Gjennom tilslutning til FN-konvensjonene om diskriminering og gjennom deltakelse i FN, Europarådet, Nordisk ministerråd og andre internasjonale organer forplikter Norge seg til å motarbeide diskriminering på grunnlag av kjønn, samt å fremme likestilling mellom kvinner og menn.

FN-konvensjonen om eliminering av alle former for diskriminering av kvinner

FNs kvinnekonvensjon skal sikre menneskerettighetene for kvinner og jenter. Alle land som har ratifisert konvensjonen har forpliktet seg til å beskytte kvinner og jenter mot diskriminering og sikre sivile, politiske og økonomiske rettigheter.

Norge har ratifisert konvensjonen og er forpliktet til å følge den opp i praksis. Konvensjonen er tatt inn i norsk rett gjennom menneskerettsloven og skal dermed gå foran dersom det er motstrid mellom konvensjonen og annen norsk lovgivning.

Ansvarlig departement er Kulturdepartementet. I tillegg til Norges offisielle rapport fra regjeringen v/Kulturdepartementet, utarbeider Likestillings- og diskrimineringsombudet en supplerende rapport. Sivilt samfunn utarbeider en skyggerapport.

Les mer om FNs kvinnekonvensjon på regjeringens nettsider. Her finner du også Norges siste rapportering om status og tiltak.

Andre nettsider:
LDO om kvinnekonvensjonen
FNs side om konvensjonen (engelsk)
FN-sambandets nettsider

Beijing-plattformen

Beijingplattformen er en internasjonal handlingsplan for å sikre jenters og kvinner stilling og rettigheter. Plattformen ble vedtatt på FNs siste store kvinnekonferanse i Beijing i 1995. Norge rapporterer om utviklingen i vårt arbeid med å oppfylle handlingsplanen hvert femte år.

Les mer om Beijingplattformen, Norges siste rapport og markeringen av 25-årsjubileet for plattformen.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Det er i alt 17 mål, med underliggende delmål. Mål nummer 5 lyder: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling. Likestilling mellom kjønnene er også tema under flere av delmålene.

Europarådet

Europarådets Gender Equality Commission (GEC) ble etablert for å bidra til å sikre likestillingsintegrering (gender mainstreaming) i alle deler av Europarådets arbeid og for å bidra til internasjonale forpliktelser følges opp i medlemslandene.

  • GEC gir råd, støtte og veiledning til andre organer i Europarådet, og til medlemslandene.
  • GEC er rådgivende organ for ministerkomiteen om saker som gjelder likestilling mellom kjønnene.

Medlemmene i kommisjonen er utpekt av det enkelte medlemsland. Alle Europarådets medlemsland kan delta i kommisjonen. I tillegg deltar noen land som observatører.

For perioden 2018-2023 har Europarådet vedtatt en likestillingsstrategi med mål og innsatsområder for Europarådets arbeid med likestilling (engelsk). I tillegg utarbeider GEC på oppdrag fra ministerkomiteen anbefalinger på kjønnslikestillingsområdet.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er Norges representant i kommisjonen.

Europarådet vedtar både konvensjoner og anbefalinger. Istanbul-konvensjonen om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner ble ratifisert av Norge i 2017. Norge rapporterer til overvåkningskomiteen GREVIO om arbeidet med implementering av konvensjonen. Den første rapporten ble oversendt i 2020.

Nordisk Ministerråd for likestilling

Målet for det nordiske likestillingssamarbeidet er å bidra til at Norden, samt Færøyene, Åland og Grønland blir en likestilt region.

Samarbeidsprogrammet for perioden 2019-2022 har fire strategiske innsatsområder:

  • Framtidens arbeidsliv og vekst
  • Velferd, helse og livskvalitet
  • Makt og innflytelse
  • Likestillingsarbeid med vekt på maskuliniteter.

Fra januar 2020 er LHBTI også en del av det nordiske samarbeidet for likestilling.

Kulturdepartementet representerer Norge i det nordiske sektorsamarbeidet om likestilling.