I løpet av de siste tiårene har hverdagen til kvinner og menn endret seg. Menn bruker mer tid på husholdsarbeid og mindre tid på inntektsarbeid. Kvinner bruker mer tid på inntektsarbeid og mindre tid på husholdsarbeid.

Hovedpunkter

Kvinners tid brukt på inntektsgivende arbeid har økt

Menns tid brukt på husholdsarbeid har økt

Kvinner bruker 50 minutter mer på husarbeid enn menn hver dag

Arbeid ute og hjemme

Likere tidsbruk  

Tidsbruksundersøkelsen viser at kvinner i 2010 hadde doblet sin tidsbruk på inntektsgivende arbeid og halvert tidsbruken på husholdsarbeid siden 1970. Menn brukte 35 % mer tid på husholdsarbeid i 2010 enn i 1970. Samtidig brukte menn i 2010 i gjennomsnitt 38 % mer tid på inntektsarbeid enn kvinner. Kvinner brukte 28 % mer tid på husholdsarbeid enn menn i 2010. Til sammenlikning brukte menn i 1970 nesten tre ganger så mye tid som kvinner på inntektsarbeid, mens kvinner brukte over dobbelt så mye tid på husholdsarbeid som menn.

Størst kjønnsforskjeller i tidsbruk i aldersgruppen 25-44 år

Størst forskjell i tidsbruk finner vi i aldersgruppen 25-44 år. I denne aldersgruppen brukte kvinner i 2010 i gjennomsnitt 1 time og 6 minutter (33 %) mer enn menn på husholdsarbeid, og menn brukte 1 time og 24 minutter (43 %) mer tid på inntektsgivende arbeid enn kvinner.

Tid brukt på ulike typer husholdsarbeid

Kvinner bruker fortsatt mer tid på husarbeid enn menn

Tidsbruksundersøkelsen skiller mellom 6 typer husholdsarbeid: husarbeid, vedlikeholdsarbeid, omsorgsarbeid, kjøp av varer og tjenester, annet husholdsarbeid og reiser i samband med husholdsarbeid

Av alt husholdsarbeid er det husarbeid kvinner og menn bruker mest tid på, i gjennomsnitt ca. 1 time og 50 minutter for kvinner og 1 time for menn, per dag. Mens menn brukte 55 % mer tid på husarbeid i 2010 enn i 1970 har kvinner mer enn halvert sin tid brukt på husarbeid.

Menn bruker mer tid på omsorgsarbeid i 2010 enn i 1970

Kvinner (16-74 år) brukte like mye tid på daglig omsorgsarbeid i 2010 som i 1970. Menn har økt sin tidsbruk på omsorg med 14 minutter i gjennomsnitt per dag. Det er kvinner i alderen 25-44 år som bruker mest tid på omsorg, omtrent en time og 20 minutter per dag, 46 % mer enn jevnaldrende menn.

Størst økning i tid brukt på omsorg er blant menn i aldersgruppen 24-44 år, som brukte 24 minutter mer på omsorg i 2010 enn i 1970. I tidsbruksundersøkelsen inngår både omsorg for barn og for hjelpetrengende voksne i kategorien «omsorg». 

Kilder

Vaage, O. (2012). Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Hentet 06/12/2016. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Kontakt

Sophia Rodrigues Eusébio
Rådgiver