Bua Verdal

Verdal kommune

Formål

Formålet med tilbudet Bua Verdal er at barn, unge og familier med svak økonomi skal ha tilgang til nødvendig utstyr for å delta i fritids- og friluftsaktiviteter. Tilbudet inngår som ett ledd i en helhetlig og samordnet innsats for å utjevne sosiale forskjeller i kommunen.

Aktivitet/ innhold

Verdal kommune samarbeider med frivilligsentralen, idrettsrådet, NAV og lokal vekstbedrift om utlånssentralen.

Bemanning består av deltagere i varig tilrettelagt arbeid (VTA) og delvis driftsleder/arbeidsleder. Vekstbedriften Veksttorget står for daglig drift av sentralen. Sentralen er en arbeidstreningsarena for mennesker (inkludert ungdom) som står helt eller delvis utenfor utdanning- og arbeidsliv. Personer med varig tilrettelagt arbeid eller tilrettelagt praksis gjennom NAV bidrar til drift og vedlikehold i sentralene.

Ordningen med utstyrssentralen er universell og tilgjengelig for alle innbyggere, men har et særskilt fokus på å rekruttere låntakere fra familier med svak økonomi. En universell tilnærming bidrar til å redusere risiko for stigmatisering, men familier med svak økonomi vil likevel bli prioritert foran andre som låntakere i ordningen.

Lokalene til BUA består av en egen resepsjon og et større lagerlokale, med en egen vedlikeholdsstasjon.

BUA Verdal har gjennom BUA sentralt fått tilgang til et IT-verktøy hvor man håndterer alle prosesser knyttet til et utlån. Sentralen rapporterer om at verktøyet er funksjonelt for å drifte utlån, og er under kontinuerlig oppgradering fra BUA sentralt. BUA Verdal har fått laget en egen logo og brosjyre og har en egen webside via kommunens nettsider. På websiden er det kort informasjon om sentralen, lokalitet og åpningstider. I tillegg finnes også en side hvor man kan se en oversikt over hvilket utstyr som finnes og en side hvor man kan sende låneforespørsler.

Sentralen har følgende regler for utlån:

 • Man må ha med seg legitimasjon når man låner for første gang.
 • Barn under 18 år må komme med en foresatt første gang.
 • For at utstyret skal være tilgjengelig for flest mulig, skal utstyret leveres inn til avtalt tid.
 • Man må gi beskjed om det er feil og mangler på utstyret slik at dette kan rettes opp/repareres.
 • Utstyret skal rengjøres før innlevering.
 • Tapt utstyr/utstyr som ikke leveres tilbake faktureres med en egenandel.
 • Hvor lenge man kan låne utstyret avhenger av etterspørselen.

Målgruppe og rekruttering

Kommunale tjenester arbeider for å gjøre tilbudet kjent. Målgruppen rekrutteres gjennom et tett samarbeid med:

 • NAV
 • Flyktningetjenesten
 • Barnevernstjenesten
 • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
 • Skoler

Tilbudet sees i sammenheng med øvrige tilbud i kommunen og det er satt konkrete mål for å redusere sosiale ulikheter i befolkningen gjennom kommunens planverk.

Brosjyrer om sentralen deles ut til målgruppen og informasjon deles på nett og i sosiale medier.

Samarbeid

Folkehelse og utjevning av sosiale forskjeller i helse og livsvilkår er tydelig forankret i kommuneplanens samfunnsdel og tilhørende planverk. Barn og unges livsvilkår er kommunens øverste prioritet.

Kommunen samarbeider med frivillighetssentraler, NAV og lokale vekstbedrifter om tilbudet. Det er opprettet en styringsgruppe for prosjektet bestående av representanter fra kommunen, NAV, frivillighetssentralen, idrettsråd og LevaFro AS.

Sentralen har inngått partnerskapsavtale med den sosiale entreprenøren BUA om utvikling av sentralen, og inngår med dette som pilot i en nasjonal satsing. Kunnskap og erfaringer spres til andre kommuner gjennom BUA sentralt, i konferanser og media.

Ungdommene i kommunens gis medbestemmelse i forbindelse med hvilket utstyr som skal tilbys ved sentralen.

Verdal kommune har delvis innarbeidet lønnsmidler til drift av BUA i økonomiplanen og budsjett, og det jobbes med å utvikle en modell hvor man ikke er avhengig av midler fra tilskuddsordninger. Det er et mål at personellressurser på sikt skal innarbeides i de samarbeidende partenes egne budsjetter.

Utfordringer/ suksesskriterier

En universell tilnærming bidrar til å redusere risiko for stigmatisering, men familier med svak økonomi prioriteres. Utfordringene er knyttet til trange økonomiske rammer og uforutsigbarhet i framtidige driftsrammer.

Andre relevante sider ved tilbudet

Tilbudet vurderes av kommunen til å være et svært vellykket. Sentralen rapporterer om at de har nådd store deler av brukergruppene gjennom rekrutteringsstrategiene. Ansatte ved sentralen rapporterer at sentralen appellerer til alle sosiale lag i befolkningen, men at det særlig benyttes av familier med svak økonomi.