Tiltak 7: Styrke tilskudd til foreldrestøttende tiltak

Tiltak

Hovedmålgruppen for tilskuddsordningen er kommunene, men departementet vil vurdere å utvide rammene for ordningen slik at frivillige organisasjoner kan søke

Status

I rute.

Tilskuddsordningen ble ikke utlyst for 2020, da nær hele bevilgningen på kr 35,4 mill. var bundet opp i tidligere års tilsagn til kommunal foreldrestøtte. De friske midlene på kr 1,8 mill. ble fordelt til tidligere søknader med tilsagn om støtte for 2020. Kommunene som mottar tilskuddsmidler, rapporterer til Bufdir. Til nå har det kun vært mulig å søke om støtte til foreldrestøttende tiltak som tar utgangspunkt i faglig etablerte metoder/kunnskapsbaserte metoder. Barne- og familiedepartementet vil fra 2021 åpne for at det også kan søkes om supplerende foreldrestøttende tiltak, som styrker deltakelse, nettverk og opplevelse av støtte og mestring. Slik kan tilskuddsmidlene også stimulere til samarbeid mellom kommunene og frivilligheten.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet