Nesten alle barn går i barnehage. Kvinner tar ut hoveddelen av foreldrepermisjonen. Menns bruk av foreldrepermisjon har økt, og sammenfaller med antall øremerkede uker, fedrekvoten.

Hovedpunkter

Mødre tar fortsatt ut det meste av foreldrepengeperioden

62 % av alle fedre tar fedrekvoten og mer av foreldrepengeperioden

92 % av alle barn mellom 1-5 år går i barnehage

Fedrekvoten og foreldrepenger

Menn bruker fedrekvoten

Andelen menn som tar ut full fedrekvote eller mer innen barnet fylte tre år er på 62 %. Endringer i datagrunnlaget for foreldrepenger gjør at tall fra og med 2019 ikke kan sammenlignes direkte med tidligere årganger. 

Av de som ble fedre i 2013 og 2014 er det 33 % som tok ut full fedrekvote og 37 % som tok ut hele fedrekvoten pluss deler av de felles foreldrepengene. 6 % av fedre tok ut mindre enn full fedrekvote, mens 24 % av ulike årsaker ikke tok ut foreldrepenger i det hele tatt. Det kan for eksempel være fedre som ikke har rettigheter til foreldrepermisjon eller fedre som av ulike grunner ikke har søkt.

Analyser viser at foreldre tilpasser sin permisjonsbruk etter gjeldende ordninger Det vil si at fedre stort sett tar ut de øremerkede ukene. Mor tar ut det meste av fellesperioden før far tar ut fedrekvoten Fra 1. juli 2014 ble fedrekvoten redusert fra 14 uker til 10 uker. 

Barnehage

Nesten alle barn går i barnehage

92 % av alle barn i alderen ett til fem år går i barnehage. I 2015 var dekningsgraden for barn i alderen ett til to år 82 % mens den var 97 % for tre til femåringer Rett til barnehage for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes plass om, ble innført i 2009. I juni 2016 ble dette endret til å gjelde også barn født i september og oktober.

Barnehagen som likestillingspolitisk virkemiddel

I tillegg til å være en familierettet ordning, er barnehagetilbud til alle barn et likestillingspolitisk virkemiddel. God barnehagedekning er viktig for å legge til rette for kvinners yrkesdeltakelse og en balanse mellom arbeid og familie i småbarnsperioden. Barnehagen spiller også en viktig rolle i likestillingsarbeidet ved å være en pedagogisk arena med et ansvar for at likestilling og likeverd ivaretas for hvert enkelt barn

Kontantstøtte

I dag kan familier som har barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage få kontantstøtte Antall mottakere av kontantstøtten har gått ned siden kontantstøtten ble innført i 1998 Fordi foreldrepermisjonen er utvidet, og barnehagetilgangen er bedre for ett- og toåringer, er tiden mellom endt foreldrepermisjon og barnehagestart mye kortere, og kontantstøtten har slik fått endret betydning for den enkelte familien.

Bruk av kontantstøtte kan måles i andel barn som er mottakere, av antall barn i kontantstøttealder  Det er i hovedsak kvinner som mottar kontantstøtten, men andelen menn økte fra 6 % i 2006 til 22 % i 2015 Økningen forklares med at antall menn som mottar stønad har gått opp og at antall mottakere totalt sett har gått ned. Hvem som mottar stønaden er ingen god indikator på hvem som er hjemme med barnet, fordi det ikke er krav om at den som mottar stønaden er den som skal være hjemme med barnet.

Kilder

Brandt, B. & Kvande, E. (2013). Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget

Bringedal, K.H. & Lappegård, T., (2012a). Holdninger til fedrekvote: Småbarnsforeldre sier ja til fedrekvote. Samfunnsspeilet 26(1), s. 19–23

Bringedal, K.H. & Lappegård, T., (2012b). Likere deling av foreldrepermisjon. Samfunnsspeilet 26(1), s. 13–18

Bringedal, K.H. & Lappegård, T., (2013). Stor oppslutning om fedrekvoten, i Brandt, B. og Kvande, E. (red.) Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget, s. 29-40

Emilsen, K. (2015). Likestilling og likeverd i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Fougner, E. (2012). Fedre tar ut hele fedrekvoten - også etter at den ble utvidet til ti uker. Arbeid og velferd 2012(2), s. 71-77

Meld. St.24 2015-2016. Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet

Moafi, H. og Bjørkli, E., (2011). Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010. 2011(34). Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

SSB (2014). Fremdeles nedgang i kontantstøttebruken. Hentet 28/11/2016. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

SSB (2017a). Fedrekvoten - mer populær enn noen gang. Hentet 15/01/2019. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

SSB (2017b). Barnehagedekningen fortsetter å øke. Hentet 10/01/2018. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Østbakken, K.M. (2016). Kontantstøtteordningen. Omfang og effekter på sysselsetting i Norge og Norden. ISF rapport 2016(5)

Kontakt

Sophia Rodrigues Eusébio
Rådgiver