Hva er Foreldrehverdag.no?

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere.

Du får ikke fasitsvar, men kanskje noen nye tanker om hvorfor du gjør som du gjør, hvorfor barnet ditt gjør som det gjør, og hvordan dere kan få det bedre sammen i hverdagen. 

Målet med Foreldrehverdag.no er å skape bevissthet og refleksjon hos foreldre, og gi større mestringsfølelse. Det mangler ikke på gode råd og meninger om foreldreskap i det offentlige rom. Mange foreldre føler seg usikre på hvordan de skal og bør reagere i ulike situasjoner.   

Illustrasjonsbilde

Godt nok er best

Visste du at fagfolk mener at «godt nok» foreldreskap faktisk er det beste du kan gi barnet ditt? Med godt nok foreldreskap mener vi at barnet, med utgangspunkt i et trygt og utviklende miljø, får oppleve ulike sider ved deg som forelder. Det vil blant annet si at mor eller far ikke alltid står klare til å løse barnas vanskeligheter og frustrasjoner til enhver tid. Vi gjør alle «feil», og ingen mennesker reagerer 100 prosent ideelt til enhver tid.

Alle foreldre opplever å misforstå barnet sitt, og vi oppfører oss annerledes enn vi hadde tenkt innimellom. Dette er en del av familielivet, som både barn og voksne kan lære mye av.

Hva fungerer for dere?

Heldigvis finnes det ikke én riktig måte å være forelder på. Det er opp til hver enkelt familie å prøve seg frem og finne ut hva som fungerer best for dere, basert på hvem du er, hvem barnet ditt er, og hvilken situasjon dere er i. Det finnes heller aldri bare én måte å løse en situasjon på. For å finne den riktige veien for dere, krever det som regel både prøving og feiling.

Du kjenner barnet best

Foreldrehverdag.no er uten pekefingre og standardoppskrifter, og tar utgangspunkt i at det er du som kjenner ditt barn og din familiesituasjon best. Her vil du heller få hjelp til å forstå deg selv og barnet ditt bedre, og kanskje få en større verktøykasse og mer trygghet i foreldrerollen.

Ved å tenke litt over hva du ønsker for barnet ditt, hva du tenker er viktig å lære bort og hva du har med fra din egen oppvekst og kultur, kan du lære å se deg selv utenfra, samtidig som du ser barnet ditt innenfra.  

 

Hva bygger Foreldrehverdag.no på?

Foreldrehverdag.no er inspirert av International Child Development Programme (ICDP). Dette er et gruppebasert program som er utviklet for å støtte foreldre og andre omsorgspersoner når de skal fremme den psykososiale utviklingen hos barn og unge.

Utviklet i samarbeid med foreldre og fagpersoner

Foreldrehverdag.no er utviklet i samarbeid med erfarne fagpersoner og foreldre. I tillegg til ICDP, bygger Foreldrehverdag.no på annen anerkjent kunnskap om barns utvikling. Verdigrunnlaget til Foreldrehverdag.no er basert på FNs barnekonvensjon. Den slår fast at barn har rett til beskyttelse, deltakelse og til å få dekket grunnleggende behov.

Forskningsbasert

Foreldrehverdag.no er basert på forskning innenfor flere områder:

  • Kulturforståelse
  • Barns utvikling, samspill og tilknytning
  • Nevrobiologi
  • Formidlingsteori

Kulturforståelse

Barns grunnleggende behov (for eksempel behov for kjærlighet) er de samme i alle kulturer, men utrykkes og møtes på forskjellige måter. Som foreldre blir vi påvirket av de forestillingene om barn som er typiske for den tiden og kulturen vi lever i. Det kan gi utslag i hvordan vi velger å oppdra barna våre.

Barns utvikling, samspill og tilknytning

Barn er født sosiale, og søker kontakt og utveksling med andre helt fra de er født. Foreldrehverdag.no ønsker å støtte, forsterke og videreutvikle samspillet som allerede finnes mellom foreldrene og barnet. 

Barn utvikler dyptfølte tilknytningsbånd til menneskene som de er mye sammen med. Gjennom de siste 50–60 årene har vi fått solid forskningsmessig belegg for at trygge relasjoner til voksne er avgjørende for barns psykiske helse. Gjennom slike trygge relasjoner får barnet blant annet hjelp til å takle ulike følelser, opplevelser og tilstander. Tilknytningspersoner vil ideelt sett fungere som en trygg base for barnets utforskning, og en trygg havn når barnet trenger trøst og beskyttelse. Ved en utrygg tilknytning vil ikke tilknytningspersonene dekke disse behovene hos barnet.

Her kan du lese mer om ulike måter å vise barnet ditt kjærlighet på, og hvor viktig det er å prøve å forstå hva som ligger bak det barnet ditt sier og gjør.

Nevrobiologi

Nevrobiologisk forskning understreker at hjernen ikke er ferdigutviklet ved fødselen, men er det vi kaller bruksavhengig. Erfaringene barnet gjør seg, særlig de første årene, påvirker hvilke nervebaner i hjernen som blir forsterket og hvilke som kan forsvinne.

Et godt samspill mellom barnet og foreldrene, eller en annen omsorgsgiver, aktiverer det biologiske fundamentet barnet er kommet til verden med, slik at dette kan gi vekst og tilknytning. Nevrobiologisk forskning har også vist at tidlig erfaring har betydning for barnets forutsetning for å håndtere egne følelser og reaksjoner (selvregulering). Utvikling av barnets selvregulering er i begynnelsen avhengig av regulering fra en omsorgsperson.  Dette starter fra barnets første dag, når foreldrene gir barnet mat eller hjelper det med å sovne (tilstandsregulering). Barn trenger reguleringsstøtte i varierende grad gjennom oppveksten, vanligvis til langt opp i 20-årene.  

Formidlingsteori

Foreldre gir ikke barnet bare fysisk og emosjonell trygghet. De har også en pedagogisk veiledende rolle, og formidler kunnskap tilpasset barnets utviklingsnivå. Barnet får støtte fra foreldrene for å forstå blant annet sosiale og kulturelle normer slik at barnet blir i stand til å delta i felleskapet. Her kan du lese om hvordan du kan hjelpe barnet til å forstå verden rundt seg, verden rundt seg og om hvordan du kan gi passelig støtte til et barn som er i stadig utvikling.