For mennesker med utviklingshemming kan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) enten bli en ny barriere fordi det blir for krevende å ta i bruk, eller skape nye muligheter.

Riktig bruk og tilrettelegging kan gjøre kommunikasjon enklere for personer med lite språk, og gi bedre tilgang på informasjon.

Lovfestede rettigheter

Sentrale føringer

Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming peker på viktigheten av å ha tilgang til ulike IKT-hjelpemidler, for eksempel kan dette være avgjørende for å kunne motta og delta i undervisning.

Handlingsplan for universell tilgjengelighet

Regjeringen lanserte den nye handlingsplanen for universell tilgjengelighet (2015-2019) den 29. januar 2016. God tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke er viktig for å oppnå deltakelse for alle. Planen har IKT samt velferdsteknologi og hverdagsteknologi som to hovedprioriteringer.

Andre ressurser

Rapport om digitale hindringer i arbeidslivet

Rapporten Digitale hindre for økt sysselsetting viser at veldig mange med funksjonsnedsettelse opplever digitale hindre som gjør det vanskeligere for dem på arbeidsmarkedet. Også mennesker med nedsatte kognitive evner deltok i undersøkelsen.

Rapporten er skrevet av Implement Consulting Group og Funka på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Deltasenteret - statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, og er en del av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Deltasenterets arbeid er basert på at universell utforming, tilrettelegging, teknologi og hjelpemidler sammen bidrar til økt deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hva er universell utforming?

Universell utforming er utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming.

Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) - universell utforming av IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (difi) har en egen nettside om universell utforming av IKT. Der kan du blant annet se en introduksjonsfilm og lese mer om Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Velferdsteknologiprogrammet

Helsedirektoratet har etablert et nasjonalt velferdsteknologiprogram med 34 utviklingskommuner.

Programmet skal ta frem ulike modeller der velferdsteknologiske løsninger integreres som en del av tjenestetilbudet, samt prøve ut ulike teknologiområder.

Formålet er å etablere et kunnskapsgrunnlag som andre kommuner kan bygge på ved en bred innføring og spredning av velferdsteknologi i kommunene.

Ung.no

Nettsiden ung.no har informasjon om universell utforming (inkludert IKT), rettet spesielt mot ungdom med funksjonsnedsettelser.

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom, og er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

UnIKT - digital deltakelse og inkluderende digitale prosjekter i Norge

UnIKT er et program som skal styrke arbeidet med digital deltakelse i Norge. Programmet skal medvirke til at flere digitale satsninger kan bli til nytte for hele befolkningen. UnIKT skal også stimulere til gode inkluderende digitale prosjekter rettet mot allmenheten.

Programmet er drevet av Deltasenteret.

UnIKT-tilskudd blir utlyst årlig.

UnIKT-forum har over 30 medlemmer fordelt på brukerorganisasjoner, offentlig sektor, fagmiljø og næringsliv. Forumet arrangerer møter om aktuelle tema tre ganger i året. Møtene er åpne for alle interesserte.