Utsyrssentral i Trøgstad

Frivillighetssentralen i Trøgstad.

Formål

Formålet med tilbudet om utstyrssentral er at barn, unge og familier med svak økonomi skal ha tilgang til nødvendig utstyr for å delta i fritids- og friluftsaktiviteter.

Aktivitet/ innhold

Sentralen holder åpent to dager i uken, men det er anledning for henting av utstyr hele uken fra kl. 07.00 til 23.00 (ut fra en bestillingsordning hvor utstyr kan hentes i bibliotekets åpningstid).

Utstyrssentralen er plassert sentralt i kommunesenteret sammen med bibliotek og Frivillighetssentralen. Ved å knytte utstyrssentralen opp mot et bibliotek, kan dette tilbudet ha svært gode åpningstider.Trøgstad frivillighetssentral har inngått avtale med Trøgstad Sparebank om gratis lån av lokaler til utstyrssentral. Sentralen vil bruke BUA-nettverket sin utlånsordning. Utlånssystemet gjør det enkelt og effektivt å holde orden på hva sentralen har av utstyr, hvem som har lånt hva og når det skal leveres tilbake. Systemet sender automatisk e-post kvitteringer, påminnelser og purringer til den som låner og deres foresatte. Ved å ta i bruk digitalt utlånssystem blir en forsvarlig utlånsvirksomhet sikret hva gjelder informasjonsplikt, ansvar og personvern. Standardvilkår for lån og personvern er integrert som en del av løsningen.

Målgruppe og rekruttering

Gjennom etablert samarbeid med skolene når man ut til alle barn og unge i kommunen, tilbudet skal være åpent for alle slik at man unngår at det blir stigmatiserende å låne utstyr. Skolene skal kunne låne utstyr til aktiviteter de ønsker å gjennomføre.

Samarbeid

Det er etablert samarbeid med skolene og frivillighetssentralen samarbeider også med helsestasjon, NAV, barnevern, barnehage, idrettslag, andre lag og foreninger. Utstyrssentralen er medlem av BUA sentralt. Medlemskap opprettet i 2018 primært for å benytte seg av BUAs system for registrering av utlån.

Utfordringer/ suksesskriterier

Sentralen profilerer seg som et tilbud til alle for å unngå stigmatisering. Sentralens beliggenhet er også viktig, den er plassert sentralt i kommunen.