Har du eller nokon i familien din gjort teneste for Forsvaret i utlandet, kan familievernet gje eit tilbod om det oppstår samlivs- og relasjonsproblem.

Familievernets tilbod er gratis, og de treng ikkje tilvisning. Du kan sjølv ta kontakt med det næraste familievernkontoet ditt. Er du i tvil om kva for eit familievernkontor du skal ta kontakt med, kan familiekoordinatoren avdelinga di i  Forsvaret hjelpe deg med dette.

Sjå også oversikt over familievernet sitt ytterlegare tilbod. 

Forsvaret har laga eit eige informasjonsmateriell for familiane til mannskape som skal tenestegjere for Noreg i utlandet, eller har komt heim frå teneste.