Behandling av personopplysninger

Når du tar kontakt med fosterhjemstjenesten behandler vi personopplysninger som vi trenger for å følge opp din henvendelse, tilby mer informasjon og følge opp avtalene du gjør med oss. Dette kan inkludere avtale om informasjon per e-post, informasjonsmøte, nyhetsmail og samtaler per telefon eller stedlig hos oss.

Behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, jmf personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake. Formålet er å gi deg uforpliktende informasjon som du trenger for å vurdere om det å bli fosterhjem er noe for deg og din familie.

Statistikk, rapporter og kundeundersøkelser

Dine personopplysninger danner grunnlag for rapporter og statistikker som benyttes av Bufdir og Bufetat for å forbedre våre tjenester innen fosterhjemsrekruttering. Som en del av forbedringsarbeidet gjennomfører Bufdir minimum annenhvert år en frivillig kundeundersøkelse rettet mot familier som mottar tjenester fra fosterhjemstjenesten.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk og rapporter og å gjennomføre kundeundersøkelser vurderes som forenlige formål til samtykke jmf personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a.  Formålet er å forbedre informasjon, oppfølging og service fra fosterhjemstjenesten og forbedre rekrutteringskampanjene innen fosterhjemsrekruttering.

Behandlingsgrunnlaget for å lagre personopplysninger uten å jevnlig innhente nytt samtykke er berettiget interesse, jmf personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å følge opp familiene som har en berettiget forventning om å motta uforpliktende informasjon på det tidspunktet de selv ønsker å vurdere om det å bli fosterhjem er aktuelt for dem.

Lagring av personopplysningene

Personopplysningene lagres så lenge du mottar informasjon fra oss, og anonymiseres og lagres deretter som historisk statistikk i 10 år.

Ansvar for personopplysningene

Behandlingsansvarlig

Direktøren i Barne- ungdoms og familiedirektoratet er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i direktoratet og etaten. Dette ansvaret innebærer blant annet å sørge for at personopplysninger brukes og behandles i henhold til regelverket.

Databehandleravtaler

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på våre vegne. De kan ikke behandle personopplysningene på andre måter enn det som er avtalt med oss, og har samme taushetsplikt som ansatte i Bufdir og Bufetat.

Dine rettigheter

Personvernforordningen gir deg bestemte rettigheter slik at du kan ivareta ditt personvern. Som behandlingsansvarlig skal Bufdir og Bufetat behandle dine personopplysninger i tråd med personvernforordningen og personopplysningsloven.

  • Rett til innsyn: Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
  • Rett til endring: Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
  • Rett til sletting: Du kan be oss slette opplysninger om deg selv.
  • Rett til dataportabilitet: Du kan be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
  • Rett til å protestere: Når vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i berettiget interesse har du rett på å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.