Taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt

Fordi taushetsplikten til tjenesteyterne varierer, er det en viktig forutsetning for samarbeid mellom ulike fagfolk og tjenester å ha god oversikt over hvilke regler om taushetsplikt som gjelder. Denne artikkelen gir en oversikt over lovverk og regler.

Når du har lest denne oversikten vet du mer om

  • hvilket handlingsrom du har
  • hvilket handlingsrom de andre tjenesteyterne har

Alle som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven § 13-13 e. I tillegg kan spesiallovgivningen ha egne regler om taushetsplikt for ulike tjenester og profesjoner.

Grunnlag som åpner for samarbeid er

  • anonym drøfting
  • samtykke
  • rett til å meddele opplysninger
  • opplysningsplikt

Samtykke

Det mest hensiktsmessige grunnlaget for å formidle opplysninger som i utgangspunktet dekkes av taushetsplikten er ofte å innhente samtykke fra tjenestemottakeren. For at samtykket skal være gyldig må det være informert og gitt frivillig. Samtykket til samarbeid bør alltid være skriftlig.

Se et eksempler på samtykkeerklæringer fra Rælingen kommune og Tønsberg kommune.

 

Kommunesektorens organisasjon (KS) har laget en veileder som gir god innsikt i hvilke muligheter og begrensninger taushetsplikten setter for samarbeid mellom kommunale tjenester. Last ned veilederen. 

Opplysningsplikt til barnevernet

Barnevernet er avhengig av informasjon fra andre for å kunne gi barn og ungdom riktig hjelp til rett tid. Barnevernloven § 6-4 gir regler om opplysningsplikt til barnevernet.

Offentlige myndigheters plikt til å gi opplysninger til barnevernet innebærer

  • plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten av eget tiltak, ofte omtalt som meldeplikt
  • plikt til å gi opplysninger etter pålegg fra barneverntjenesten eller andre organer som er ansvarlig for gjennomføringen av barnevernloven

Alle offentlig ansatte og en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt (eksempelvis leger, sykepleiere, psykologer, tannleger, jordmødre og fysioterapeuter), har opplysningsplikt etter barnevernloven. Dette gjelder uavhengig av om han eller hun er ansatt i det offentlige, en organisasjon eller i privat virksomhet.

Meldeplikt

Meldeplikt betyr et juridisk ansvar for å melde fra til barnevernstjenesten ved alvorlig bekymring for et barn.

Meldeplikten utløses når det er grunn til å tro at et barn er i en situasjon som beskrevet i barnevernloven § 6-4 første ledd bokstav a) til d).

Meldeplikten er begrenset til alvorlige tilfeller. At et barn lever under forhold som ikke er optimale, er ikke nok til å utløse meldeplikten.

Opplysningsplikt etter pålegg

Barnevernet skal så langt som mulig innhente opplysninger i samarbeid med den saken gjelder. I noen saker, for eksempel ved mistanke om alvorlige overgrep i hjemmet, kan barnevernet ha behov for å innhente opplysninger om barnet og foreldrene uten at foreldrene gjøres kjent med det.

Barneverntjenesten og andre organer som er ansvarlig for gjennomføringen av barnevernloven, kan gi pålegg til offentlige myndigheter om å gi taushetsbelagte opplysninger når det er nødvendig i forbindelse med vurdering, forberedelse og behandling av saker etter barnevernloven etter de tiltakshjemler som fremgår av barnevernloven § 6-4 andre og tredje ledd.

Les mer om opplysningsplikt til barnevernet.

Publisert 10. september 2018.
Oppdatert 16. januar 2019.