Familievernet fikk henvendelser fra 45 000 familier i 2020. To tredjedeler av disse var kliniske henvendelser, mens en tredjedel var henvendelser om mekling.

Hovedpunkter

Kliniske saker utgjør mesteparten av familievernets saker.

Det har vært en svak nedgang i henvendelser de siste årene.

Familievernet har generelt drevet som normalt under pandemien.

Om familievernet

Familievernet er en gratis nasjonal tjeneste for alle som opplever vansker eller konflikter i familien. De tilbyr behandling, rådgivning og mekling ved samlivsbrudd. 

På denne siden viser vi statistikk over to typer saker:

  • Meklingssaker er lovpålagt mekling for alle foreldre med felles barn under 16 år.
  • Kliniske saker er rådgivning og terapi til familier.

Les mer om familievernet her.

Familievernet under pandemien

Familievernet ble midlertidig stengt mellom 12. mars og 16. april 2020. Med unntak av denne perioden har familievernet drevet som vanlig. Brukerne av familievernet har fått tilbud om digitale konsultasjoner der hvor det ikke har vært mulig med fysisk oppmøte.

Antallet henvendelser til familievernet gikk betydelig ned i mars og april, men i resten av 2020 har antallet steget til et normalt nivå. Noen kontorer har opplevd større pågang i perioder, men totalt sett har familievernet ikke sett store endringer i henvendelser siste halvår 2020 sammenliknet med siste halvår 2019.

Henvendelser til familievernet

Antall nye henvendelser til familievernet har generelt vært stabilt de seneste årene. For 2020 ser vi en nedgang i totalt antall henvendelser både for kliniske saker og saker om mekling, men nedgangen er størst for kliniske saker.

Begjæringsgrunnlag for meklingene i familievernet

Antall henvendelser om meklinger har gått noe ned siden 2015. Det kan være flere ulike grunner til at man må til mekling hos familievernet. 

  • Ekteskapsbrudd er henvendelser om lovpålagt mekling etter ekteskapsloven for å kunne ta ut separasjon der hvor man har felles barn under 16 år. 
  • Samboerbrudd er henvendelser om lovpålagt mekling etter barneloven ved samlivsbrudd der hvor man har felles barn under 16 år. 
  • Foreldretvist er henvendelser om mekling i saker hvor foreldrene ønsker å bringe saken for retten. 
  • Flytting er henvendelser om mekling i saker hvor foreldrene ikke er enige om flytting av barnets faste bosted. 
  • Tilbakesendt fra retten er saker hvor retten har sendt foreldrene tilbake til famileivernet for ytterligere mekling. 

Differanse mellom SSB sine tall og tallene på denne siden

SSB sine sider om familievern gir oversikt over familievernets drift per år de siste årene.

Tallene på denne siden er hentet direkte fra familievernets saksbehandlingssystem. Tallene på SSB sine sider kommer fra en årlig rapportering. Tallene på denne siden og tallene fra SSB vil derfor henge sammen med hverandre, men de vil ikke være helt like. Hovedårsaken til dette er at saksbehandlingssystemet er et levende system hvor saker kan oppdateres og etterregistreres. 

Kilder

Alle tallene på denne siden er hentet direkte fra familievernets saksbehandlingssystem FADO. De er hentet ut februar 2021.