Det blir stadig høyere kompetansenivå blant ansatte i barnehage og skole. Antallet menn som arbeider i barnehagene øker, men gir ikke prosentvis utslag, ettersom antallet kvinnelige ansatte har økt enda mer.

Hovedpunkter

1 av 10 barnehageansatte er menn.

1 av 3 ansatte i barnehager har barnehagelærerutdanning.

97 % av lærerne i grunnskolen har pedagogisk utdanning.

Barnehageansatte

Økt kompetanse blant barnehageansatte

Det å gå i barnehage har mange positive effekter for barns utvikling, og disse effektene er størst i barnehager som har høy faglig kvalitet og mange ansatte med relevant utdanning (Mogstad & Rege 2013).

Ansatte i norske barnehager

Andel ansatte i barnehager etter utdanning

Kilde: SSB/Barnehager, tabell 09344 og tabell 06808

Kjønnsfordeling blant ansatte i barnehagen. 2000-2015.

Kilde: SSB/Barnehager, tabell 09344 og tabell 06808

Kjønnsfordeling blant barnehageansatte etter stillingstype. 2015.

Kilde: SSB/Barnehager, tabell 09344 og tabell 06808

Andel ansatte i barnehager etter utdanning

Kjønnsfordeling blant ansatte i barnehagen, 2000-2015. Prosent.

Antall barnehageansatte, fordelt etter kjønn. 2000-2015.

Kjønnsfordeling i barnehagen etter stillingstype. 2015. Prosent.

Antall barnehageansatte etter stillingstype og kjønn. 2015.

Kilde: SSB/Barnehager, tabell 09344 og tabell 06808

*Ansatte menn innebærer her ansatte i basisvirksomhet, det vil si styrere, pedagogiske ledere og assistenter

*Andel ansatte med barnehagelærerutdanning innebærer andelen ansatte i basisvirksomheten med godkjent utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende.

1 av 3 ansatte i barnehagen har barnehagelærerutdanning

Blant alle barnehageansatte er det 36 % som har barnehagelærerutdanning. Andelen er imidlertid økende, og økningen er størst blant styrere og pedagogiske ledere. Mer enn 9 av 10 styrere og pedagogiske ledere har barnehagelærerutdanning.

1 av 10 ansatte i barnehagen er menn

1 av 10 ansatte i barnehagen er menn. Det har lenge vært et politisk mål om å øke andelen menn i barnehager til 20 %. I 2015 jobbet det 4500 flere menn i barnehagen enn det gjorde i 2010. Selv om det stadig er flere menn som jobber i barnehage, går det svært sakte fremover når det gjelder å øke andelen menn blant ansatte i barnehagen. Dette skyldes at det etter barnehageløftet i 2006 har vært en stor økning av barnehageansatte generelt. Av menn som jobber i barnehage er flest ansatt som assistenter.

Lærere i skolen

Nesten alle lærere har pedagogisk utdanning

I 2013–2014 hadde nesten 97 % av lærere i grunnskolen pedagogisk utdanning. Dette er en liten økning fra de siste årene. De aller fleste lærere har universitets- eller høgskoleutdanning på lavere nivå, mens 5 % har praktisk pedagogisk utdanning på høyere nivå (Holmseth 2013).

I videregående opplæring har over 9 av 10 lærere høyere utdanning, og 8 av 10 har høyere utdanning med pedagogisk kompetanse (Utdanningsdirektoratet 2016). Det har vært en klar økning av andelen ansatte i PP-tjenesten som har spesialpedagogisk utdanning. I 2012 var nesten halvparten av lærerne i videregående opplæring over 50 år (Holmseth 2013).

3 av 4 lærere i grunnskolen er kvinner

Kjønnsbalansen blant grunnskolelærerne er tilnærmet uendret de siste årene. Andelen menn er noe høyere blant lærere på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet - 39 % på ungdomstrinnet og 20 % på barnetrinnet (Utdanningsdirektoratet 2015).

Ansatte lærere i grunnskolen

Kjønnsfordeling blant grunnskolelærere. 2010-2017

Kilde: SSB, Elevar i grunnskolen, tabell 06806

Andel lærere i grunnskolen etter kjønn. 2010-2017

Antall lærere i grunnskolen, fordelt etter kjønn. 2010-2017

Kilde: SSB, Elevar i grunnskolen, tabell 06806

Datagrunnlag

Statistikken er hentet fra SSB, tabell 06806. Statistikken oppdateres årlig, og går tilbake til 1999. Alle grunnskoler i Norge med elever, med andre ord både offentlige og private skoler, er inkludert i statistikken.

Les mer om statistikken på SSBs nettsider.

Færre går på små skoler

Gjennomsnittlig klassestørrelse i en ordinær undervisningssituasjon var 17 elever i 2015–2016 Dette er tilnærmet samme nivå som årene før. Det er en klar sammenheng mellom skolestørrelse og elever pr. lærer. Jo større skoler, jo større grupper. Samtidig er det stor variasjon mellom skoler (Utdanningsdirektoratet 2016.

22 % av elevene går på skoler der det er mer enn 20 elever pr. lærer. Færre og færre barn og unge går i dag på små skoler med under 100 elever. Det er også en klar tendens at stadig flere elever går på skoler i sentrale strøk (Utdanningsdirektoratet 2016).

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) bistår skoler med å legge til rette opplæringen for elever med særskilte behov. I 2013–2014 var det om lag 1700 årsverk til fagstillinger i PP-tjenesten. Av de som jobber i PP-tjenesten, er det flest med spesialpedagogisk utdanning (41 %). Det har vært en økning i ansatte med mastergrad eller annen utdanning på høyere nivå, fra ca. 60 % i 2008 til ca. 75 % skoleåret 2013–2014 (Utdanningsdirektoratet 2014: 136).

Kilder

Holmseth, S. (red.) (2013). Utdanning 2013 – fra barnehage til doktorgrad. (SSB Statistiske analyser, 2013). Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Mogstad, M., & Rege, M. (2013). Barnehagens betydning for vanskeligstilte barn. I Oppvekstrapporten 2013. Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

SSB/Barnehager, tabell 09344 og 06808.

SSB/Elevar i grunnskolen, tabell 06806.

Utdanningsdirektoratet (2014). Utdanningsspeilet 2014. Tall og analyse av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2015) Utdanningsspeilet. Tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2016). Utdanningsspeilet 2016. Tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Oslo: Utdanningsdirektoratet.