Opplevelseskort Moss

Moss kommune

Formål

Opplevelseskortet er en ordning som gir barn og unge i lavinntektsfamilier gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Mange kulturtilbud har en høy inngangspris, noe som bidrar til å ekskludere enkelte grupper fra å delta på disse arenaene.

Opplevelseskortet skal gi barn og unge gratis adgang sammen med en venn eller en foresatt og fremme deltakelse og likeverdig tilgang til kulturelle aktiviteter. Betydningen av kulturopplevelser, aktiviteter og kultur for barn og unge er solid dokumentert gjennom flere forskningsprosjekt og fagrapporter.

Deltakelse i kulturlivet og i frivillige organisasjoner gir adgang til viktige møteplasser som bidrar til å bygge tillit, vennskap og innflytelse. I tillegg er kulturuttrykk ofte universelle og dermed en god innfallsvinkel til reell integrering. Kulturaktivitet gir gode opplevelser og danner grunnlag for utvikling av kunnskap, kreativitet, læring og mestring for alle. Kulturlivet er dermed en viktig sosial arena og en betydelig ressurs for å skape tilhørighet og forståelse for det norske samfunn. Livskvalitet og selvopplevd helse bedres med passende og regelmessige kulturelle tilbud.

Aktivitet/ innhold

Tilbud/gratis adgang til en rekke kultur- og fritidsaktiviteter:

Kino, museum, teater, konsert, idrettsarrangementer (fotballskole, rideskole, BMX), badeland/svømmehall, annet (Tusenfryd, cupcake-kurs).

Kulturaktører som gir tilbud om aktivitetene i opplevelseskortet: Moss kommunes ferieklubb, SF kino i Moss, Billettkontoret Parkteatret, Punkt Ø, Moss by- og industrimuseum, Moss rideklubb, Mossehallen, Superland, Østfoldbadet, Inspiria science center, Bowling 1, Vi Piratas og Moss seilforening.

Målgruppe og rekruttering

Opplevelseskortet er rettet mot barn og unge i lavinntektsfamilier i alderen 2-16 år. Hovedvekten er fra 7-16 år. Brukerne av kortet kommer fra alle deler av kommunen.

Samarbeid

Opplevelseskortet realiseres gjennom samarbeid med NAV, kommunen og private kultur- og fritidsaktører. Moss kommune ved kommunalavdeling kultur og oppvekst inngår avtaler med aktuelle tilbydere av kulturopplevelser/-aktiviteter i ordningen. NAV velger ut aktuelle mottakere for opplevelseskort bosatt i Moss kommune.

Det er saksbehandler som tildeler kortet samt gir informasjon og oppfølging. NAVs kjennskap til brukerne gjør ordningen treffsikker. Moss kommune er nå godt i gang med etablering av opplevelseskortet. Erfaringen er så langt svært gode og NAV opplever økende interesse for kortet.

Forankring: Tilbudet relateres til mål og strategier i regional folkehelseplan for Østfold fylkeskommune, Moss kommunes handlingsplan, helhetlig oppvekstplan for alle barn og unge i Moss kommune og kulturplan for Moss kommune.

Utfordringer/ suksesskriterier

Kommunene har valgt å betale kulturaktørene for opplevelsene. Det har blir ansett som en viktig suksessfaktor for bredde og kvalitet i tilbudet. På denne måte bygges også kulturaktivitetene opp, med et mangfoldet på deres arenaer.

Moss kommune har også erfart at det er bedre med flere kort med begrenset antall kulturbesøk per aktivitet, fremfor færre kort med flere besøk per aktivitet. Dette fordi tilbudet da kommer flere til gode, samt at det blir lettere å budsjettere. Kommunen har også erfart at barna bør få opplevelseskortet over tid, først da kan «gode kulturvaner» etableres.

Bredde i tilbudet har blitt ansett som viktig. Det er tatt høyde for at noen tilbud trenger tid for å opparbeide besøk (for eksempel har de brukt tid for å opparbeide besøk til gallerier/museum, mens bowling og kino ble populært allerede fra start).

Informasjon på flere språk er hensiktsmessig.

For å få ordningen til å fungere forutsetter det godt samarbeid med NAV og at de prioriterer oppfølging mot brukerne. NAVs kjennskap til brukerne er viktig for sikre at ordningen er treffsikker.

Det er lagt til rette for transport for de som har hatt behov for det for å kunne benytte seg av alle tilbudene i ordningen. Gjennom disse tilpasningene har ordningen blitt mer treffsikker og forutsigbar.

Andre relevante sider ved tilbudet

Etter ca. 2,5 år med prosjektet, viser erfaringene at det er et stort behov for tilbudet. På dette grunnlag har det blitt foretatt en gradvis utvidelse av antall opplevelseskort.

Det ble i 2017 fordelt 250 vårkort og høstkort, samt 150 ferietilbud med kulturaktiviteter innenfor følgende kategorier: Kino, museum, teater, konsert, Idrettsarrangementer, badeland/svømmehall, annet.

I hver kategori er det flere gratis besøk. Barnet som tildeles kortet kan ta med ledsager (familie, søsken, venn). Videre ble det fordelt 250 ferie- og enkeltopplevelser.

Det har blitt arbeidet videre med å tilpasse innholdet i ordningen. Videre har det blitt delt flere kort, men med færre tilbud på hver kategori.

Erfaringen er så langt svært gode og NAV melder om stor interesse for kortet. NAV som er i direkte kontakt med brukerne melder om mange gode tilbakemeldinger fra brukere av ordningen.