Utvikling av kommunal frivillighetspolitikk

Forankring av frivillig sektors rolle i kommunens planer kan styrke arbeidet med å fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Frivillighetspolitikk kan inkluderes i kommuneplanens samfunnsdel og aktuelle kommunedelplaner, for eksempel knyttet til oppvekst, barn og unge. Les mer om planarbeid.

Frivillighetspolitikk må utvikles i dialog med frivillig sektor

For at frivillighetspolitikken skal bli relevant må den utvikles i dialog med frivilligheten. Kommuner som har en frivillighetspolitikk, har tettere dialog med frivillig sektor lokalt enn de som ikke har det, og har derfor bedre forutsetninger for å utveksle informasjon samt utvikle og etablere samarbeidsrelasjoner.

Samskaping mellom kommunen og frivilligheten

En kommunal frivillighetspolitikk som beskriver hvordan kommunen skal forholde seg til frivillig sektor vil fremme samskaping mellom kommune og frivillighet.

Få kommuner har etablert en politikk som beskriver kommunens forhold til frivilligheten på systemnivå. Dette til tross for at frivilligheten, lokalt og nasjonalt, ofte utpekes som en sentral aktør som kan bidra til å løse felles samfunnsutfordringer, som for eksempel arbeid mot fattigdom i barnefamilier.

Dette dialogaspektet er også omtalt i Fritidserklæringen.

Bistand til kommuner

Frivillighet Norge tilbyr:

  • Bistand i å utvikle og vedta kommunal frivillighetspolitikk.
  • Informasjonsmøte med kommuneledelse.
  • Faglig innhold til kveldskonferanse med lag og foreninger.
  • Kafédialog.
  • Rapport med anbefalinger.
  • Undersøkelse blant lag og foreninger.
  • Region/fylkesbaserte samlinger.

Frivillighet Norge har kompetanse på å skape dialog og samarbeid mellom kommuner og frivillighet.

Les mer om hvordan Frivillighet Norge hjelper kommuner med å kartlegge den lokale frivilligheten, skape møteplasser mellom kommune og frivillighet, og å utvikle et rammeverk for en frivillighetspolitikk tilpasset kommunen, inkludert eksempler på kartlegging i Lørenskog og Skedsmo.