Ledsagerbevisordningen er en frivillig ordning som kommunene kan innføre.

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet.

Ordningen skal som hovedregel gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.

Se de veiledende nasjonale retningslinjene for ledsagerbevis

Kommunen vedtar selv å tilslutte seg ledsagerbevisordningen

Kommunen bør forankre innføringen av ledsagerbevis gjennom et vedtak i kommunestyret.

Kommunen velger selv om man vil følge de nasjonale retningslinjene fullt ut. Noen kommuner har avvikende regler på enkelte punkter.

Flere kommuner har for eksempel valgt å ha en annen nedre aldersgrense enn 8 år, basert på vurdering av lokale forhold.

Det er viktig at kommunen tenker over at ledsagerbeviset kan brukes over hele landet, ikke bare i bostedskommunen. Kommunen bør derfor ta formålet med ordningen i betraktning før man utformer egne lokale regler.

Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelse hadde kunnet delta på egenhånd.

Om saksbehandling og tildeling av ledsagerbevis

Kommunen står fritt til å avgjøre hvilken avdeling eller seksjon i kommunen som skal behandle søknader om ledsagerbevis.

Det må sørges for behandling av sensitive opplysninger i tråd med lovpålagte krav. Det oppfordres til ikke å be om mer detaljerte helseopplysninger enn nødvendig. I tilfeller hvor søker er kjent for tjenesteapparatet er det ofte ikke nødvendig å innhente nye opplysninger.

Skal ikke erstatte andre ordninger

Ledsagerbevisordningen er ment å være et tiltak som supplerer, ikke erstatter, andre ordninger slik som BPA, avlaster eller støttekontakt. Saksbehandlingsrutinene bør derfor gjøres enkle.

Opplys om saksbehandlingstid

Det kan være gunstig å opplyse søkere om forventet saksbehandlingstid, for eksempel på kommunens hjemmesider.

Ha gode rutiner og likebehandling

Kommunen må sørge for interne rutiner for saksbehandling som ivaretar hensynet til forutsigbarhet og likebehandling av søkere.

Ledsagerbevis gjelder ikke ved pasienttransport

Ledsagerbevis kan ikke tjene som bevis for behov for ledsager ved bruk av de regionale helseforetakenes pasienttransportordning, der gjelder egne regler.

Man kan bare få utstedt ett ledsagerbevis per søker

Den som søker ledsagerbevis kan ikke kreve at kommunen utsteder mer enn ett eksemplar av kortet. Dette gjelder også barn med delt bosted, personer som regelmessig oppholder seg i avlastningsbolig og lignende.

Den som har behov for ledsager er eier av kortet, ikke ledsagerne.

Forslag til utforming av søknadsskjema og ledsagerbevis

Forslag til søknadsskjema kommunen kan ta utgangspunkt i

Kommunen avgjør selv størrelse og fargevalg på ledsagerbevis-kortet. Det kan være fint å inkludere kommunevåpen på kortet. Det anbefales sterkt å ta med den veiledende logoen for ledsagerbevis fordi kortet må være gjenkjennbart over hele landet.

Det er laget eksempler på ledsagerbevis med logo:

Det er en fordel om kommunen lager "Ledsagerbevis aksepteres"-klistremerker som kan deles ut til de stedene som aksepterer dette.

Merke som viser at ledsagerbevis aksepteres: