Fritidsaktiviteter er for personer med utviklingshemming som for alle andre: sentralt for læring, mestring, god helse og sosial inkludering. 

Stat, fylkeskommune og kommune skal legge til rette for kulturvirksomhet i hele landet. Kommunen skal sørge for at utviklingshemmede får et tilrettelagt kultur og fritidstilbud på lokalt nivå og skal bidra med tjenester som støtter opp om dette.

Lovfestede rettigheter

Formålsparagrafen til kommunal helse- og sosialetjenestelov sier at kommunen skal sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Transport

Mangel på transport til fritidsaktivitet kan være et viktig hinder for deltakelse.

Hjelpemidler

Det er i hovedsak NAV som har ansvar for hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevn. Les mer på NAVs nettsider.

Kommunen har ansvar for å gi hjelpemidler til personer som bor i institusjon, gi opplæring i bruk av hjelpemidler og utrede behovet for hjelpemidler.

Støttekontakt

Tilbud om støttekontakt er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, der § 3-2 punkt 6b pålegger kommunene å tilby personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt.

Dette er en tjeneste som gis etter individuell vurdering. Kommunen skal også gi opplæring og veiledning til støttekontakter.

Støttekontakt kan organiseres på ulike måter, både som individuelt tilbud, deltakelse i kontaktgruppe eller som et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Det er viktig at tilbudet tilpasses den enkeltes ønsker. Idrettsforbund som ønsker å inkludere utviklingshemmede vil ikke nødvendigvis ha de tiltrengte ressurser i foreningen. For mange vil dermed støttekontakt være nødvendig for å kunne delta.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis kan utstedes til personer som har en varig funksjonsnedsettelse og behov for bistand.

Kulturinstitusjoner som får tilskudd fra Kulturdepartementet, er pålagt å gi gratis billett til innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement.

Alternativt skal de tilby rabattordninger som gjør at billettprisene for den funksjonshemmede og ledsager samlet ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

For kommunene er ordningen frivillig, og det er derfor store forskjeller mellom kommunene på dette området.

Sentrale føringer

Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming peker på viktigheten av å delta i aktiviteter og å ha ferie også for personer med utviklingshemming, og at det etter ansvarsreformen ble en kommunal oppgave å sørge for at utviklingshemmede fikk et tilrettelagt kultur- og fritidstilbud. Dette kan skje både i offentlig regi og gjennom frivillige lag og organisasjoner.

Meld. St. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking

Meld. St. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking viser til at det å delta i kulturaktiviteter er en måte å høre til samfunnet på. Målet er en kultursektor der alle kan delta uavhengig av funksjonsevne.

Fritidserklæringen

Fritidserklæringen slår fast at alle barn skal ha rett til jevnlig deltakelse i minst en fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Erklæringen bygger på FNs barnekonvensjon som sier at barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder.

Fritidserklærlingen ble lansert av regjeringen i juni 2016.

Det er lagt opp til samarbeid lokalt og nasjonalt slik at alle barn og ungdom skal få delta i minst én aktivitet, og målet er at de skal inkluderes i fellesskapet og oppleve tilhørighet og mestring. Kommunene vil sammen med frivillige lag finne ulike lokale løsninger.

Fritidserklæringen henger sammen med regjeringens strategi mot barnefattigdom, og kommuner og organisasjoner skal kunne bruke tilskuddsordninger og andre virkemidler fra den strategien. 

Andre ressurser

Rapport om fritidstilbudet til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Rapporten Kartlegging av fritidstilbudet til barn og unge med nedsatt funksjonsevne viser blant annet at unge med nedsatt funksjonsevne har et mindre variert fritidstilbud enn andre. 

Rapporten ble skrevet av Rambøll på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2008. 

Gode eksempler
Sammenheng mellom deltakelse i skole og fritid

Flere rapporter finner en sammenheng mellom hvordan skolen organiserer aktivitet og hvor inkluderte elevene er i fritiden.

Elever med nedsatt funksjonsevne som er med i det ordinære skoletilbudet, deltar også mer i sosiale aktiviteter på fritiden enn elever med segregert undervisning. 

Kilde: Wendelborg, C. & Paulsen, P. (2014). Inkludering i skolen - inkludering på fritida? I J. Tøssebro., & C. Wendelborg (Red.),Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger (s.59-78). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Idrett for personer med utviklingshemming

Som et tiltak for å fremme integreringen av utviklingshemmede i idretten ble det i 2015 nedsatt et eget utvalg for idrett for personer med utviklingshemming.

I 2014 vedtok regjeringen at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skulle få to millioner kroner øremerket ivaretakelse av utøvere med utviklingshemming.

Fritid for alle - støttekontakt

Fritid for alle er et nasjonalt nettsted for fagfeltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse.

Støttekontakter kan bidra til meningsfylt fritid for personer med utviklingshemming, og nettsiden skal formidle kunnskap til kommuner som ønsker å utvikle tjenestene sine.

Nettstedet driftes av Nasjonal kompetanse for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Aktiv Ung.

Helsedirektoratet har utgitt en publikasjon med grunnleggende informasjon om støttekontaktordningen.

Les Helsedirektoratets hefte Meningsfylt fritid - informasjon om støttekontakttjenesten.

Opplæringsprogram for frivillige og støttekontakter

Det nettbasert opplæringsprogrammet Fritid med mening er distribuert til alle landets kommuner, og er tenkt å være et tiltak i forbindelse med satsing på rekruttering av frivillige og støttekontakter. 

Opplæringsprogrammet er utarbeidet av Høgskolen i Bergen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Tro- og livssynssamfunn

Prosjektet Deltakelse og tilhørighet arbeider med inkludering av mennesker med utviklingshemming i tros- og livssynssamfunn.

Kunnskapsdepartementet ved Vox, Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet støtter prosjektet.

Bibliotek og bøker

Det er et mål at både de fysiske bibliotekene og de tjenestene bibliotekene tilbyr skal være tilgjengelige for alle.

  • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er en statsinstitusjon under Kulturdepartementet. NLB er en ledende leverandør av informasjons- og litteraturtjenester til synshemmede og andre lesehemmede. Les om NLBs aksjon Rett til å lese.
  • Leser søker bok er en allianse som arbeider for å bedre vilkårene for litteratur til mennesker som av ulike årsaker har vansker med å lese vanlig tekst, blant annet ved å støtte utgivelser som er lettlest eller tilrettelagt. Målgruppen omfatter uvante lesere, personer med funksjonshemminger eller personer med et annet morsmål enn norsk.
Personer med minoritetsbakgrunn og utviklingshemming

Mennesker med minoritetsbakgrunn deltar i mindre grad enn andre i frivillige organisasjoner for personer med utviklingshemming.

Kittelsaa og Berg har skrevet rapporten Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede – også for innvandrere? på oppdrag fra Bufdir. De påpeker viktigheten av at organisasjonene selv prøver å rekruttere medlemmer med innvandrerbakgrunn, og at hjelpeapparatet blir bedre til å informere om slike organisasjoner.

Videre foreslår de at myndigheten kan støtte opp om innvandreres egne initiativ overfor familier med utviklingshemmede barn, og de foreslår et pilotprosjekt for å jobbe systematisk med rekruttering av innvandrerfamilier til interesseorganisasjoner.

Ung.no

Nettsiden Ung.no har informasjon om rettigheter for ungdom med funksjonsnedsettelser.

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom, og er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).