Menn er underrepresenterte som pedagogisk ansatte i barnehager og som lærere i grunnskolen.

Hovedpunkter

1 av 10 barnehageansatte er menn

1 av 4 lærere i grunnskolen er menn

Om lag halvparten av lærere i videregående skole er menn

Barnehageansatte

Ansatte i barnehagen

Kjønnsfordeling blant ansatte i barnehagen. 2000-2018

Kilde: SSB, Barnehager, tabell 09344

Kjønnsfordeling blant barnehageansatte etter stillingstype. 2018

Kilde: SSB, Barnehager, tabell 09344

Fordeling av menn og kvinner i ulike stillinger. 2018

Kilde: SSB, Barnehager, tabell 09344

Kjønnsfordeling blant ansatte i barnehagen, 2000-2018. Prosent.

Antall barnehageansatte, fordelt etter kjønn. 2000-2018

Kjønnsfordeling i barnehagen etter stillingstype. 2018. Prosent

Antall barnehageansatte etter stillingstype og kjønn. 2018

Fordeling av menn og kvinner i ulike stillinger. 2018

Fordeling av menn og kvinner i ulike stillinger. 2018

Kilde: SSB, Barnehager, tabell 09344

Datagrunnlag

Statistikken er hentet fra SSB, tabell 09344. Statistikken oppdateres årlig, og går tilbake til 2000.

Blant ansatte i barnehage og grunnskole er bare de ansatte som jobber direkte med barna tatt med, for eksempel er vaktmestere og rengjøringspersonale tatt ut. Stillingskategoriene som er inkludert er: styrer, styrerassistent, pedagogisk leder, assistenter, annen grunnbemanning, barnehagelærer og barne- og ungdomsarbeider.

Barne- og ungdomsarbeider og barnehagelærer eller tilsvarende var nye kategorier fra og med 2014. Annen grunnbemanning er en ny kategori fra og med 2017, og er en sammenslåing av kategoriene barnehagelærer eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeider og assistenter.

Statistikken omfatter alle godkjente barnehager, uansett eierforhold; kommunale-, fylkeskommunale-, statlige- og private barnehager.

Les mer om statistikken på SSBs nettsider.

1 av 10 barnehageansatte er menn

I 2018 var 1 av 10 ansatte i norske barnehager menn. Menn utgjør 8,5 % av barnehagestyrerne, 8,9 % av de pedagogiske lederne og 9,9 % av annen grunnbemanning .  Det har lenge vært et politisk mål å øke andelen menn i barnehager til 20 %. 

Over halvparten av menn i barnehager er ansatt som annen grunnbemanning, 34,9 % som pedagogisk leder og 6,6 % som styrer. 1,3 % av mennene er ansatt som personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn og 6,3 % som personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats.

Det er andelsmessig litt flere menn i basispersonalet i private enn kommunale barnehager og i barnehager hvor styrer er en mann (Utdanningsdirektoratet 2015).

Flere menn tar barnehagelærerutdanning

Det har vært en jevn økning av menn som studenter på barnehagelærerutdanningen . Andelen menn på barnehagelærerutdanningen har økt fra 17 % i 2013 til 18 % i 2015 (Guldbrandsen m.fl. 2016). Det har i flere år vært en statlig likestillingsambisjon å rekruttere 20 % menn til barnehagelærerutdanningene, men få av utdanningsinstitusjonene har nådd målet (ibid.).

Grunnskolelærere

Ansatte lærere i grunnskolen

Kjønnsfordeling blant grunnskolelærere. 2010-2018

Kilde: SSB, Elevar i grunnskolen, tabell 06806

Andel lærere i grunnskolen etter kjønn. 2010-2018

Antall lærere i grunnskolen, fordelt etter kjønn. 2010-2018

Kilde: SSB, Elevar i grunnskolen, tabell 06806

Datagrunnlag

Statistikken er hentet fra SSB, tabell 06806. Statistikken oppdateres årlig, og går tilbake til 1999. Alle grunnskoler i Norge med elever, med andre ord både offentlige og private skoler, er inkludert i statistikken.

Les mer om statistikken på SSBs nettsider.

1 av 4 lærere i grunnskolen er menn

I 2018 var 1 av 4 lærere i grunnskolen menn. I 1985 utgjorde menn 42 % av lærerne i grunnskolen (Einarsen og Dahl 1997). Samtidig som totalantallet lærere i grunnskolen økte med over 27 000 i perioden 1985-2015, sank antallet menn fra 20 578 til 18 619, en reduksjon på 9,5 % (ibid.).

1 av 4 studenter på grunnskolelærerutdanningen er menn

Strategien 'Lærerløftet- på lag med kunnskapsskolen' fastslår at det er for få menn som søker seg til lærerutdanningen for de laveste trinnene (KD 2014).  I 2016 utgjorde menn 24 % av studentene på grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn.  

Hvorfor så få menn i barnehage og grunnskole?

Barnehager og grunnskole har sterk overvekt av kvinner som ansatte. Eksisterende forskning kan ikke fullt ut forklare hvorfor (Peeters m.fl. 2015), men viser blant annet at færre enn halvparten av landets barnehager hadde pr. 2014 igangsatt tiltak for å rekruttere flere menn (Opheim m.fl. 2014). 

Hoel m.fl. (2010) viser til at menn ofte assosierer det å jobbe i omsorgsyrker, slik som barnehager, med dårlige karrieremuligheter, lav status og lav lønn. Menn er fremdeles sterkt koblet til en norm om prestasjon og heltidsarbeid (Nordberg 2005). Oppfatninger om menns betydning som ansatte i barnehagen handler både om positive rollemodeller og kulturell motstand knyttet til vurderingen av kvalifikasjoner og kvotering av menn (Hoel m.fl. 2010).

Å ansette menn i barnehager og grunnskole utfordrer det som kan beskrives som kvinnearbeidsplasser (Friis 2006). En studie viser at det er lettere å rekruttere menn til barnehager hvor det allerede er menn (Hoel m.fl. 2010).

Opheim m.fl. (2014) finner at barnehager som jobber aktivt med likestilling i større grad enn andre lykkes med å rekruttere menn. En forutsetning for å få menn interessert og rekruttert til yrket er at de får kunnskap om hva det å jobbe i barnehage dreier seg om, ikke minst for å redusere inntrykket av en dominerende og uforanderlig kvinnekultur (ibid).

Lærere i videregående skole

Lærere i videregående skole

Kjønnsfordeling blant lærere i videregående skole. 2010-2018

Kilde: SSB, Videregående opplæring og annen videregående utdanning, tabell 06805

Kjønnsfordeling blant lærere i videregående skole. 2010-2018. Prosent.

Antall lærere i videregående skole, fordelt etter kjønn. 2010-2018

Kilde: SSB, Videregående opplæring og annen videregående utdanning, tabell 06805

Datagrunnlag

Statistikken er hentet fra SSB, tabell 06805. Statistikken oppdateres årlig, går tilbake til 1999, og er basert på full telling, ikke et utvalg. Kun lærere med heltidsstillinger er inkludert i vår gjengivelse av statistikken.

Les mer om statistikken på SSBs nettsider.

Jevn kjønnsbalanse blant lærere i videregående opplæring

Jo høyere opp i utdanningssystemet, desto større blir andelen menn elevene møter i undervisningen. Mens det er ca. 75 % kvinner på barnetrinnet og ca. 60 % på ungdomstrinnet (Utdanningsdirektoratet 2015), er det omtrent like mange menn som kvinner i lærerstaben i videregående skoler. Samtidig har andelen menn blant lærere på videregående skole sunket med 8,4 prosentpoeng mellom 2010 og 2017. 

Les om kjønnsfordelingen blant ansatte på universiteter og høgskoler på Kifinfos nettsider.

Kilder

Einarsen, K.J. & Dahl, U. (1997). Utdanningsstatistikk grunnskolar 1. september 1996. Hentet 19/12/2016. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Friis, P. (2006). Temahefte om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet 

Guldbrandsen L., Kvitastein, O., & Sataøen, S.O. (2016). Barnehagelæreryrket og barnehagelærerutdanningen. Barnehagelærerutdanningen - opptak og gjennomføring. Behovet for barnehagelærere. Dimensjonering av barnehagelærerutdanningen. Delrapport 1, følgegruppe for barnehagelærerutdaningen. Oslo: NOVA

Hoel, A., Johansen, V. & Renolen, M. (2010). Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør og hva vi tror. Status for likestillingsarbeid i norske barnehager 2010. Hamar: Likestillingssenteret

KD (2014). Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen. Hentet 19/12/2016. Oslo: Kunnskapsdepartementet

KD (2016). Slik blir den nye lærerutdanningen. Hentet 19/12/2016. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Nordberg, M. (2005). Jämställdhetens spjutspets. Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet. Doktorgradsavhandling. Gøteborg: Gøteborg universitet

Opheim, V., Waagene, E., Salvanes, K., Gjerustad, C. & Holen, S. (2014). Hvem skal trøste Knøttet – hvem kan endre mønsteret? Statusundersøkelse -  Likestilling i barnehagen. Rapport 2014(30). Oslo: NIFU

Peeters, J., Rohrmann, T. & Emilsen, K. (2015). Gender Balance in ECEC: Why Is There So Little Progress? European Childhood Education Research Journal 23 (3), s. 302-314

Utdanningsdirektoratet (2015) Utdanningsspeilet. Tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Hentet 28/11/2016. Oslo: Utdanningsdirektoratet

Vangen, T. & Dahl, U., (1997). Utdanningsstatistikk grunnskolar 1. september 1995. Hentet 28/11/2016. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Kontakt

Anna Harnæs Foss
Rådgiver