Barneverntjensten startet undersøkelsessak for 44 402 barn og unge i 2018. Dette utgjør en nedgang på 3 % fra året før. Under 1 % av undersøkelsessakene i 2018 resulterte i at barnevernstjenesten fremmet sak om omsorgsovertakelse eller tvangsvedtak for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Hovedpunkter

47 279

Barneverntjenesten åpnet 47 279 undersøkelsessaker for 44 402 barn i 2018.

87 % av undersøkelsessakene i 2018 ble gjennomført innen fristen på 3 måneder.

61 % av undersøkelsessakene i 2018 førte ikke til tiltak fra barnevernet.

Om undersøkelsessaker

Etter å ha mottatt en melding om bekymring for et barn kan kommunale barnevernstjenester opprette undersøkelsessak. Hovedhensikten i en undersøkelsessak er å innhente, bearbeide og vurdere informasjon om barnet, forholdene i hjemmet og nærmiljø. På bakgrunn av denne informasjonen vil barnevernstjenesten fatte en beslutning om hvorvidt barnet har behov for et barnevernstiltak eller ikke. Ifølge barnevernloven skal undersøkelsen gjennomføres så skånsomt som mulig, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Antall barn med undersøkelsessak

Barn og unge med undersøkelsessak etter kjønn

Antall barn og unge 0-22 år med undersøkelsessak etter kjønn. I løpet av året.

Kilde: SSB Barnevern

Antall barn og unge 0-22 år med undersøkelsessak etter kjønn. I løpet av året.

Antall barn og unge 0-22 år med undersøkelsessak etter kjønn. I løpet av året.

Kilde: SSB Barnevern

Økning i antall barn med undersøkelsessak

I løpet av 2016 åpnet barnevernstjenesten undersøkelsessak for 44 943 barn og unge i alderen 0-22 år. Med unntak av en stabilisering i 2012 har det i løpet av de siste årene vært en kraftig økning i antall barn med undersøkelsessak. I perioden fra 2003 til 2016 er antallet barn med undersøkelsessak mer enn doblet.

Jevn fordeling mellom gutter og jenter

Fordelingen mellom jenter og gutter har vært tilnærmet lik i hele perioden, med noen flere undersøkelsessaker om gutter enn jenter.

Noen barn har mer enn én undersøkelsessak i løpet av året

Et barn kan oppleve at det opprettes mer enn én undersøkelsessak i løpet av ett år. Det kan for eksempel skje der barnet flytter til en annen kommune, eller hvor barneverntjenesten må undersøke om forholdene i hjemmet har endret seg vesentlig fra forrige undersøkelsessak. I 2016 opprettet barneverntjenesten 47 865 undersøkelsessaker for 44 943 barn og unge. 

Barn og unge med undersøkelsessak etter fylke

Antall barn og unge med undersøkelsessak pr. 1000 barn og unge 0-17 år i fylket. I løpet av året.

Kilde: SSB Barnevern og SSB Folkemengde

Antall barn og unge med undersøkelsessak pr. 1000 barn og unge 0-17 år i fylket. I løpet av året.

Antall barn og unge 0-17 år med undersøkelsessak i fylket. I løpet av året.

Antall barn og unge med undersøkelsessak pr. 1000 barn og unge 0-17 år i fylket. I løpet av året.

Antall barn og unge 0-17 år med undersøkelsessak i fylket. I løpet av året.

Kilde: SSB Barnevern og SSB Folkemengde

Økning i antall barn med undersøkelsessak i alle fylker

Det er store fylkesvise forskjeller i antallet barn og unge med undersøkelsessak. Når vi ser på dette relativt til hvor mange barn og unge fra 0 til 17 år som bor i hvert fylke, ser vi at det har vært en sterk økning i alle fylker fra 2003 til 2015. For hele landet har antallet barn med undersøkelsessak økt fra 18 til 39 pr. 1 000 fra 0 til 17 år. 

Flest barn med undersøkelsessak i Finnmark

I hele perioden fra 2003 til 2016 ble det opprettet flest undersøkelsessaker pr. 1 000 barn og unge i Finnmark. I 2016 var det 59 barn med oppstartet undersøkelse pr. 1 000 barn i fylket mellom 0 og 17 år. I Sogn og Fjordane var det tilsvarende tallet 29 i 2016, det laveste av alle fylkene.

Barn og unge med undersøkelsessak etter alder

Antall barn og unge med undersøkelsessak per 1000 barn og unge i hver aldersgruppe. I løpet av året.

Kilde: SSB Barnevern og SSB Folkemengde

Antall barn og unge med undersøkelsessak per 1000 barn og unge i hver aldersgruppe. I løpet av året.

Antall barn og unge med undersøkelsessak etter alder. I løpet av året.

Antall barn og unge med undersøkelsessak per 1000 barn og unge i hver aldersgruppe. I løpet av året.

Antall barn og unge med undersøkelsessak etter alder. I løpet av året.

Kilde: SSB Barnevern og SSB Folkemengde

Ikke lenger flest undersøkelsessaker for ungdom

Antall barn med undersøkelsessak har økt i alle aldersgrupper siden 2003, men forholdet mellom aldersgruppene har endret seg. Fra 2003 til 2011 var det relativt sett flest undersøkelsessaker for ungdommer mellom 13 og 17 år. I 2016 var det flest undersøkelser for barn mellom 3 og 17 år. For disse aldersgruppene ble det igangsatt undersøkelser for 40 barn pr. 1000. For barna fra 0–2 år er det tilsvarende tallet 32.

Fortsatt noen undersøkelsessaker for unge over 18 år

I 2016 ble det åpnet undersøkelsessaker for 903 unge mellom 18 og 22 år. Disse er i utgangspunktet utenfor barnevernets ansvarsområde, men i noen tilfeller blir det allikevel åpnet ny undersøkelsessak. Det skjer dersom ungdommen ønsket å avslutte kontakten med barnevernet da vedkommende fylte 18 år, men så ombestemmer seg senere og ønsker å motta tiltak.

Konklusjon i undersøkelsessaker

Konklusjon i undersøkelsessaker etter fylke

Andel konklusjoner i undersøkelsessaker etter fylke. I løpet av 2016.

Kilde: SSB Barnevern

Andel konklusjoner i undersøkelsessaker etter fylke. I løpet av 2015.

Antall konklusjoner i undersøkelsessaker etter fylke. I løpet av 2015.

Andel konklusjoner i undersøkelsessaker etter fylke. I løpet av 2015.

Antall konklusjoner i undersøkelsessaker etter fylke. I løpet av 2015.

Kilde: SSB Barnevern

Inntil 2013 innhentet SSB kun informasjon om én undersøkelse pr. barn, og da den første eller den som eventuelt førte til tiltak. Det innebærer at vi ikke har tall tilbake i tid på hvor mange undersøkelsessaker barneverntjenesten har startet opp eller avsluttet. Etter en omlegging av statistikken i 2013 innhenter SSB nå informasjon om alle undersøkelsessaker i barnevernet.

Les mer om SSBs barnevernsstatistikk.

Under halvparten av undersøkelsessakene resulterte i tiltak

Barnevernet avsluttet 46 626 undersøkelser i 2016. Det er ingen systematisk kjønnsforskjell i hvilke konklusjoner barnevernstjenesten gjør i undersøkelsessaker. I omtrent 40 % av undersøkelsene på landsbasis konkluderte barnevernet med å sette i verk tiltak, mens 46 % av undersøkelsene ble lagt bort etter barnevernets vurdering. Rundt 4 % av undersøkelsene på landsbasis endte opp med å bli lagt bort fordi familien flyttet til en annen kommune.

Svært få undersøkelsessaker gikk videre til fylkesnemnda

Kun 1 % av sakene ble sendt videre til fylkesnemnda   for barnevern og sosiale saker fordi barnevernet konkluderte med at de ønsket å ta over omsorgen for barnet eller plassere en ungdom med atferdsproblemer i institusjon uten samtykke fra ungdommen. Dette gjaldt 480 barn og ungdommer i 2016. Les vår artikkel om omsorgsovertakelser.

3 808 undersøkelser ble henlagt på grunn av familiens ønske

Omtrent 8 % av undersøkelsessakene ble lagt bort selv om barnevernet mente det var grunnlag for å sette inn tiltak. De aller fleste hjelpetiltak fra barnevernet er frivillige, og familien kan dermed si nei til tilbudet fra barnevernet dersom det dreier seg om et slikt hjelpetiltak. I Oslo tok ikke partene imot tiltaket fra barnevernet i 10 % av de avsluttede undersøkelsessakene i 2016.

I Finnmark ender flest undersøkelsessaker med å bli lagt bort

Det er noen fylkesvise forskjeller i barneverntjenestens konklusjoner. Barneverntjenesten fatter vedtak om tiltak i 33 % av undersøkelsessakene i Finnmark, mens 52 % blir lagt bort etter barnevernstjenestens vurdering. I Oppland fatter de vedtak om tiltak i 48 % av sakene.

Konklusjon i undersøkelsessaker etter alder

Andel konklusjoner i undersøkelsessaker etter alder. I løpet av 2016.

Kilde: SSB Barnevern

Prosentfordeling konklusjoner i undersøkelsessaker etter alder. I løpet av året. 2013-2016

Antall konklusjoner i undersøkelsessaker etter alder. I løpet av året. 2013-2016

Andel konklusjoner i undersøkelsessaker etter alder. I løpet av 2015.

Antall konklusjoner i undersøkelsessaker etter alder. I løpet av 2015.

Kilde: SSB Barnevern

Inntil 2013 innhentet SSB kun informasjon om én undersøkelse pr. barn, og da den første eller den som eventuelt førte til tiltak. Det innebærer at vi ikke har tall tilbake i tid på hvor mange undersøkelsessaker barneverntjenesten har startet opp eller avsluttet. Etter en omlegging av statistikken i 2013 innhenter SSB nå informasjon om alle undersøkelsessaker i barnevernet.

Les mer om SSBs barnevernsstatistikk.

Små aldersforskjeller i konklusjon av undersøkelsessaker

Det er små forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder hvilket utfall undersøkelsessaken får. Når barna er små, skjer det oftere at familien flytter mens undersøkelsessaken pågår. Barnevernstjenesten fatter oftere vedtak om tiltak for de mellom 6 og 17 år enn for de mindre barna, men forskjellen er liten. Samtidig blir det noe oftere sendt begjæring om tiltak for fylkesnemnda i den yngste aldersgruppen enn i de eldre gruppene.

Flere unge over 18 år ønsker ikke tiltak fra barnevernet

Den eneste aldersgruppen som skiller seg markant fra de andre, er de unge voksne mellom 18 og 22 år. Disse er egentlig utenfor barnevernets ansvarsområde, men dersom de hadde tiltak før de fylte 18, kan de fortsatt få hjelp fra barnevernet frem til de fyller 23 år. Sammenlignet med de andre aldersgruppene blir undersøkelsessakene for denne gruppen hyppigere lagt bort etter barnevernstjenestens vurdering, og det skjer noe oftere at ungdommen selv ikke ønsker hjelpetiltak.

Konklusjon i undersøkelsessaker etter melder

Andel konklusjoner i undersøkelsessaker etter melder. I løpet av 2016.

Kilde: SSB Barnevern

Andel konklusjoner i undersøkelsessaker etter melder. I løpet av året. 2013-2016

Antall konklusjoner i undersøkelsessaker etter melder. I løpet av året. 2013-2016

Andel konklusjoner i undersøkelsessaker etter melder. I løpet av 2015.

Antall konklusjoner i undersøkelsessaker etter melder. I løpet av 2015.

Kilde: SSB Barnevern

Inntil 2013 innhentet SSB kun informasjon om én undersøkelse pr. barn, og da den første eller den som eventuelt førte til tiltak. Det innebærer at vi ikke har tall tilbake i tid på hvor mange undersøkelsessaker barneverntjenesten har startet opp eller avsluttet. Etter en omlegging av statistikken i 2013 innhenter SSB nå informasjon om alle undersøkelsessaker i barnevernet.

Les mer om SSBs barnevernsstatistikk.

Bekymring meldt av PP-tjenesten fører oftest til tiltak

Barnevernstjenestens konklusjon i en undersøkelsessak varierer med hvem som meldte fra om sin bekymring i utgangspunktet. Barnevernstjenesten fatter oftest vedtak i saker meldt av asylmottak eller andre instanser på innvandringsfeltet, mens det er sakene meldt av frivillige organisasjoner, utekontakt eller fritidsklubb som oftest fører til at barnevernet begjærer tiltak fra fylkesnemnda . Det gjelder imidlertid svært få saker, og det kan dermed være store årlige svingninger i tallene for begjæring om tiltak fra fylkesnemnda. Barn i en asylsøkerfase eller som bor på krisesenter, har oftere en midlertidig bosituasjon, og det er dermed ikke overraskende at det ofte er saker fra disse melderne som legges bort fordi barnet har flyttet.

Undersøkelsessaker hvor politi eller lensmannen er meldere henlegges i 62 % av tilfellene

Barnevernstjenesten legger oftest bort undersøkelsessaker hvor politi eller lensmann er meldere. Noe av årsaken til at henleggelsesprosenten er på hele 62 % for politi og lensmann, kan være at disse ofte har rutiner for å melde til barnevernet, og det kan derfor hende de oftere melder bekymring for barn som ikke viser seg å være i en bekymringsfull situasjon, eller at barnevernet allerede følger opp barnet.

Konklusjon i undersøkelsessaker etter årsak til konklusjon

Andel konklusjoner i undersøkelsessaker etter årsak til konklusjon. I løpet av 2016.

Kilde: SSB Barnvern

Andel konklusjoner i undersøkelsessaker etter årsak til konklusjon. I løpet av året. 2013-2016

Antall konklusjoner i undersøkelsessaker etter årsak til konklusjon. I løpet av året. 2013-2016

Andel konklusjoner i undersøkelsessaker etter årsak til konklusjon. I løpet av 2015.

Antall konklusjoner i undersøkelsessaker etter årsak til konklusjon. I løpet av 2015.

Kilde: SSB Barnvern

Inntil 2013 innhentet SSB kun informasjon om én undersøkelse pr. barn, og da den første eller den som eventuelt førte til tiltak. Det innebærer at vi ikke har tall tilbake i tid på hvor mange undersøkelsessaker barneverntjenesten har startet opp eller avsluttet. Etter en omlegging av statistikken i 2013 innhenter SSB nå informasjon om alle undersøkelsessaker i barnevernet.

Les mer om SSBs barnevernsstatistikk.

Barnevernstjenesten begjærer oftest om omsorgsovertakelse i saker hvor barn er utsatt for mishandling

Figuren ovenfor viser undersøkelsessaker hvor utfallet er enten at barnevernstjenesten fatter vedtak om tiltak eller begjærer tiltak for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Dersom barnevernstjenesten kommer til en av disse to konklusjonene, har vi mulighet til å se på årsaken til konklusjonen. Det er langt vanligere at barnevernstjenesten fatter vedtak om tiltak enn at saken går videre til en begjæring om tiltak for fylkesnemnda. I tilfellene hvor barnet har blitt utsatt for psykisk mishandling, fysisk mishandling eller vanskjøtsel, ender henholdsvis 15, 8 og 15 % av sakene med en begjæring om tiltak for fylkesnemnda. Det er nærliggende å tro at dette dreier seg om omsorgsovertakelser.

Behandlingstid for undersøkelsessaker

Behandlingstid i undersøkelsessaker

Andel avsluttede undersøkelsessaker etter behandlingstid og fylke. I løpet av 2016.

Kilde: SSB Barnevern

Prosentandel avsluttede undersøkelsessaker etter behandlingstid og fylke. I løpet av året. 2013-2016

Antall avsluttede undersøkelsessaker etter behandlingstid og fylke. I løpet av året. 2013-2016

Andel avsluttede undersøkelsessaker etter behandlingstid og fylke. I løpet av 2015.

Antall avsluttede undersøkelsessaker etter behandlingstid og fylke. I løpet av 2015.

Kilde: SSB Barnevern

Inntil 2013 innhentet SSB kun informasjon om én undersøkelse pr. barn, og da den første eller den som eventuelt førte til tiltak. Det innebærer at vi ikke har tall tilbake i tid på hvor mange undersøkelsessaker barneverntjenesten har startet opp eller avsluttet. Etter en omlegging av statistikken i 2013 innhenter SSB nå informasjon om alle undersøkelsessaker i barnevernet.

Les mer om SSBs barnevernsstatistikk.

Store variasjoner i behandlingstid mellom fylkene

Etter barnevernloven skal barnevernstjenesten konkludere og avslutte undersøkelsessaken innen tre måneder. I særlige tilfeller er fristen seks måneder. På landsbasis fullfører barnevernstjenesten 85 % av undersøkelsene innenfor fristen på tre måneder, og 97 % innen seks måneder.

Det er imidlertid store variasjoner i behandlingstid mellom fylkene. Vestfold fullfører 96 % av alle undersøkelser innen tre måneder. Finnmark ligger i andre enden av skalaen og fullfører kun 56 % av undersøkelser innenfor den vanlige fristen på tre måneder.

Kilder

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Barnevern.

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Folkemengde