Fritid med bistand

Skien kommune.

Formål

Formålet med tilbudet er at alle barn og unge i Skien skal få mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet. Deltagelse i fritidsaktiviteter fører til mestring, personlig utfoldelse og tilhørighet.

Delmålene i tilbudet er

  • å bidra til økt integrering og samvær mellom barn med innvandrerbakgrunn og flyktninger og andre barn i kommunen.
  • å styrke deltakelse i lokale fritids- og kulturarenaer.
  • å styrke det lokale, frivillige organisasjonslivet.

Aktivitet/innhold

Fritid med Bistand er en metode som synliggjør hvordan man systematisk kan arbeide for å bistå enkeltmennesker i en inkluderingsprosess på kultur- og fritidsarenaen. Kommunens rolle er å koble barnas behov med det som finnes av fritidstilbud i kommunen, og være kontaktpunkt og mellomledd.

Metoden er strukturert gjennom seks trinn for å sikre progresjon inn i en selvvalgt fritidsorganisasjon:

  • 1. Informasjonsmøte
  • 2. Kartlegging av ønsker
  • 3. Kartlegging av fritidsaktiviteter
  • 4. Valg av fritidsaktivitet
  • 5. Finne tilrettelegger
  • 6. Oppfølgning og evaluering.

Informasjon om fritidstilbud i nærmiljøet er sentralt. Kontaktpersonen i kommunen er ukentlig tilstede på voksenopplæringen og på besøk i velkomstklassene på skolene, slik at de som ønsker å starte med en fritidsaktivitet vet hvem de kan ta kontakt med. I tillegg holdes det jevnlige møter med mor-barngrupper som NAV organiserer. Kommunen arrangerer også "fritidskurs" hvor lag og foreninger presenterer hva de driver med. Etter at barna og ungdommene har fått informasjon om hva som finnes av tilbud setter kontaktperson av tid til individuelle samtaler for å kartlegge ønsker for fritidsaktiviteter.

Deretter opprettes kontakt med aktuell klubb/forening, og kommunen og klubben/foreningen inngår en avtale om Fritid med Bistand og blir enige om videre oppfølging. Kommunen deltar på første møte og hjelper til med eventuell søknad om å dekke kontingent og innkjøp av utsyr. Kommunen har både en utlånssentral og «kontingentkasse».

Lag og foreninger som tar på seg rollen som tilrettelegger, mottar et stimuleringstilskudd ved behov, nettopp for at det skal legges ekstra til rette for at barna skal inkluderes i laget/foreningen. Det er en forutsetning at aktiviteten det legges opp til skal føre til inkludering og integrering i et sosialt fellesskap.

Kommunen rapporterer om at det er et veldig stort behov for denne oppfølgingen og det er til enhver tid stor pågang av barn og unge som trenger bistand for å komme i gang med fritidsaktiviteter.

Målgruppe og rekruttering

Tilbudet retter seg mot barn og unge i lavinntektsfamilier, ny-bosatte flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere. En ansatt i Enhet for kultur og fritid i kommunen er ukentlig tilstede på voksenopplæringen for å informere om tilbudet. Helsesøster og andre ansatte på Voksenopplæringen tar kontakt dersom de vet om noen som spesielt trenger hjelp. Det samarbeides tett med både barneverntjenesten og NAV.

Samarbeid

Sentrale samarbeidspartnere er barneverntjenesten, NAV, bosettingskontoret og Voksenopplæringen. Det samarbeides om kartlegging, informasjon og kontakt med de aktuelle familiene/barna. Det samarbeides med frivillige lag og foreninger i kommunen om avtaler om Fritid med bistand. Det samarbeides også med utstyrssentralen i kommunen om utlån av utsyr.

Utfordringer/suksesskriterier

Det er viktig med god informasjon og tilbudet, kommunen har derfor laget en brosjyre som er oversatt til engelsk, arabisk, tigrinja og dari.

Det er avgjørende å ha en eller flere tillitspersoner som har jevnlig kontakt med miljøer og steder der målgruppen befinner seg og som har tid og ressurser til å følge familiene helt til de er innmeldt i klubben/foreningen.

Kommunen rapportere om at det er mange som ønsker seg Fritid med bistand og det er til enhver tid venteliste for å få bistand til å inkluderes inn i fritidsaktiviteter.

Det er stor vilje blant lag og foreninger i kommunen for å gjøre det lille ekstra for å inkludere nye medlemmer.