Barnevernstjenesten mottar stadig flere meldinger fra personer som er bekymret for et barn. Når barnevernstjenesten mottar en slik melding, skal den snarest og senest innen én uke gjennomgå meldingen og vurdere om den gir grunnlag for en nærmere undersøkelse etter barnevernloven. I 2017 ble nær sagt alle meldinger gjennomgått innen fristen, og 83 % gikk videre til en undersøkelsessak. Er du bekymret for et barn?

Hovedpunkter

I 2017 gjennomgikk barnevernstjenesten meldinger for 4,5 % av barnebefolkningen (0-17 år).

Fra 2008 til 2017 økte antall gjennomgåtte meldinger i barnevernstjenesten med 57 %.

Barnevernstjeneste, politi og skole er de som melder mest.

Antall bekymringsmeldinger

Antall bekymringsmeldinger

Antall gjennomgåtte bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i løpet av året.

Kilde: Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet (BLD 2015) og SSB Barnevern

Antall gjennomgåtte bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i løpet av året.

Antall gjennomgåtte bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i løpet av året.

Kilde: Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet (BLD 2015) og SSB Barnevern

Tallene i denne grafen og tabellen er en kombinasjon av tall fra SSBs barnevernstatistikk og kommunenes halvårsrapportering på barnevernsområdet. Sistnevnte data eies av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, men dette er ikke offentlig tilgjengelig statistikk, og tallene er ikke kvalitetssikret på en slik måte at de kan brukes som offisiell statistikk. Det må derfor tas forbehold i tolkningen av tall fra kommunenes halvårsrapportering.

Tallene i grafen og tabellen stammer fra kommunenes halvårsrapportering til og med 2012. Fra 2013 har SSB samlet inn tall på antall gjennomgåtte og henlagte bekymringsmeldinger, og tallet for 2013 stammer derfor fra SSB. I 2013, hvor vi for første gang kan sammenligne tall fra SSB og kommunenes halvårsrapportering, lå tallene fra kommunenes halvårsrapportering så vidt lavere enn tallene fra SSB, og vi anser derfor dataene som såpass sikre at de kan brukes til å illustrere økningen i bekymringsmeldinger over tid.

Les mer om SSBs barnevernsstatistikk.

Kraftig økning i antall bekymringsmeldinger

Barnevernstjenesten mottar stadig flere meldinger. I 2008 gikk barnevernstjenesten gjennom i overkant av 37 200 meldinger, mens antallet i 2016 hadde steget til over 58 000. Det tilsvarer en økning på 56 %.

Økning i antall gjennomgåtte bekymringsmeldinger i alle fylker

Fra 2008 til 2016 har det vært en økning i antall meldinger i samtlige fylker. Ikke overraskende er det barnevernstjenesten i de folkerike fylkene Oslo og Akershus som går gjennom flest meldinger. Samtidig er det Oslo og Aust-Agder som har hatt den største prosentvise økningen i antallet gjennomgåtte meldinger, med henholdsvis 79 % og 76 %. Den laveste veksten finner vi i Troms, hvor det var 16 % flere gjennomgåtte meldinger i 2016 enn i 2008.

Barn og unge med melding

Barn med melding

Barn med melding pr. 1000 i hver aldersgruppe, 2013-2016.

Kilde: SSB Barnevern og SSB Folkemengde

Barn og unge med melding pr. 1000 i alderen 0-17 år etter innvandringskategori. I løpet av året.

Kilde: SSB Barnevern og SSB Folkemengde

Barn og unge med melding i fylket, pr. 1000 i alderen 0-17 år. I løpet av 2016.

Kilde: SSB Barnevern og SSB Folkemengde

Barn med melding pr. 1000 i hver aldersgruppe, 2013-2016.

Antall barn med melding i løpet av året, etter alder. 2013-2016

Barn og unge med melding pr. 1000 i alderen 0-17 år etter innvandringskategori. I løpet av året.

Barn og unge med melding i alderen 0-17 år etter innvandringskategori. I løpet av året.

Antall barn og unge (0-17 år) med melding, pr. 1000 barn i fylket. 2013-2016

Antall barn og unge (0-17 år) med melding, pr. fylke. 2013-2016

Kilde: SSB Barnevern og SSB Folkemengde

I 2013 publiserte SSB for første gang tall over antall bekymringsmeldinger som gjennomgås i barnevernet. Tidligere har SSB kun samlet inn tall over bekymringsmeldingene som fører til undersøkelse. Vi har dermed tidligere manglet et komplett bilde over bekymringsmeldingene til barnevernet, og vi har derfor ikke en historisk oversikt over tallene i denne figuren og tabellen.

Les mer om SSBs datagrunnlag

I løpet av ett år kan flere personer ha sendt inn meldinger for det samme barnet. I 2016 gikk barnevernstjenesten gjennom 58 254 meldinger for 52 127. Det er primært barn under 18 år som er barnevernets ansvar, og det var 50 817 barn i denne aldersgruppen med melding. Dette tilsvarer at det ble sendt inn melding for 4,5 % av barna i denne aldersgruppen.

Færrest meldinger for småbarn

I 2016 ble det sendt inn og gjennomgått melding for 45 av 1 000 barn under 18 år. For barna fra 0 til 2 år er det tilsvarende tallet 36. Dette er langt lavere enn for de andre aldersgruppene under 18 år, hvor det ble registrert omtrent 46 meldinger pr. 1 000 barn og unge i hver av aldersgruppene.

Fortsatt noen bekymringsmeldinger for unge over 18 år

Det er få meldinger om de mellom 18 og 22 år. Dette tallet har i treårsperioden fra 2013 til 2015 ligget på i overkant av 3 unge voksne med melding pr. 1000. Disse er i utgangspunktet utenfor barnevernets ansvarsområde, men i noen tilfeller blir det likevel registrert inn nye meldinger. Dette skjer blant annet dersom ungdommen allerede mottar ettervern og meldingen gjør at barnevernet vurderer et annet tiltak enn det de allerede tilbyr ham eller henne.

Flest barn med melding i Finnmark og Vestfold

Når vi ser på antall barn i alderen 0-17 år noen har meldt bekymring om, i forhold til barnebefolkningen i hvert fylke, ser vi at det er flest meldinger i Finnmark og Vestfold. I Finnmark gikk barnevernstjenestene gjennom 65 meldinger pr. 1 000 barn og unge i fylket. Til sammenligning gikk barnevernstjenestene i Sogn og Fjordane gjennom 32 meldinger pr. 1 000 barn og unge fra 0 til 17 år.

26 % av barna med melding har innvandrerbakgrunn

Av alle barn og unge i alderen 0-17 år som barnevernstjenesten gjennomgikk bekymringsmelding for, hadde 27 % innvandrerbakgrunn, hvorav 12 % innvandrere  og 15 % norskfødte med innvandrerbakgrunn .

Dobbelt så mange innvandrere med melding enn blant barn uten innvandrerbakgrunn

Sett i forhold til befolkningen under 18 år i de ulike innvandrerkategoriene gjennomgikk barnevernstjenesten melding for 81 pr. 1 000 barn som har innvandret, og for 64 pr. 1 000 blant norskfødte med innvandrerforeldre. Til sammenligning var antallet med melding blant barn og unge for øvrig 38 pr. 1 000. Det vil si at raten var mer enn dobbelt så høy blant innvandrere enn blant barn uten innvandrerbakgrunn.

Flest barn med melding blant barn med landbakgrunn fra Asia, Afrika etc.

Dersom vi skiller etter landbakgrunn, ser vi at det først og fremst er barn med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika etc. som skiller seg ut. I 2015 gjennomgikk barneverntjenesten melding for 8 % (80 pr. 1 000) av barna med bakgrunn for denne landgruppen, mot 4 % (39,8 pr. 1 000) av barna med landbakgrunn fra EU etc.

Meldere

Meldinger etter hvem som har meldt

Andel meldinger etter hvem som har meldt. I løpet av 2016.

Dersom flere meldere har meldt inn til samme sak kan dette registreres som én melding hos barnevernstjenesten. Det totale antall meldinger fra meldere er derfor høyere enn antallet meldinger i løpet av året.
Kilde: SSB Barnevern

Andel meldinger etter hvem som har meldt. 2013-2016.

Antall meldinger etter hvem som har meldt. 2013-2016.

Dersom flere meldere har meldt inn til samme sak kan dette registreres som én melding hos barnevernstjenesten. Det totale antall meldinger fra meldere er derfor høyere enn antallet meldinger i løpet av året.
Kilde: SSB Barnevern

I 2013 publiserte SSB for første gang tall over antall meldinger som gjennomgås i barnevernet. Tidligere har SSB kun samlet inn tall over meldingene som fører til undersøkelse. Vi har dermed tidligere manglet et komplett bilde over meldingene til barnevernet, og vi har derfor ikke en historisk oversikt over tallene i denne figuren og tabellen.

Les mer om SSBs datagrunnlag.    

Flest meldinger fra politi, barneverntjeneste og skole

Politiet står for 15 % av alle meldinger til barnevernet. Det tilsvarte 8 824 meldinger i 2016. Det er noe flere enn barnevernstjenesten og skolen, som begge står for henholdsvis 14 % og 12 % meldingene. En grunn til at politiet melder såpass hyppig, kan være at det er rutiner for å melde om mulige bekymringsverdige forhold når politiet har kontakt med et barn eller ungdom i forbindelse med patruljering eller etterforskning. Dette understøttes av at 38 % av meldingene fra politiet henlegges, som vist nedenfor.

Barnehagen er en viktig melder for småbarn

Barnehagen melder naturlig nok oftest bekymring om barn i barnehagealder. Det innebærer at selv om barnehagen de siste årene ikke har stått bak mer enn 5 % av alle meldinger, står de for 19 % av meldingene om barn fra 3 til 5 år. Barnehagen er dermed den viktigste melderen for denne aldersgruppen, etterfulgt av barnevernstjeneste (15 %) og politi (14 %).

8 % av meldinger kommer fra foreldrene

Det er også mange foreldre som melder til barnevernstjenesten om problematiske forhold rundt barnet sitt. I 2016 mottok barnevernstjenesten 4 415 meldinger fra foreldre om egne barn. Det tilsvarer i overkant av 7 % av alle meldinger det året.

Innhold i meldinger

Meldinger etter innhold i melding

Andel meldinger etter årsak til melding. I løpet av 2016.

Kilde: SSB Barnevern

Andel meldinger etter melder og årsak til melding. I løpet av 2016

Antall meldinger etter melder og årsak til melding. I løpet av 2016.

Kilde: SSB Barnevern

I 2013 publiserte SSB for første gang tall over antall bekymringsmeldinger som gjennomgås i barnevernet. Tidligere har SSB kun samlet inn tall over bekymringsmeldingene som fører til undersøkelse. Vi har dermed tidligere manglet et komplett bilde over bekymringsmeldingene til barnevernet, og vi har derfor ikke en historisk oversikt over tallene i denne figuren og tabellen.

Les mer om SSBs datagrunnlag.

Flest meldinger handler om foreldres manglende foreldreferdigheter

I mange tilfeller inneholder én melding flere bekymringer. I 2016 oppga barnevernstjenesten 87 715 årsaker til de 58 254 meldingene som ble gjennomgått det året. Foreldrenes manglende foreldreferdigheter var del av innholdet i 25 % av meldingene, og utgjorde 17 % av årsakene. Slår man sammen de ulike årsakene som knytter seg til vold og overgrep, utgjorde dette 20 % av innholdet i meldingene. Bekymringer omkring foreldres rusmisbruk utgjorde 11 % av innholdet.

Meldinger fra barnehagen inneholder ofte bekymring om vold eller mishandling

Trykk på tabellvisningen i grafen over for å se årsakene til meldinger etter hvem som melder sak.

Barnehagen melder ofte om vold i hjemmet eller at barnet er utsatt for fysisk mishandling. Til sammen dreier 34 % av alle årsakene som oppgis i meldinger fra barnehagen seg om vold eller fysisk mishandling av barnet. Det er også en høyere andel av meldingene fra barnehagen som dreier seg om en mistanke om at barnet er utsatt for seksuelle overgrep enn for resten av melderne. Disse svært alvorlige mistankene er andelsmessig langt oftere innholdet i meldingene fra barnehagen enn fra skolen. Selv om skolen totalt sett oftere melder om bekymring, er andelen årsaker som dreier seg om vold 15 prosentpoeng lavere enn for barnehagen.

Barnet selv melder ofte om høy grad av konflikt i hjemmet

Under 1 % av meldingene kommer fra barnet selv, men meldingene har ofte et alvorlig innhold. 25 % av årsakene barn melder om handler om høy grad av konflikt i hjemmet, og 20 % dreier seg som vold i hjemmet eller at barnet er utsatt for fysisk eller psykisk mishandling.

Konklusjon av bekymringsmeldinger

Konklusjon av melding etter fylke

Antall gjennomgåtte og henlagte meldinger til barneverntjenesten i løpet av året

Kilde: SSB Barnevern

Andel meldinger som går videre til undersøkelsessak. I løpet av 2016.

Kilde: SSB Barnevern

Andel gjennomgåtte og henlagte meldinger til barneverntjenesten i løpet av året

Antall gjennomgåtte og henlagte meldinger til barneverntjenesten i løpet av året

Andel meldinger etter fylke og konklusjon. I løpet av 2014.

Antall meldinger etter fylke og konklusjon. I løpet av 2014.

Kilde: SSB Barnevern

I 2013 publiserte SSB for første gang tall over antall meldinger som gjennomgås i barnevernet. Tidligere har SSB kun samlet inn tall over meldingene som fører til undersøkelse. Vi har dermed tidligere manglet et komplett bilde over meldingene til barnevernet, og vi har derfor ikke en historisk oversikt over tallene i denne figuren og tabellen.

Les mer om SSBs datagrunnlag.    

8 av 10 meldinger går videre til undersøkelse

Barnevernstjenesten kan enten henlegge meldingen, eller ta den videre i form av en undersøkelsessak dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak. I 2016 gikk 82 % av meldingene videre til undersøkelsessak, mens resten ble henlagt. Les mer om undersøkelsessaker.

Mellom 2008 og 2015 var det en økning i andelen henlagte meldinger fra 16 % til 20 %. I 2016, hadde andelen henlagte meldinger sunket til 18 %. 10 340 meldinger ble henlagt i 2016.

Flest meldinger går videre til undersøkelse i Oslo

I Oppland, Østfold og Telemark gikk 74 % av meldingene videre til undersøkelse. I Oslo gikk derimot 89 % av meldingene videre. Dette er den høyeste andelen i landet.

Andelen meldinger som henlegges øker med barnets alder

Det er små forskjeller mellom andelen meldinger som henlegges i ulike aldersgrupper. Samtidig er det en tendens til at andelen som henlegges, øker med barnets alder. For de minste barna fra 0 til 2 år henlegges 15 % av meldingene, mens andelen er 20 % for ungdommene fra 13 til 17 år.

De mellom 18 og 22 år er i utgangspunktet utenfor barnevernets ansvarsområde, men dersom ungdommen allerede mottar ettervern   kan barnevernet bruke meldingen til å vurdere hvorvidt de skal tilby ungdommen et annet tiltak. I denne aldersgruppen henlegges også 32 % av meldingene.

Konklusjon av melding etter melder

Andel meldinger etter melder og konklusjon. I løpet av 2016.

Kilde: SSB Barnevern

Andel meldinger etter melder og konklusjon. I løpet av 2016.

Antall meldinger etter melder og konklusjon. I løpet av 2016.

Antall meldinger etter melder og konklusjon. I løpet av 2015.

Kilde: SSB Barnevern

I 2013 publiserte SSB for første gang tall over antall meldinger som gjennomgås i barnevernet. Tidligere har SSB kun samlet inn tall over meldingene som fører til undersøkelse. Vi har dermed tidligere manglet et komplett bilde over meldingene til barnevernet, og vi har derfor ikke en historisk oversikt over tallene i denne figuren og tabellen.

Les mer om SSBs datagrunnlag.    

Svært mange meldinger fra politiet henlegges

34 % av meldinger fra politiet henlegges. Det er en svært høy andel, og vi ser at innholdet i de meldingene som henlegges oftest fra politiet dreier seg om foreldres og barnets kriminalitet og rusmisbruk. Politiet melder langt oftere fra om slike forhold enn øvrige meldere, og det kan skyldes at politiet rutinemessig melder til barnevernet i saker som gjelder barn eller saker der de har kontakt med voksne som har barn. For eksempel kan politiet melde om rusmisbruk dersom de ser at en ruset person er registrert som forelder. Ved gjennomgang av meldingen kan det vise seg at barnet bor trygt hos den andre forelderen, og meldingen vil da bli henlagt.

Få meldinger fra barnehagen henlegges

Tidligere i denne artikkelen har vi vist at meldinger fra barnehager ofte inneholder alvorlige bekymringer. Her ser vi også at kun 7 % av meldingene fra barnehagen henlegges.

Meldinger med alvorlig innhold går videre til undersøkelse

Meldinger som har innhold som dreier seg om vold i hjemmet, eller at barnet utsettes for fysisk eller psykisk vold går videre til undersøkelse i over 9 av 10 tilfeller. Av meldinger som noe sjeldnere går videre er meldinger som omhandler foreldres kriminalitet og barnets rusmisbruk. Som tidligere nevnt kan dette skyldes at politiet melder rutinemessig om slike forhold.

Behandlingstid for bekymringsmeldinger

Behandlingstid for meldinger

Andel meldinger etter fylke og behandlingstid. I løpet av 2016.

Kilde: SSB Barnevern

Andel meldinger etter fylke og behandlingstid. I løpet av 2016.

Antall meldinger etter behandlingstid og fylke. I løpet av 2016

Andel meldinger etter fylke og behandlingstid. I løpet av 2015.

Antall meldinger etter fylke og behandlingstid. I løpet av 2015.

Kilde: SSB Barnevern

I 2013 publiserte SSB for første gang tall over antall meldinger som gjennomgås i barnevernet. Tidligere har SSB kun samlet inn tall over meldingene som fører til undersøkelse. Vi har dermed tidligere manglet et komplett bilde over meldingene til barnevernet, og vi har derfor ikke en historisk oversikt over tallene i denne figuren og tabellen.

Les mer om SSBs datagrunnlag.    

De aller fleste meldinger behandles innen fristen på 7 dager

Etter barnevernloven skal barnevernstjenesten snarest, og senest innen en uke, gjennomgå og vurdere hvorvidt meldingen skal gå videre til undersøkelse. For landet som helhet blir 99 % av alle meldinger gjennomgått innen denne fristen. Ytterligere nesten 1 % av meldingene gjennomgås innen to uker. I Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag, gjennomgås over 99 % av alle meldinger innen fristen.

Flest fristbrudd i de nordligste fylkene

Selv om de aller fleste meldingene gjennomgås innen fristen, skiller de tre nordligste fylkene seg ut med en noe høyere andel fristbrudd. I Finnmark gjennomgås 97 % av meldinger innen fristen. I Troms og i Nordland er det tilsvarende tallet 98 %.

Kilder

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet. Kilden er ikke offentlig tilgjengelig.

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Barnevern

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Folkemengde