Utprøving av fritidskortordning

Målet med fritidskortordningen er at alle barn og unge skal kunne delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Hva er Fritidskortet?

Fritidskortet som et personlig gavekort på 1000 kr, som kun kan brukes på å betale medlemsavgift og kontingent for en eller flere faste og organiserte fritidsaktivitet. 

Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Samtidig skal det arbeides særskilt for at utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, kan benytte kortet.

Øremerkede midler

Midlene på fritidskortet vil være øremerket faste, organiserte fritidsaktiviteter og skal bidra til å dekke deltakeravgift til aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Aktivitetene kan foregå i regi av frivilligheten, kommersielle aktører eller kommunene selv. Fritidskortet skal kunne benyttes på aktiviteter på tvers av kommunegrenser. Fritidskortet er en statlig ordning, men den enkelte kommune kan velge å legge til egne midler på kortet slik at det samlede beløpet per barn blir høyere.

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede en fritidskortordning med tilhørende utprøving i utvalgte kommuner. Arbeidet med fritidskortet skal sees i sammenheng med arbeidet med Fritidserklæringen.

Forsøk med fritidskort i utvalgte kommuner

En forsøksordning med fritidskort er i gang i utvalgte kommuner for å finne ut hvordan en fritidskortordning kan innrettes på en treffsikker og effektiv måte, slik at alle barn kan delta i fritidsaktiviteter. Erfaringene fra forsøket skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en eventuell nasjonal fritidskortordning.

Vadsø og Arendal ble valgt til å delta i forsøket fra høsten 2019. Forsøket ble utvidet med 10 kommuner fra høsten 2020 og med ytterligere 12 kommuner fra høsten 2021. Kommunene får tildelt kr. 1000 per barn per halvår til å dekke barns deltakeravgift til faste, organiserte fritidsaktiviteter. Kommunene som deltar i forsøksordningen i 2021 skal etter planen fortsette fram til sommeren 2022.

Hva skjer med ordningen etter forsøket?

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 at prøveprosjektet med fritidskortordninger avsluttes som planlagt 1. juli 2022, uten at det legges opp til en påfølgende nasjonal utrulling. Det innebærer at det ikke vil bli mulig for nye kommuner å søke om å bli med i ordningen.

De 24 kommunene som er inkludert i prøveprosjektet, vil fullføre prosjektperioden som varer fram til sommeren 2022. Prøveprosjektet vil bli evaluert. Kunnskap og erfaringer fra prøveprosjekt med fritidskortordninger har relevans for kommunenes videre arbeid med inkludering og deltakelse blant barn og unge.

Regjeringen vil arbeide videre for at fritidsaktiviteter er tilgjengelige for alle barn gjennom andre tiltak.

Informasjon til kommuner i fritidskortordningen

Midler
Rammer for forsøkskommunene
Løsning for forvaltning av fritidskortet