Arbeidstrening og baristaopplæring

Oslo Røde Kors – Grorud Ressurssenter for ungdom

Formål

Målsettingen med baristaopplæringen er å gi ungdom som lever i familier med svak økonomi, verdifull kompetanse i kafédrift. Denne kompetansen kan de ta med seg i videre jobbsøking.

Aktivitet/ innhold

Groruddalen Røde Kors ressurssenter er et av fire ressurssenter i Oslo drevet av Oslo Røde Kors. Ressurssenteret har en kafé hvor de tilbyr baristaopplæring og arbeidstrening. Denne kaféen fungerer både som en møteplass for ungdom, og samtidig gir den viktig arbeidstrening til ungdommene som jobber i kaféen. Tilbudet tilbyr sosial inkludering og gir ungdommene noe å fylle CV'en sin med.

Innholdet i tilbudet er som følger:

  • Kaféen drives av voksne kaféfrivillige og ungdomsbaristaer. Disse jobber tett sammen og de voksne frivillige fungerer som læremestre og mentorer.
  • Kaféen er åpen fire dager i uken og et skift i kaféen varer ca. 3,5 timer.
  • Ungdomsbaristaene får opplæring i følgende: håndtering av alt teknisk utstyr i kaféen, renhold, hygiene, internkontroll og HMS-rutiner. De får kunnskap om kaffe som produkt og opplæring i tilberedning av espressobaserte drikker. De blir opplært i tilberedning av enkel mat og annen drikke. De får kompetanse i servering, kundebehandling, salg og økonomi og alle vesentlige områder og elementer i den daglige driften. Ungdomsbaristaene får innsyn i varebestilling og muligheten til å delta i den prosessen; fra bestilling til plassering av varer.
  • Ungdomsbaristaene er delaktige i opplæring av nye ungdomsbaristaer. På denne måten får de også testet sin kunnskap og evne til å formidle dette videre.
  • Det stilles forventninger om at ungdommene møter presis og gir beskjed dersom de ikke kan komme og at det er ønskelig at de deltar på personalmøter.
  • Voksne kaféfrivillige og ungdomsbaristaer inviteres også til felles avslutninger sommer og jul med ungdomsbaristaer fra de andre Røde Kors ressurssentrene lokalisert andre steder i byen. Dette kan være med å legge til rette for nye bekjentskaper og sosiale bånd som igjen kan fremme integrering med vennskap på tvers av bydeler som Grorud og Frogner.
  • Etter endt innsats får ungdomsbaristaen en utfyllende attest og Oslo Røde Kors stiller som referanse i videre jobbsøking.

Målgruppe og rekruttering

Ungdomsbaristaer rekrutteres via samarbeidspartnere fra SaLTo-nettverket samt andre instanser, skolene i Groruddalen, helsesøstre, NAV og oppfølgingstjenesten, andre fritidsarenaer, og gjennom deltakelse på ulike andre aktiviteter på ressurssentret. Alle som søker må gjennom et jobbintervju før de får stilling som ungdomsbarista.

Samarbeid

Grorud ressurssenter for ungdom samarbeider tett med forebyggende politi, SaLTo, barnevernet, skoler i nærmiljøet og skolehelsetjenesten, fritidsklubber, minoritetsrådgivere m.fl. Det samarbeides både på et overordnet nivå og vedrørende rekruttering av ungdom.

Utfordringer/suksesskriterier

Ungdommene som har fullført arbeidstrening har gitt tilbakemeldinger om at de har vært fornøyd. Flere har fortalt at de har fått jobb i etterkant. Ungdommene som arbeider i kaféen gjenspeiler i stor grad deltakermassen på ressurssenteret generelt. Dette er positivt da det ikke er en marginalisert gruppe som står bak disken på kafeen. Variasjoner i bakgrunn og personlige egenskaper er med på å skape et mangfoldig, inkluderende og inspirerende miljø. Noen av ungdommene som har startet opp i arbeidstrening er enslige mindreårige asylsøkere. For disse ungdommene fungerer kaféen som en arena for språktrening og sosialisering i et miljø i nærmiljøet deres. 

Andre relevante sider ved tilbudet

Dette tilbudet krever at man har tilgang til en arbeidsplass, i dette tilfelle en kafé.