Foreldreansvar

Foreldreansvar er den retten og plikten dere som foreldre har til å gi barna omsorg og til å ta beslutninger på vegne av dem. Foreldreansvaret skal dere utøve med utgangspunkt i barnets behov og interesser.

Når barnet blir eldre skal dere legge økende vekt på barnets mening i takt med barnets alder og modenhet.

Hovedregelen er at foreldre har foreldreansvaret sammen, og fortsetter med det etter et samlivsbrudd. Hvis foreldrene ikke er gift eller samboere når barnet blir født, har mor foreldreansvaret alene.

Foreldre som ikke har felles foreldreansvar, kan avtale at de skal ha det sammen. I særlige tilfeller kan det også avtales at én forelder skal ha foreldreansvaret alene.

For at en avtale om foreldreansvar skal være gyldig, må den registreres i folkeregisteret

Foreldreansvaret har to sider:

 • Ansvaret dere har for å ta dere av barnet og gi god omsorg
 • og retten og plikten dere har til å ta avgjørelser for barnet i viktige spørsmål
Ved felles foreldreansvar må dere ta større avgjørelser om barnet i fellesskap

Ved felles foreldreansvar må dere ta større avgjørelser om personlige forhold knyttet til barnet i fellesskap. Dette kan for eksempel være avgjørelser om

 • helsehjelp (samtykke til medisinsk behandling og medisinske inngrep)
 • vergemål (myndighet til å handle på vegne av barnet)
 • navnevalg
 • innmelding i trossamfunn
 • utstedelse av pass
 • flytting utenlands
 • valg av type skole (annen enn offentlig skole)
 • samtykke til adopsjon

Fast bosted og samvær

Den viktigste forskjellen mellom fast bosted hos en forelder og delt fast bosted, knytter seg til hvilke beslutninger foreldre skal ta sammen, og ikke til hvor mye tid barnet er hos hver av foreldrene.

Det følger av loven at barnet skal ha fast bosted hos en eller begge foreldre.

Delt fast bosted

Når barnet bor fast hos begge foreldre, kalles dette delt fast bosted (barneloven §§ 3637

Dersom dere avtaler delt fast bosted, tar dere beslutningene sammen om valg av barnehage, flytting innenlands og større avgjørelser om dagliglivet, for eksempel valg av fritidsaktiviteter

Når dere har blitt enige om barnet skal ha fast bosted hos en eller begge, må dere i tillegg bli enige om hvor mye barnet skal bo hos hver (den praktiske ordningen).

Delt fast bosted er ikke automatisk en 50/50 deling. Barnet kan bo mer hos den ene forelderen hvis det er best for barnet, selv om det har delt fast bosted.

Den viktigste forskjellen mellom fast bosted hos en forelder og delt fast bosted, knytter seg til hvilke beslutninger foreldre skal ta sammen, og ikke til hvor mye tid barnet er hos hver av foreldrene.

Dagligdagse, praktiske spørsmål som mat og påkledning, leggetid, venner, lekser, tilsyn og stell bestemmes av den av foreldrene barnet er hos til enhver tid.

Ordningen dere blir enige om bør være skriftlig

Fast bosted hos den ene, samvær med den andre

Når barnet har fast bosted hos én forelder, har barnet og den andre forelderen rett til samvær (barneloven §§ 42 og 43)

Forelderen barnet har fast bosted hos, har rett til å ta beslutninger om følgende:

 • valg av barnehage
 • flytting innenlands
 • større avgjørelser om dagliglivet, f.eks. valg av fritidsaktiviteter

Hvilken samværsordning barnet skal ha med den forelderen det ikke bor fast hos, må dere bli enige om. Samværsordningen bør være skriftlig.

Når dere har blitt enige om barnet skal ha fast bosted hos en eller begge, må dere i tillegg bli enige om hvor mye barnet skal bo hos hver (den praktiske ordningen).

Dagligdagse, praktiske spørsmål som mat og påkledning, leggetid, venner, lekser, tilsyn og stell bestemmes av den av foreldrene barnet er hos til enhver tid.

Økonomi

Foreldre har et felles ansvar for å forsørge sine barn. Avtalen om fast bosted og samvær har betydning for hvordan det økonomiske ansvaret for barna fordeles når dere ikke bor sammen.

Dette gjelder både for

 • foreldrenes private økonomi (barnebidrag)
 • ytelser fra det offentlige (barnetrygd, stønad til enslige forsørgere, skattefordeler)
Barnebidrag

Foreldre kan enten inngå privat avtale om barnebidrag eller søke fastsettelse av bidrag hos NAV. Reglene om barnebidrag gjelder både ved delt fast bosted og fast bosted og samvær.

For mer informasjon om beregning og fastsettelse av barnebidrag, se NAVs bidragsveileder 

Barnetrygd

Barnetrygd er en ytelse fra det offentlige som skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn. Foreldre som ikke bor sammen kan ha rett til utvidet barnetrygd, både ved avtale om delt fast bosted og fast bosted og samvær. Dette må dere søke om.

Mer informasjon om barnetrygd på NAV.no

Stønad til enslige forsørgere

Det er flere offentlige ytelser som er aktuelle dersom du er enslig mor eller far.

Stønaden skal sikre deg inntekt i en overgansperiode og bidra til at du blir i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.

En rekke vilkår må være oppfylt for at du skal ha rett til denne stønadstypen. For nærmere informasjon om hvem som kan søke, og hvilke vilkår som gjelder for å ha rett til stønadene, se informasjon om stønader  for enslig mor eller far på NAV.no

Særfradrag i inntekt

Foreldre som mottar utvidet barnetrygd fra NAV (gjelder både ved delt fast bosted og fast bosted og samvær) har krav på særfradrag i inntekt ved beregning av skatt. NAV gir opplysninger til Skatteetaten over hvem som mottar utvidet barnetrygd, og fradraget blir gitt automatisk

Les mer om særfradrag for enslige forsørgere på Skatteetaten.no. 

Vi anbefaler at du setter deg inn i reglene om økonomi. Du kan få informasjon og veiledning på NAV.no eller ditt lokale NAV-kontor.

Publisert 19. april 2016.
Oppdatert 08. juli 2016.