Over tid har stadig flere barn og unge fått hjelp fra barnevernet, men de siste årene har antallet holdt seg relativt stabilt, og er noe redusert. I 2020 var det ca. 53 000 barn og unge som fikk hjelp av barnevernet. For flertallet som kommer i kontakt med barnevernet, er det tilstrekkelig med hjelpetiltak i hjemmet. De øvrige barna er plassert utenfor hjemmet enten i barneverninstitusjon, fosterhjem eller i bolig med oppfølging.

Hovedpunkter

56 802

Barnevernstjenesten gikk gjennom 56 802 bekymringsmeldinger i løpet av 2020

66 % av barna med barnevernstiltak ved utgangen av 2020 mottok  hjelpetiltak i hjemmet

29 % av barna i fosterhjem bor i et fosterhjem i familie eller nære nettverk

Gangen i en barnevernssak: fra melding om bekymring til barnevernstiltak

Barnevernstjenesten skal gjennomgå bekymringsmeldinger, gjøre undersøkelser, fatte vedtak etter barnevernloven, og iverksette og følge opp saker. Les mer om gangen i en barnevernssak her.

Selv om mange henvender seg til barnevernstjenesten, er det ikke alle barn og unge det blir iverksatt tiltak for. Barnevernstjenesten kan henlegge en sak etter å ha vurdert meldingen eller i avslutningen av en undersøkelsessak. De fleste meldinger går videre til undersøkelsessak, men under halvparten av undersøkelsene fører til tiltak.

Bekymringsmeldinger

I 2020 mottok barnevernstjenesten 56 802 meldinger. Etter en jevn økning i flere år har antall meldinger ligget nokså stabilt de siste tre årene.

Barnevernstjenesten, politiet og skolen er de instansene som oftest melder til barnevernet. Innholdet i meldingene er ofte sammensatte, med flere årsaker til at det meldes bekymring.

I 2020 gikk 80 % av bekymringsmeldingene videre til undersøkelsessak, mens resten ble henlagt. Siden 2017 har andel henlagte meldinger gått opp med 3,2 prosentpoeng. I 2020 ble 20 % av meldingene barnevernet mottok henlagt, noe som tilsvarer ca. 11 300 meldinger.

Les mer om bekymringsmeldinger til barnevernet.

Undersøkelsessaker

I 2020 avsluttet barnevernstjenesten nær 45 600 undersøkelser. Dette er færre enn året før. Nedgangen er sterkest i undersøkelser som konkluderer med at barnevernstjenesten gjør vedtak om tiltak (over 700 færre). 38 % av undersøkelsene i 2020 ble konkludert med at barneverntjenesten gjør vedtak om tiltak, mot 41 % i 2016. Les mer om undersøkelser i barnevernet.  

Barn og unge med barnevernstiltak

De tre siste årene har antallet barn og unge med tiltak fra barnevernet vært synkende. Dette er en ny utvikling i barnevernsstatistikken, etter flere år med økning i antall barn med barnevernstiltak.

I løpet av 2020 var det 53 000 barn og unge som mottak tiltak fra barneverntjenesten. Dette tilsvarer 4 prosent av befolkningen i alderen 0-22 år.

Økning i antall unge med ettervern

Antall unge i alderen 18-22 år med barnevernstiltak fortsetter å øke, og har dermed motsatt tendens enn antall barn med tiltak. Flertallet av unge med ettervernstiltak er plassert utenfor hjemmet (64 %) og stadig flere blir boende i fosterhjem også etter fylte 18 år. Les mer om unge i ettervern.

Hovedskille i barnevernstiltak

Et hovedskille i barnevernstiltak går mellom barn og unge som mottar hjelpetiltak i hjemmet, og barn og unge som er plassert utenfor hjemmet. Les mer om barn med hjelpetiltak.

Barn og unge med hjelpetiltak i hjemmet

Flertallet mottar hjelpetiltak i hjemmet

For flertallet av barna og familiene som kommer i kontakt med barnevernet, er det tilstrekkelig med hjelpetiltak i hjemmet. Blant barn under 18 år mottar 74 % av barna med tiltak i løpet av året tiltak i hjemmet. Denne andelen er noe høyere enn når ser på andel i utgangen av året. Ved utgangen av 2020 mottok 66 % tiltak i hjemmet. Differansen skyldes at tiltak i hjemmet er av mer kortvarig natur enn plasseringer, og det er derfor flere av de med plasseringstiltak som vil bli talt pr. en dato enn de med tiltak i hjemmet.

Det siste året har det vært en nedgang på 3 % i antall barn med barnevernstiltak. Dette gjelder både for tiltak i og utenfor hjemmet. 

Stadig flere mottar tiltak rettet mot å styrke foreldreferdigheter

De senere årene har det skjedd en dreining i i retning av at stadig flere av hjelpetiltakene som gis til barn og familier er rettet mot å styrke foreldreferdighetene og øke samarbeidet med andre tjenester. Samtidig har tiltak som er rettet mot å styrke barnets utvikling blitt redusert. Dette er en del av en ønsket utvikling. Ved å målrette tiltakene mer mot veiledning av foreldre, kan man få til en varig endring der foreldre selv klarer å ivareta omsorgen for barna sine på en god måte. 

Råd og veiledning er det mest brukte hjelpetiltaket

Det er særlig 4 enkelttiltak som har vært de mest benyttede hjelpetiltakene i en årrekke. Disse er vedtak om råd og veiledning, tilbud om besøkshjem og avlastningstiltak, økonomisk hjelp og deltakelse i ansvarsgruppe og samarbeidsteam.

Barn og unge plassert utenfor hjemmet

34 % av barna med barnevernstiltak var plassert utenfor hjemmet

Plassering av barn og unge utenfor hjemmet er bare aktuelt dersom barnevernets hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre barnet en forsvarlig omsorgssituasjon. Ved utgangen av 2020 var 10 590 barn (0 til og med 17 år) plassert utenfor hjemmet av barneverntjenesten. Disse utgjorde 34 % av barn med tiltak fra barnevernet. Dette er en nedgang på 11 % fra 2016. Nedgangen skyldes flere forhold, slik som nedgang i antall barn barnevernstjenesten overtar omsorgsansvaret for, nedgang i antall akuttplasseringer og færre enslige mindreårige flyktninger som bosettes i barnevernstiltak.

84 % var plassert i fosterhjem

Av barn 0-17 år som var plassert utenfor hjemmet av barnevernstjenesten ved utgangen av 2020, var 84 % plassert i fosterhjem. Barnevernstjenesten hadde overtatt omsorgsansvaret for 84 % av disse. Antall barn og unge i fosterhjem har økt over flere år, men har de siste årene stabilisert seg på rundt 11 000. Fra utgangen av 2017 til 2020 har det vært en svak nedgang i antall barn og unge i fosterhjem.

Reduksjonen i antall barn har skjedd i fosterhjem utenom familie og nære nettverk, mens antallet som bor i fosterhjem i familie eller nære nettverk fortsetter å øke. Det betyr at andelen barn som bor i familier de kjente fra før utgjør en stadig større andel av alle barn i fosterhjem. Ved utgangen av 2020 bodde 31 % av alle barn i fosterhjem i familie eller nære nettverk, og dette er en økning på over 7 %-poeng siden 2013. Les mer om barn i fosterhjem.

8 % bor i barnevernsinstitusjon

Ved utgangen av 2020 bodde rundt 1100 barn og unge i barnevernsinstitusjon. Dette utgjør 9 % av barn og unge som er plassert utenfor hjemmet.  

Antallet er redusert de seneste årene. Denne utviklingen har kommet som følge av en tilsiktet politikk. Intensjonen har vært å redusere bruken av barnevernsinstitusjoner og å øke bruken av fosterhjem ved plasseringer utenfor hjemmet. Dette innebærer at terskelen for å bli vurdert til å ha behov for plass i barnevernsinstitusjon har økt i løpet av de siste ti årene. Barnevernsinstitusjon er for barn og unge som har utfordringer som krever en mer systematisk og spesialisert oppfølging enn det man vanligvis kan tilrettelegge for i et fosterhjem. Les mer om barn i institusjon. 

Ulike grunnlag for plassering

Barnevernlovens bestemmelser gir adgang til plasseringer utenfor hjemmet både med og uten foreldrenes samtykke, og både på mer varig og midlertidig basis. Slike plasseringer omfatter omsorgsovertakelser, akuttplasseringer, plasseringer ved alvorlige atferdsproblemer hos barnet og frivillige plasseringer.

Nedgang i antall barn som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for

I løpet av 2020 hadde 751 barn et vedtak om omsorgsovertakelse i fylkesnemnda. 

Antall nye barn og unge under barnevernets omsorg er fra 2013 til 2020 redusert med 58 %. Nedgangen i antall nye barn under omsorg har primært skjedd blant barn i førskolealder. Mulige forklaringer kan være en dreining mot tidlig innsats og hjelpetiltak for å styrke foreldreferdigheter. I tillegg kan det at man er blitt flinkere til å involvere slekt og nettverk bidra til at man heller finner frivillige og mer midlertidige løsninger.

Som en følge av nedgangen i antall nye barn med vedtak ser vi at også antall barn under omsorg totalt har flatet ut og er noe redusert de senere årene. Det er med andre ord flere barn som går ut av barnevernets omsorg enn antall nye barn barnevernstjenesten overtar omsorgsansvaret for. Barnevernstjenesten hadde omsorgsansvaret for 77 % av barna i aldersgruppen 0–17 år som var plassert utenfor hjemmet ved utgangen av 2020. Les mer om omsorgsovertakelser.

Nedgang i antall barn med akuttvedtak

Den vanligste årsaken til at barn og unge akuttplasseres, er at de står i fare for å bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, for eksempel på grunn av mishandling, alvorlig vanskjøtsel eller at barnet risikerer skade fra andre utenforstående. I 2019 ble 981 barn akuttplassert på dette grunnlaget. Etter flere år med økning, har det siden 2013 vært en nedgang på 39 %. Les mer om akuttvedtak. 

Kilder

Statistisk sentralbyrå. Barnevern.

Statistisk sentralbyrå. Folkemengde. Tabell 07459.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Uttrekk fra fylkesnemndenes saksbehandlingssystem Sakarias.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe? Har du innspill til oss?

Kontakt oss på: