SommerLie

 Skien kommune

Formål

Det overordnede målet med tilbudet er å utjevne forskjeller ved å legge til rette for at familier kan delta på ferieaktiviteter der deltagelsen ikke avhenger av familiens økonomiske situasjon. Målet er derfor at barn og unge i Skien kommune skal kunne komme tilbake fra sommerferien, vinterferien og høstferien med gode og positive opplevelser i bagasjen. Videre er målsettingen å særlig tilrettelegge for at nyankomne flyktningfamilier benytter seg av dette tilbudet.

Aktivitet/ innhold

Lie bydelshus er ett av tre bydelshus og en del av enhet for Kultur- og fritidstjenester i Skien kommune. Bydelshuset er en møteplass for alle innbyggerne i kommunen og tilbyr åpen kafe, arrangementer og kurs.

SommerLie ble første gang arrangert i 2015 og har siden blitt videreført og utvidet. Tilbudet retter seg mot barnefamilier i sommerferieukene i juli og august, og vinter- og høstferien. Lie-bydelshus er knutepunktet og oppmøtested for de som vil være med, men selve aktivitetene foregår andre steder i nærområdet. Tilbudene og aktivitetene er gratis og inkluderer et måltid. Aktivitetene for barnefamilier organiseres av Skien kommune i samarbeid med voksenopplæringa og enhet for enslige mindreårige, Grenlands friluftsråd og en rekke lag og foreninger.

Aktivitetene varierer noe fra år til år, eksempler på sommerferieaktiviteter er tur til familiepark, båttur på fjorden, besøk på bondegård og lignende. Det benyttes kommunale busser til transport til og fra arrangementene. Høst- og vinterferieaktivitetene har fokus på friluftsliv og det samarbeides med både Grenland friluftsråd, speidergrupper og DNT om opplegget. Et eksempel på en aktivitet som har vært en stor suksess, er en høstferietur til leirstedet til lokal speidergruppe sitt. Her lagde familier fra mange ulike kulturer mat sammen på bål, hadde natursti og gikk tur.

Målgruppe og rekruttering

Tilbudet er spesielt rettet mot barn og unge som av ulike årsaker ikke har mulighet til å reise på ferie i skolens ferier. Tilbudet retter seg særlig mot personer berørt av fattigdomsproblematikk og en viktig målgruppe i tilbudet er ny-bosatte flyktningfamilier. Tilbudet skal gi gode og positive opplevelser til barn og unge som ellers deltar mindre på ferie og aktivitetstilbud.

Programmet for sommerferieaktivitetene publiseres på kommunens og bydelshusenes nettsider. Alle miljøterapeuter i skolene får tilsendt flyers og de oppsøker familier de vet er i målgruppa for aktivitetene. Det gis også informasjon til lærere ved mottaksklassene for nyankomne flykninger og innvandrere. Programmet publiseres på Facebook, i lokale aviser, på oppslagstavler i byen og på helsestasjonene.

Samarbeid

Tilbudet er et samarbeid mellom Kultur og fritid v/Lie bydelshus og  Spesialpedagogiske tjenester (SPT), en enhet innenfor kommunalområdet Oppvekst. SPT har nær tilknytning til ordinære skoler, og samarbeider med dem om elever til de alternative skolene, og om elever som trenger noe ekstra i ordinær skole.

Internt i kommunen samarbeides det med bydelshusene, SLT, politi, barnevern, helsestasjon for ungdom, miljøterapeutene på ungdomsskolene og boliger for enslige mindreårige flyktninger, NAV, de alternative skolene og Flerkulturelt utvalg. Det samarbeides om rekruttering, markedsføring, dialog om innhold og opplegg. Det avholdes arbeidsgruppemøter ved behov.

I tillegg samarbeides det med ulike organisasjoner om innholdet i tilbudet, som Kiwanis, Telemark innvandrerråd, Grenland friluftsråd og ulike minoritetsorganisasjoner. Tilbudet har vært forankret i kommunens strategiske temaplan for bekjempelse av fattigdom.

Utfordringer/ suksesskriterier

Tilbudet er veldig populært og aktivitetene blir fulltegnet nesten med en gang de legges ut. Tilbudet har ventelister på de fleste aktivitetene. Man kan bare melde seg på maks to aktiviteter, men likevel er det noen som ikke får plass på noen aktiviteter.

Suksessen er det gode samarbeidet med andre offentlige instanser og med lag og foreninger og enkelt frivillige. Det å ha et fast møtested der alle spiser sammen før utflukten, skaper en trygg og forutsigbar arena der deltagere får tid til å knytte kontakter og prate med hverandre og ansatte.