Utprøving av fritidskortordning

Målet med fritidskortordningen er at flere barn og unge får delta i faste, organiserte aktiviteter.

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede en fritidskortordning med tilhørende utprøving i pilotkommuner. Mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for å unngå utenforskap.

Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år.

Samtidig skal det arbeides særskilt med å få utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte kortet.

I henhold til Granavolden-plattformen ønsker regjeringen at fritidskortordningen på sikt skal kunne gjelde barn i målgruppen i hele landet. Arbeidet med fritidskortet skal sees i sammenheng med arbeidet med utviklingen av Fritidserklæringen.

Forsøkskommuner

En forsøksordning med fritidskort er i gang for å finne ut hvordan en fritidskortordning kan innrettes på en treffsikker og effektiv måte, slik at flere barn deltar i fritidsaktiviteter. Erfaringene fra pilotarbeidet skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en nasjonal fritidskortordning.

Midlene er øremerket fritidsaktiviteter og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Det forventes at kommunen gjør et arbeid for å finne frem til gode løsninger for hvordan midlene til fritidskort forvaltes.

Kommunene som velges ut til å delta i forsøket vil motta et tilskudd på mellom 800 og 1000 kroner per barn i målgruppen, per halvår. Forsøkskommuner som stiller med lokal finansiering vil få et høyere tilskudd per barn, enn de som ikke gjør det. Lokal finansiering kan være kommunale bidrag, midler fra lokalt næringsliv eller andre givere.

I tillegg kan hver deltakerkommune søke om inntil kr. 500 000 til utviklingsmidler/administrasjon av prosjektet i halvåret.

Utprøving av digitale løsninger

Forsøkskommunene har selv ansvar for å finne egnede utbetalingsløsninger for fritidskortet, som skal sørge for at midlene utelukkende går til deltakeravgifter for aktivitet. Gjennom prøveprosjektet prøves det dermed ut ulike løsninger.

Parallelt med dette skal Bufdir utvikle nasjonale komponenter som skal tilrettelegge for sikker bruk av personopplysninger, som kommunenes løsninger etter hvert skal kunne kobles opp mot. Mer informasjon om dette vil komme senere.

Frivilligheten og andre aktører har også en sentral rolle

Frivilligheten har en sentral rolle for at målsetningen med Fritidskortordningen skal kunne nås, og forsøkskommunene må legge til rette for et godt samarbeid med frivilligheten lokalt.

I tillegg ber vi kommunene om å tilrettelegge for at flere aktører, som lokalt næringsliv, sosiale entreprenører med flere skal kunne bidra med midler for å øke deltakelse blant barn og unge.

Det er viktig at barn og ungdom involveres tidlig i utviklingsarbeidet. Kommunene skal derfor sørge for ungdomsmedvirkning lokalt, og for medvirkning fra frivilligheten.

Forskning og utredning i tilknytning til fritidskortet og forsøkskommunene

Bufdir vil legge ut relevante utredninger, analyser og forskning etter hvert som det foreligger.

Forsøkskommuner 2019 - 2021

Vadsø og Arendal ble valgt til å delta i det første forsøket fra høsten 2019. Kommunene fikk tildelt kr. 1000 per barn for å dekke barns deltakeravgift til faste, organiserte fritidsaktiviteter andre halvår 2019. Forsøket ble utvidet med 10 kommuner fra høsten 2020 og med ytterligere 12 kommuner fra høsten 2021. Disse kommunene er nå med i forsøket: