Tilskudd er ett av flere virkemidler det offentlige har for å gi et tilbud til målgrupper, sikre drift av frivillige organisasjoner og til gjennomføring av prioriterte mål. Gjennom flere ulike tilskuddsordninger gis barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg i samfunnet. Det legges til rette for økt deltakelse og bedre levekår ved tilskudd til utsatte barn og ungdom. Tilskuddsordningene i denne oversikten er sortert under seks av de syv innsatsområdene definert i regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom (2015-2017).

Forebygge ved å styrke utsatte barnefamilier

Foreldrestøttende tiltak i kommunene (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å forebygge og/eller avverge ulike former for vold og seksuelle overgrep mot barn, og til å skape trygge oppvekstsvilkår som legger til rette for positiv utvikling.

Tilskuddsordningen skal legge til rette for at kommunene kan iverksette foreldrestøttende tiltak. Hensikten er å hjelpe foreldre til å skape trygge rammer for barnas oppvekst og utvikling i familien ved å bli bevisste på barnas behov og få hjelp til å kunne møte disse behovene på en god måte.

Kommunene kan også søke om midler til tiltak som har som mål å hjelpe adoptivforeldre og fosterforeldre med å utvikle positiv omsorg som støtter barnets utvikling.

Les mer om tilskudd til foreldrestøttende tiltak i kommunene.

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Målet med tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn.

Les mer om tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. 

Tilskudd til utleieboliger (Husbanken)

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tilskuddet skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskudd til utleieboliger gir kommunene mulighet til å skaffe utleieboliger av god kvalitet og dermed til å redusere belastningene som følger med fattigdom.

Les mer om tilskudd til utleieboliger.

Bostøtte til barnefamilier og andre flerpersons-husstander (Husbanken)

Målet med den statlige bostøtten er å sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig.

Les mer om bostøtte til barnefamilier og andre flerpersons husstander.

Gjennomføring av utdanningsløp – barnehage og skole

Gratis kjernetid i barnehager (kommunen som barnehagemyndighet)

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling.

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling.

Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage (kommunen som barnehagemyndighet)

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Den nasjonale prisreguleringen av foreldrebetalingen er en minimumsordning. Kommunene står fritt til å tilby familier en lavere foreldrebetaling enn 6 prosent av inntekten, og/eller sette maksimalprisen lavere.

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling.

Tilskudd for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehagen (Utdanningsdirektoratet)

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage. Tilskuddet tildeles kommunen ut fra antall minoritetsspråklige barn i barnehage.

Les mer om tilskudd for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehagen.

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen (Fylkesmannen)

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen. Fylkesmennene forvalter midlene. Kommunene må søke om midler til dette fra Fylkesmannen.

Les mer om tilskudd til svømmeopplæring.

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehagene (Fylkesmannen)

Tilskuddet skal bidra til at barn i alderen 4-6 år i barnehage får bedre svømmeferdigheter og blir tryggere i vann. Fylkesmannen lyser ut midlene. Søknad skal sendes til Fylkesmannen i eget fylke.

Les mer om tilskudd til svømmeopplæring i barnehagene.

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Tilskuddsordningen skal legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere oppfølging av ungdom som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjonene og øke gjennomføringen i videregående opplæring

Les mer om støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom.

Grunnstipend for elever som tar videregående opplæring (Lånekassen)

Grunnstipendet er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi.

Les mer om grunnstipend.

Deltakelse og inkludering

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntekstfamilier (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Les mer om nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene. Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter.

Les mer om støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.

Tilskudd til kommuner/NAV-kontor og tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom (Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter flere tilskuddsordninger som skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom blant barn og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i NAV:

  • Tilskudd mot barnefattigdom
  • Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret
  • Tilskudd til boligsosialt arbeid

Les mer om tilskudd til kommuner/NAV-kontor.

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter også tilskudd til frivillige organisasjoner:

  • Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening
  • Tilskudd til sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap for 2018
  • Tilskudd til drift av organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte
  • Tilskudd til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering

Les mer om tilskudd til frivillig arbeid mot barnefattigdom.

Tilskudd til lokale lag og foreninger (Norges Idrettsforbund)

Tilskuddet gjennom denne ordningen går direkte til aktivitetsrettede tiltak i de lokale idrettslagene rundt om i landet. Ved fordelingen av midlene skal idrettsrådene ivareta likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov, samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett.

Les mer om tilskudd til lokale lag og foreninger.

Tilskudd til friluftstiltak for barn og ungdom (Norsk Friluftsliv)

Ordningen skal stimulere barn og unge i aldersgruppen 6-19 år til fysisk aktivitet i friluftsliv.

Les mer om friluftstiltak for barn og ungdom.

Tilskudd til inkludering i idrettslag (Norges Idrettsforbund)

Det overordnede målet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet.

Les mer om tilskudd til inkludering i idrettslag.

Tilskudd til frivilligsentraler (Kulturdepartementet)

Frivilligsentraler er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet. Fra 1. januar 2017 ble ansvaret for tildeling av midler til frivilligsentralene overført fra stat til kommune. Tildelingsbeløpet til den enkelte kommune i 2018 er beregnet ut fra antall etablerte frivilligsentraler i den enkelte kommune i 2017.

Les mer om tilskudd til frivilligsentraler.

Frifond barn og unge (Frifond)

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, og bedre rammebetingelsene til frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke lokalt.

Les mer om Frifond barn og unge.

Tilskuddsordninger i Kulturdepartementet

Oversikt over tilskuddsordninger i Kulturdepartementet som kan bidra til å nå målene i Fritidserklæringen.

Les mer om tilskuddsordninger i Kulturdepartementet.

Et godt helsetilbud for alle barn og unge

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet)

Tilskuddsordningene Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole, er i 2018 slått sammen til én tilskuddsordning.

Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkluderer svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon 0 til 5 år, skolehelsetjeneste (grunn- og videregående skole) og helsestasjon for ungdom.

Styrking forstås som økt kapasitet og tilgjengelighet, samt innføring av digitale løsninger som gjør tjenestene mer tilgjengelige og attraktive for målgruppen. Utvikling forstås som økt kvalitet, kompetanse og tverrfaglighet i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Nasjonale faglig retningslinjer for barselomsorgen og Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen.

Målgruppen for ordningen er gravide og deres partnere, barselfamilier og barn og unge og deres familier.

Les mer om tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (Helsedirektoratet)

Mål for ordningen: Styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Les mer om tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene (Helsedirektoratet)

Målet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Tilskuddsordningen skal blant annet bidra til samarbeid mellom aktører innen blant annet skole og barnehage, fritidssektoren, helsetjenesten, politiet og frivillige sektor.

Les mer om tilskuddsordningen.

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats (Helsedirektoratet)

Mål for ordningen er å redusere konsekvenser knyttet til rusmidler, gjennom å bygge opp under frivillig sektors forebyggende arbeid knyttet til innsatsområdene: rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid, oppvekst og arbeidsliv/studenter.

Les mer om tilskuddsordningen.

Tilgang til arbeidslivet for ungdom og foreldre

Jobbsjansen (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Tilskudd til jobbsjansen – prosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner:
Denne ordningen skal bidra til at innvandrerkvinner som står langt fra arbeidslivet kommer i jobb.

Les mer om Jobbsjansen – prosjekter for hjemmeværende kvinner.

Tilskudd til jobbsjansen – mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom:
Ungdommer som ikke har et godt nok faglig grunnlag til å starte eller gjennomføre videregående opplæring, kan få mer grunnskoleopplæring gjennom Jobbsjansen. Det er fylkeskommuner som kan gi tilbudet og søke om tilskudd til dette.

Les veileder, som blant annet inneholder erfaringer fra Vestfold og Telemark.

Les mer om Jobbsjansen – mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom.

Ansvars- og kompetansedeling: Stat, kommune og frivillig sektor

Tilskudd til sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap (Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. Det er også et mål at ordningen skal stimulere til at egenorganiserte som har erfart fattigdom og sosial økonomisk eksklusjon, bidrar til utvikling av sosialt entreprenørskap, der kompetanse og erfaringsbasert kunnskap er relevant.

Les mer om tilskudd til sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap.

Andre relevante tilskuddsordninger

Tilskuddsordning for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) – (Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging)

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til helhetlig og samordnet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Ordningen skal bidra til at kommunene tar i bruk kunnskapsbaserte forebyggende tiltak rettet mot risikoutsatte barn, ungdom og deres foreldre.

Les mer om tilskuddsordning for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).

0-24-samarbeidet

Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet samarbeider om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24 år. Gjennom samarbeidet vil vi bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. Derfor skal 0–24-samarbeidet tilrettelegge for bedre samarbeidende tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier. Stat og kommune skal samhandle bedre om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet.

Gode eksempler.

Innenfor 0-24 samarbeidet har det vært nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på tilskuddsordninger til innsatser som er ment å bidra til at barn og unge opprettholder tilknytningen til skole og/eller arbeidslivet.
For å gjøre det enklere å søke, planlegge og legge til rette for bedre utnyttelse av de samlede ressursene har arbeidsgruppen utarbeidet en oversikt over disse tilskuddsordningene. Hensikten er å gjøre det enklere for stat, kommune og andre aktører å forvalte og benytte ordningene mer samordnet og målrettet for utsatte barn og unge.

Oversikt over tilskuddsordninger som skal bidra til at barn og unge opprettholder tilknytningen til skole og/eller arbeidsliv.