Om Bufdir og Bufetat

Organisasjon

Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Våre hovedoppgaver er innenfor områdene oppvekst, barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Bufdir styrer Bufetat som har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat har om lag 5 000 medarbeidere i fem regioner. Direktoratet ble etter en lovendring 1. januar 2014 fagorgan for hele barnevernet, det vil si både det kommunale og statlige. Vi er plassert i Oslo og har knappe 200 medarbeidere.

På vegne av departementet behandler vi saker knyttet til barnevernloven, adopsjonsloven, barneloven, ekteskapsloven og rettferdsvederlag. Rettssikkerhet, legitimitet, likebehandling, ivaretakelse av mangfold og saksbehandling av høy kvalitet er sentralt for direktoratet.

Direktoratet er faglig rådgiver for departementet og kompetanseorgan på våre områder for sektoren, andre offentlige organer og for allmenheten. En viktig funksjon er å framskaffe og formidle solid kunnskap innen våre ansvarsområder.

Bufdir har ansvar for driften av kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet ( LHBT-senteret) og Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret). I tillegg er vi nasjonalt kontor for gjennomføringen av EU-programmet Aktiv Ungdom (nå Erasmus +). Vi forvalter også tilskuddsordninger på vegne av departementet.

Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for styringen av Bufetat. Regionene i Bufetat leverer statlige barne- og familieverntjenester på vegne av staten. Ansvaret er blant annet regulert av barnevernloven og familievernkontorloven.

Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i befolkningen. Ansvaret for fosterhjemsrekruttering ligger også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnes tilstrekkelig med fosterhjem og bidra til forsvarlig kvalitet gjennom opplæring og veiledning.

Når den kommunale barneverntjenesten har kommet til at et barn har behov for en plassering utenfor hjemmet, skal Bufetat bistå med å finne det tiltaket barneverntjenesten mener er riktig, enten dette er institusjon eller fosterhjem.

Bufetat har ansvar for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner. I tillegg har Bufetats regioner ansvar for behandling av adopsjonssaker i sin region og enkelte andre tiltak rettet inn mot kommunene.

Bufetats fem regioner

Region Øst

Dekker fylkene Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark. (I tillegg Oslo når det gjelder familievernet) 
Regionkontoret ligger i Oslo

Region Sør 

Dekker fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
Regionkontoret ligger i Tønsberg

Region Vest 

Dekker fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Regionkontoret ligger i Bergen

Region Midt – Norge 

Dekker fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 
Regionkontoret ligger i Trondheim.

Region Nord 

Dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark. 
Regionkontoret ligger i Alta.

Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA)

Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA) ble opprettet 1. januar 2013 og er en intern tjenesteleverandør for etatens samlede oppgaver innenfor

 • regnskap
 • lønn
 • personaladministrasjon/HR
 • IKT
 • arkiv/dokumentasjon

BSA skal understøtte Bufetat sine medarbeidere i deres hverdag og bidra til tilstrekkelig kvalitet i administrative aktiviteter og prosesser.

Senteret består av 250 medarbeidere lokalisert flere steder i Norge og med hovedkontor i Tønsberg.

Organisering

Organisasjonskart Bufdir

Organisasjonskart Bufetat

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er underlagt Barne- og likestillingssdepartementet (BLD)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er organisert i tre fagavdelinger, som igjen er delt i følgende seksjoner:

 • Barnevernsavdelingen (Direktør: Anna Bjørshol (fung.))
  • Seksjon for  FoU og kompetanseutvikling (Seksjonssjef: Christian Duelund Græm)
  • Seksjon for regelverk og barneverntjenesten (Seksjonssjef: Anders Henriksen (fung.))
  • Hjelpetiltaksseksjonen (Seksjonssjef: Roger Johansen)
  • Fosterhjemsseksjonen (Seksjonssjef: Unni Nygaard)
  • Institusjonsseksjonen (Seksjonssjef: Magnus Tayeb Boutera)
 • Likestillingsavdelingen (Direktør: Bjørn Lescher Nuland (fung.))
  • Seksjon for statistikk og analyse (Seksjonssjef: Solveig Valseth)
  • Seksjon for likestilling og inkludering (Seksjonssjef: Signe Opsahl (fung.))
  • Deltasenteret (Seksjonssjef: Åse Kari Haugeto)
  • Seksjon for ekteskap og rettferdsvederlag (Seksjonssjef: Merete Wickman)
 • Oppvekstavdelingen (Direktør: Wenche Mobråten)
  • Seksjon for mekling og adopsjon (Seksjonssjef: Reidun Lauvstad)
  • Seksjon for oppvekst og familie (Seksjonssjef: Vibeke Trålim)
  • Voldsseksjonen (Seksjonssjef: Tove Bruusgaard)
  • Tilskuddsseksjonen (Seksjonsjef: Terje Grytten)
  • Erasmusseksjonen (Seksjonssjef: Erik Langbråten)

I tillegg har Bufdir en kommunikasjonsenhet (Direktør: Elisabeth Ørving), Enhet for etatsstyring (Direktør: Aud Lysenstøen), HR (Direktør: Jan Kato Fremstad), IKT (Direktør: Harald Hegerberg), Internasjonal sentralmyndighet for barnvernsområdet (Leder: Kristin Ugstad Steinrem) og Enhet for internrevisjon (Direktør: Nils Hjelle)

Enhet for etatsstyring har to enheter; enhet for styring og økonomi (Seksjonssjef: Rita Kvivesen) og enhet for innkjøp og kontraktsrett (Seksjonssjef: Nils Christian Thomsen).

HR har tre enheter; enhet for arbeidsrett (Seksjonssjef: Christian Kolstad), enhet for organisasjonsutvikling (Seksjonssjef: Tone Andersson Torske) og HMS og enhet for virksomhetsstyring (Seksjonssjef: Hege Loftfjell). 

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner:

 • Region Øst
 • Region Sør
 • Region Vest
 • Region Midt-Norge
 • Region Nord

Barne-, ungdoms- og familieetaten har også et senter for administrasjon og utvikling (BSA).

Ledelse

Oversikt over ledergruppa i Bufdir

Mari Trommald, direktør i Bufdir

Mari Trommald, direktør

E-post: Mari Trommald

Telefon: 466 15 575 (Forværelse)

 CV  

Pressebilder

 

  

Aud Lysenstøen

Aud Lysenstøen, assisterende direktør

E-post: Aud Lysenstøen

Telefon: 975 48 649

 

  

 

 

Elisabeth Ørving, kommunikasjonsdirektør

Elisabeth Ørving, kommunikasjonsdirektør

E-post: Elisabeth Ørving

Telefon: 905 36 135

 

 

 

   

Anna Bjørshol

Anna Bjørshol, direktør - Barnvernsavdelingen (fung.)

E-post: Anna Bjørshol

Telefon: 466 15 153

 

 

 

  

Wenche Mobråten

Wenche Mobråten, direktør - Oppvekstavdelingen

E-post: Wenche Mobråten

Telefon: 466 16 098

 

 

 

Mangler bilde

Bjørn Lescher-Nuland, direktør - Likestillingsavdelingen (fung.)

E-post: Bjørn Lescher-Nuland

Telefon: 900 88 258

 

 

 

Jan Kato Fremstad

Jan Kato Fremstad,  direktør - HR

E-post: Jan Kato Fremstad

Telefon:  971 71 957

 

 

 

 

Harald Hegerberg

Harald Hegerberg,  direktør - IKT

E-post: Harald Hegerberg

Telefon:  982 38 735

 

 

 

Oversikt over direktører i Bufetat

Mangler bilde

Øistein Søvik, regiondirektør Region vest

E-post: Øistein Søvik

Telefon: 948 61 333

 

 

 

 

Pål Christian Bergstrøm

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør Region nord

E-post: Pål Christian Bergstrøm

Telefon: 466 15 502

 

 

 

 

Jonny Berg

Jonny Berg, regiondirektør Region Midt-Norge

E-post: Jonny Berg

Telefon: 466 17 438

 

 

 

 

Ellen Ølness Nadim

Ellen Ølness Nadim, regiondirektør Region sør

E-post: Ellen Ølness Nadim

Telefon: 466 17 727

 

 

 

 

Ingrid Pelin Berg

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør Region øst

E-post: Ingrid Pelin Berg

Telefon:  466 15 059

 

 

 

 

Henning Østrem

Henning Østrem, direktør - Bufetat Senter for administrasjon og utvikling, BSA

E-post: Henning Østrem

Telefon:  917 76 263Bakgrunn

Årsrapporter
Vår historie

I oktober 2002 la Regjeringen fram forslag om at oppgaver fylkeskommunen hadde ansvaret for innen barnevern og familievern skulle overføres til staten. Hovedbegrunnelsen var endrede rammebetingelser.

Forslaget ble vedtatt, og i 2004 ble Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) opprettet. Staten overtok da formelt ansvaret for barnevernet og familievernet fra fylkeskommunene. Oslo kommune var unntatt dette vedtaket.

Det nye statlige organet blir organisert i et sentralt nivå, Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og med fem regioner på etatsnivå.

Bufdir har hovedkontor i Oslo.

Ann-Marit Sæbønes ble Bufdirs første direktør, og satt til 2010. I september 2010 tok nåværende direktør, Mari Trommald, over.

Publisert 27. februar 2015.
Oppdatert 24. mars 2017.