Tiltak 1: Videreutvikle Foreldrehverdag.no

Tiltak

Foreldrehverdag.no er en statlig nettressurs som gir råd og veiledning til foreldre om forhold som bidrar til å gi barn gode oppvekstsvilkår.

Bufdir utreder hvordan nettressursen kan bli mer interaktiv, for eksempel gjennom nettbasert kursvirksomhet, nettkurs, chat og podcast og en egen tilpasset spørsmål- og svartjeneste.

Status

I rute.

Foreldrehverdag har revidert, videreutviklet og produsert nytt innhold i 2020. Nettressursen lanserte en «Foreldrestiltest» for at foreldre skal reflektere over egen foreldrestil og bli mer bevisste i foreldrerollen. I samarbeid med Stavanger kommune har foreldrehverdag utviklet en spørretjeneste, Foreldre spør. Hensikten er å få innsikt og erfaring som kan danne grunnlag for å etablere en nasjonal spørretjeneste. Foreldrehverdag har produsert aktuelt innhold knyttet til koronapandemien.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 2: Utvikle digital verktøykasse for helsesykepleiere

Tiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet utvikler et digitalt materiell som helsesykepleiere og annet personell ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan bruke for å få foreldre til å reflektere over egen rolle i samspillet med barnet. Digitalt materiell erstatter heftet «Sammen foreldre og barn».

Status

Ferdig.

Se det ferdige tiltaket.

 

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet og Helsedepartementet

Tiltak 3: Øke kunnskap om familievernets tilbud

Tiltak

Bufdir arbeider for å gjøre familievernets tilbud bedre kjent i befolkningen blant annet gjennom en ny kommunikasjonsstrategi for familievernet, «Et synlig familievern» (2018-2022)

Status

Pågående – i rute.

Bufdir gjør familievernet kjent jf. tiltak i strategien Et synlig familievern (2018-2022).

Våren 2020 var den største satsingen på annonsørinnhold for familievernet på vg.no. Informasjonsbehovet i befolkningen er stort. Annonsekampanjer med familievernets tilbud i sosiale medier er gjennomført, og familievernets terapeuter møtte leserne til en chat om familielivet i koronasituasjonen. Forskningssenteret Sentio gjennomførte en kjennskapsundersøkelse mai 2020, som viste at 73 prosent kjenner til eller har hørt om familievernet. Videre har forfatterne Helga Flatland og Helene Uri skrevet noveller for familievernet for å få frem tilbudet på en annen måte. Bufdir registrerer at familievernets terapeuter er etterspurte kilder i media, og noen terapeuter har faste spalter i lokalaviser. Familievernets brosjyrer er oppdatert og oversatt til nord-samisk og nynorsk.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 4: Formidle informasjon til barn og foreldre om overgrep på nett

Tiltak

Ansatte i skole og barnehage er sammen med helsetjenestene, barnevernstjenesten og aktører i frivillig sektor viktige støttespillere for KD både barna og foreldrene. For å sikre at barn håndterer risiko på internett er det viktig at foreldre har kompetanse og informasjon slik at de kan støtte og hjelpe barna sine.

Utdanningsdirektoratet følger opp tiltaket sammen med andre relevante fagdirektorater – jf. tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Status

Ferdig.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet og publisert en veileder om skadelig innhold på nett til barnehager og skoler.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 5: Språklig og kulturelt tilpasset foreldrestøttemateriell

Tiltak

Bufdir utvikler foreldrehverdag.no slik at alle foreldre skal ha god tilgang til god rådgivning, hjelp og støtte gjennom et inkluderende språkbruk og som tar hensyn til foreldres ulike kulturbakgrunn.

Status

I rute.

Foreldrehverdag har i 2020 videreutviklet nettsiden med tanke på å gi alle foreldre god tilgang til informasjon og veiledning gjennom en inkluderende språkbruk som tar hensyn til foreldres ulike kulturbakgrunn. Det er produsert nye artikler som er språklig tilpasset for å gjøre innholdet tilgjengelig for flest mulig. De mest leste artiklene er oversatt til engelsk, og de fleste filmene er tekstet på engelsk og polsk.

Det er publisert en artikkel knyttet til korona som er oversatt til engelsk: Advice for parents during the covid 19 coronavirus pandemic.

Foreldrehverdag har etablert en ressursgruppe bestående av personer med minoritetsbakgrunn, og har gjennomført møter og workshops med denne. Det er gjennomført og utviklet et “foreldrekurs” for moskeer og andre aktuelle arenaer, men gjennomføringen er utsatt på grunn av korona.

Foreldrestiltesten” er oversatt til polsk og lansert på nettsiden og i sosiale medier. I tillegg er det produsert 10 nye episoder av Pappahverdag.

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet

Tiltak 6: Gi digital fagstøtte til tjenester

Tiltak

Det skal utredes hvordan en nasjonal digital fagstøtte til tjenester best kan organiseres og plasseres. Fagstøtten skal gi oversiktlig og god informasjon om hvilke program det er hensiktsmessig å ta i bruk for å møte foreldre og barns behov og utfordringer. Fagstøtten skal også inkludere kunnskapsbaserte hjelpetiltak til bruk for kommunal barnevernstjeneste. 

Oslo Economics utreder hensiktsmessig plassering, organisering og finansiering samt analyser samfunnsøkonomisk nytte av en digital fagstøtte. Utredningen vil danne grunnlag for det videre arbeidet

Status

I rute.

Bufdir utvikler en digital fagstøtte til kommunene for å styrke det foreldrestøttende arbeidet. Temanettsiden skal gi kommunene en introduksjon til foreldrestøttende arbeid, som for eksempel «Hva er foreldrestøtte?, Hvorfor satse på å tilby foreldrestøtte i kommune? Slik kan kommunen utvikle og implementere det foreldrestøttende arbeidet i kommunen. Hvor kan ansatte få opplæring i og kompetanse om foreldreveiledning og foreldrestøttende tiltak, og i hvilke tjenester er foreldrestøttende tiltak egnet?» Temanettsiden skal videreutvikles med en oversikt over kunnskapsbaserte foreldrestøttende tiltak og programmer, inkludert hjelpetiltak til bruk for kommunal barnevernstjeneste

Ansvarlig: Barne- og familiedepartementet