63 % av de ansatte ved krisesentrene hadde høyere utdanning. Mange krisesentre hadde ansatte med spesiell kompetanse innenfor ulike fagområder, og det var mest vanlig å ha ansatte med særskilt kompetanse innen psykisk helse og rus.

Hovedpunkter

549

I 2020 jobbet 549 personer på krisesentrene.

40 av 44 krisesentertilbud til kvinner hadde ansatte som primært jobber med barn.

21 krisesentre hadde ansatte med spesiell kompetanse om menn utsatt for vold i nære relasjoner.

Stillingsressurser

I 2020 var det totalt 549 ansatte, med til sammen 412,9 årsverk, ved krisesentrene.

Det ble registrert 49 personer som jobbet frivillige vakter, med totalt 9,0 årsverk. Dette er en økning fra 34 personer og 12,9 årsverk i 2019. I 2018 var det 64 personer som jobbet frivilligvakter og totalt 12,2 årsverk

Siden 2015 har det generelt vært en økning i antall ansatte i heltidsstillinger og en reduksjon i antall deltidsansatte. Samlet sett innebærer dette en nedgang i det totale antallet ansatte ved krisesentrene (heltid og deltid).

Kompetanse

6 av 10 ansatte hadde utdanning på universitets- og høyskolenivå

Krisesenterloven fastsetter ingen krav til formell kompetanse for ansatte ved krisesentertilbudene. Samtidig er det kvalitetskrav om at ansatte har kompetanse til å ivareta brukernes særlige behov (§ 2). Mange ansatte uten formelle kvalifikasjoner har omfattende erfaringsbasert kompetanse (realkompetanse).

Fordelingen av ansatte etter deres høyeste fullførte utdanningsnivå viser at 63 % hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå, mens 30 % hadde videregående utdanning, og 5 % hadde utdanning på grunnskolenivå. For 3 % av de ansatte er det krysset av for et annet utdanningsnivå enn det som er nevnt ovenfor. Sammenlignet med 2019, var andelen av de ansatte med utdanning på universitets- eller høgskolenivå 5 prosentpoeng større, mens andelen med utdanning på grunnskolenivå eller annet utdanningsnivå var henholdsvis 2 prosentpoeng og 3 prosentpoeng mindre. Andelen med videregående utdanning var omtrent som i 2019 (29 %).

Mest vanlig med spesiell kompetanse på psykisk helse og rus

Mange krisesenter med tilbud til kvinner hadde egne ansatte med spesiell kompetanse på ulike fagområder. 29 sentre hadde ansatte med spesiell kompetanse innenfor psykisk helse og rus og 28 sentre hadde ansatte med kompetanse innenfor risikoanalyse/SARA; dette er henholdsvis 1 og 4 flere sentre enn i 2019.

21 sentre hadde ansatte i brukerrettede stillinger med spesiell kompetanse på menn som opplever vold i nære relasjoner – 1 færre senter enn i 2019 og 2018, men like mange som i 2017.

De siste årene har det vært arrangert veilederopplæring for krisesenteransatte i ICDP  i regi av Bufdir/Bufetat. 27 sentre hadde ansatte med spesiell kompetanse på ICDP/foreldreveiledning. Til sammenligning var antallet 22 i 2019, 25 i 2018 og 19 i 2017.

8 sentre hadde ansatte med spesiell kompetanse på personer med samisk bakgrunn som opplever vold i nære relasjoner; i 2019 gjaldt dette kun 2 sentre. Det var også flere sentre som hadde ansatte med kompetanse på personer med annen minoritetsbakgrunn som opplever vold i nære relasjoner; dette ble rapportert av 26 sentre, mot 22 sentre i 2019. Videre hadde 24 sentre ansatte med særskilt kompetanse på menneskehandel, noe som er 4 flere enn i 2019, 1 færre enn i 2018 og like mange som i 2017. 25 sentre hadde ansatte med spesiell kompetanse på æresrelatert vold/tvangsekteskap, 5 flere enn i 2019 og 1 flere enn i 2018 og 2017.

Som tidligere, hadde noe færre sentre ansatte med særskilt kompetanse på personer med nedsatt funksjonsevne (16 sentre) og personer med psykisk utviklingshemming (13 sentre) som er utsatt for vold i nære relasjoner. For begge er dette 1 senter færre enn i 2019.

23 sentre hadde ansatte med spesiell kompetanse på tverretatlig samarbeid. Dette er like mange som i 2019, 7 færre enn i 2018 og 9 færre enn i 2017.

Mange sentre hadde ansatte med særskilt ansvar for å jobbe med barn

40 av 44 krisesentre hadde egne ansatte med et særskilt ansvar for å jobbe med barn, tilsvarende antall som i 2019 og 2018.

Totalt hadde krisesentrene med tilbud til kvinner 64,3 årsverk i barnefaglige stillinger, litt flere enn i 2019 da det var 61,6 årsverk, men lavere enn i 2018 da det var 66,1 årsverk i barnefaglige stillinger.

Krisesentrene hadde også 29,5 årsverk i miljø-/aktivitetsstillinger med et særskilt ansvar for å jobbe med barn. Antall årsverk med miljø-/aktivitetsstillinger har gått litt ned de siste årene fra; 31,4 årsverk i 2019 og 32,7 årsverk i 2018.

Ved 37 av de 40 krisesentrene som hadde ansatte med særskilt ansvar for å jobbe med barn, var det også krav om relevant utdanning til barnefaglige stillinger. Dette er 1 senter færre enn i 2019, men like mange som i 2018 (37 av 46 krisesenter).

30 krisesentre hadde utviklet kompetanseplan

30 sentre hadde utarbeidet en kompetanseplan for krisesentertilbudet. Dette er 3 færre enn i 2019, men like mange som i 2018 og 2017.

26 av sentrene hadde rutiner for ekstern veiledning av ansatte i brukerrettede stillinger. Det er like mange som i 2019, 5 færre enn i 2018 og 4 færre enn i 2017. Av sentrene med rutiner for ekstern veiledning var det 8 sentre som gjennomførte slik veiledning månedlig eller oftere (5 færre enn i 2019). Som veiledere benyttet mange krisesentre psykolog/psykiater (18), og personer med veilederkompetanse (13), mens det var litt mindre vanlig å benytte personer med helse- og sosialfaglig kompetanse (7). 3 sentre benyttet veiledere med annen kompetanse. I kommentarfeltet nevnes coach, psykologspesialist (PhD) og psykiatrisk sykepleier.

10 sentre hadde avholdt grupper med foreldreveiledning/ICDP i løpet av 2020 – 3 flere enn i 2019, 6 færre enn i 2018 og 1 flere enn i 2017. Av brukerdata ser vi for øvrig at 17 dagbrukere og 16 beboere deltok i disse gruppene.

Samarbeid med RVTS

Alle unntatt 1 krisesenter hadde et samarbeid med et av de Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.  Samtlige av krisesentrene som hadde samarbeidet med RVTS hadde benyttet kurs/kompetansetiltak, tilsvarende som i 2019 og 2018. 6 sentre fikk i tillegg veiledning av ansatte ved RVTS, 1 flere enn i 2019, og 3 flere enn i 2018.

Trenger du hjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp mot vold i nære relasjoner, finner du oversikt over hjelpetilbud her:

Trenger du mer informasjon, kan du gå inn på disse nettsidene: