Regjeringen lanserte i juni 2018 Norges første foreldrestøttestrategi: Trygge foreldre – trygge barn Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018–2021). Strategien er forankret i opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021).

Det overordnede målet med strategien er å bidra til at foreldre blir gode omsorgspersoner for sine barn. Derfor ønsker vi å nå alle foreldre – enten de har små eller store, korte eller langvarige utfordringer i foreldreskapet. Litt støtte til mange og målrettet støtte til foreldre med særlige behov, reduserer sjansen for at barn blir utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Strategien inneholder 34 tiltak fordelt på seks innsatsområder. Fem departement og underliggende virksomheter er ansvarlige for å følge opp enkelttiltakene i strategien.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet koordinerer arbeidet med strategien som helhet, og har utarbeidet denne oversikten over status på arbeidet med enkelttiltak per januar 2021. Statusoversikten vil bli oppdatert årlig.