Dekning av medlemsutgifter

I flere kommuner settes det av midler på eget budsjett til en "utgiftskasse" som dekker medlems- og treningsavgifter i organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter.

Noen kommuner dekker også utstyr og reisekostnader i forbindelse med deltakelse i turneringer og lignende. Flere av ordningene er organisert gjennom lokale tilskuddsordninger.

Her finner du eksempler på "kontingentkasser"/tilskudd:

Oslo kommune Bydel Grorud – Tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn og unge

Organisasjoner søker på vegne av barnet/ungdommen. Søknaden kan gjelde medlems- og treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

Oslo kommune Bydel Alna – tilskudd til fritidsaktiviteter

Organisasjoner søker på vegne av barnet/ungdommen. Søknaden kan gjelde medlems- og treningsavgift innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

Askøy kommune - inkluderingstilskudd

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for lag og organisasjoner. Tilskuddet skal bidra til å dekke blant annet kontingenter, deltakeravgifter på turneringer, stevner og arrangementer, rekrutteringsarbeid som bidrar til å øke deltakelsen fra målgruppen.

Lillehammer kommune – tilskudd til inkludering i fritidsaktiviteter

Organisasjoner kan søke om inkluderingstilskudd. Det gis blant annet kontingentstøtte og det kan i enkelte tilfeller gis støtte til cuper/turneringer/utflukter.

Skien kommune - Kontingentkassa

Støtten skal dekke kontingent eller utstyr som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Kommunen gir inntil kr. 3.000,- pr. person i året. Tilskuddet gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper og leirer.

Bergen kommune – direkte økonomisk støtte til deltakelse i fritidsaktivitet

Gir inntil kr. 3000 per år til barn (6-18 år) i familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har inntekt på sosialhjelpsnivå. Familier med inntekt like over sosialhjelpsnivå vurderes individuelt. Behandling av søknad om slik støtte og utbetaling skjer gjennom NAV. Beløpet skal kunne dekke utgifter som kontingent, utstyr og/eller egenandeler ved reiser tilknyttet aktiviteten.

Åmli kommune - én gratis fritidsaktivitet for elever i 5.-7. klasse

Kommunen har satt av midler til én gratis fritidsaktivitet for elever i 5.-7. klasse. Alle elever ved 5.-7. klasse får utdelt et søknadsskjema der de kan fylle ut hvilken aktivitet de ønsker å delta på. Kommunen foretar innmelding og betaling, og gir beskjed videre til den enkelte elev når de er innmeldt.

I tillegg er det startet opp et lavterskeltilbud ved Åmli kulturskole, for elever i 1.-5. klasse – «Kulturkarusellen». Tilbudet skal være gratis, og gi en innføring i musikk, dans og drama. Tilbudet er ment å skape interesse for de forskjellige fagene og vise hva kulturskolen har å tilby, for å rekruttere nye elver til kulturskolen og gjøre kulturskolen kjent, særlig blant de elevene som kanskje ikke ellers ville ha kommet hit.