppigheten av trening varierer etter opprinnelsesland. For eksempel er andelen som trener mer enn én gang i uka større blant kvinner (60 %) enn menn (53 %) med Tyrkia som opprinnelsesland, mens blant innvandrere fra Afghanistan er andelen 68 % for menn og 52 % for kvinner. Blant kvinner fra Pakistan rapporterer 1 av 3 at de aldri trener

Kvinner er mer opptatt av sunt kosthold enn menn

En større andel kvinner enn menn spiser grønnsaker daglig. Andelen stiger med alder for begge kjønn. Hver tiende mann og hver tyvende kvinne inntar daglig sukkerholdig drikke.

Undersøkelsen Norsk Spisefakta 2014 viser at hver tredje mann og nesten annenhver kvinne motiveres av at kostholdet kan forebygge helseplager og gi et fysisk og mentalt overskudd I en analyse basert på flere forbrukerundersøkelser og -studier viser Bugge at  68 % av norske kvinner og 50 % av norske menn er  interessert i å spise sunt. Videre svarer flere kvinner enn menn at de er bekymret for hvor sunt de faktisk spiser. Yngre menn er gruppen som bekymrer seg minst for hvor sunt kostholdet deres er

Kilder

Anderssen, N. & Malterud, K. (2013). Seksuell orientering og levekår. Bergen: Uni Helse

Borgan, J.-K. (2016). Store forskjeller i røyking mellom generasjonene. Hentet 28/11/2016. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Bugge, A.B. (2015). Mat, måltid og moral - hvordan spise rett og riktig. Fagrapport 2015(3). Oslo: SIFO

Bye, E.K., Amundsen, E.J. & Lund, M. (2013). Bruk av tobakk, rusmidler og vanedannende legemidler i Norge - hovedfunn fra SIRUS' befolkningsundersøkelse i 2012. Rapport 2013(6). Oslo: SIRUS

Duckert, F., Lossius, K., Ravndal, E. og Sandvik, B. (2008). Kvinner og alkohol. Oslo: Universitetsforlaget

FHI (2015). Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge. Nasjonal kartlegging 2014-2015. Hentet 28/11/2016. Oslo: Folkehelseinstituttet

FHI (2016a). Sykdomsbyrde i Norge 1990-2013. Hentet 28/11/2016. Oslo: Folkehelseinstituttet

FHI (2016b). Ruslidelser i Norge. Hentet 28/11/2016. Oslo: Folkehelseinstituttet

FHI (2016c). Fulle menn - farligst for seg selv og andre menn. Hentet 28/11/2016. Oslo: Folkehelseinstituttet

FHI (2016d). Rusmiddelutløste dødsfall i Norge. Hentet 28/11/2016. Oslo: Folkehelseinstituttet

FHI (2016e). Fysisk aktivitet og stillesitting. Hentet 28/11/2016. Oslo: Folkehelseinstituttet

Kvaavik, E., Lund, I., Nygård, M. & Terning Hansen, B. (2016). Lifestyle correlates of female snus use and smoking: a large population-based survey of women in Norway. Nicotine and Tobacco Research, 18(4)

Mellingen, S. (2012). A woman left lonely: En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling. Hentet 28/11/2016. Bergen: Senter for kunnskapsbasert praksis – Høgskolen i Bergen, Kompetansesenteret Rus region vest Bergen – Stiftelsen Bergensklinikkene

SSB (2016). Helseforhold, levekårsundersøkelsen. Hentet 28/11/2016. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Vedøy, T.F. & Skretting, A. (2009). Bruk av alkohol blant kvinner. Data fra ulike surveyundersøkelser. Rapport 2009(4). Hentet 28/11/2016. Oslo: SIRUS

Vrålstad, S. og Wiggen, K.S. (red.) (2017). Levekår blant innvandrere i Norge 2016, SSB-rapport 2017/13. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. Hentet 07/12/2017.

 

Kontakt

Sophia Rodrigues Eusébio
Rådgiver