Ferie- og fritidstilbud for barnefamilier med svak økonomi

Fredrikstad kommune tilbyr ferie- og fritidstilbud for barnefamilier med svak økonomi.

Formål

 • Barnefamilier med svak økonomi skal få gode opplevelser sammen.
 • Barn-foreldre-relasjonen skal styrkes gjennom å tilrettelegge for gode erfaringer og opplevelser.
 • Barna/ungdommene skal ha gode ferieopplevelser og kunne fortelle om det når de kommer tilbake til skolen etter ferier og dagsturer.
 • Familiens nettverk skal bli styrket ved at de møter familier i samme situasjon.
 • Tilbudet skal løfte barnefamilier ut av passivitet igjennom at familiene opplever felleskap med hverandre og andre.
 • Foreldre skal få erfaringer med aktiviteter de kan gjøre sammen med barna/ungdommene sine som nødvendigvis ikke koster mye.
 • Etter tilbudsperioden skal alle barna i skolealder hjelpes inn i og etableres i en fritidsaktivitet utfra eget ønske og behov.

Aktivitet/ innhold

Høstleir på Solbukta i høstferien

Familiene kan delta i ulike aktiviteter på leirstedet med natursti, tur i skogen, bålkveld ved sjøen, grilling til lunsj, fotball, og ulike utespill. Noen av aktivitetene er tilrettelagt, andre er "frilek". Det legges opp til en aktivitet utenfor leirstedet der deltakerne reiser med felles buss. Utflukt til Romsåsen gruver, med omvisning i gruvene, klatring inne i gruvene og ute, rappellering og hinderløype. Det er grilling og vaffelsteking på bål. Inneaktiviteter er tegning, maling på lerret, brettspill, strikkekurs for små og store, og populære aktiviteter som er" in" for tiden. Festmiddag siste kvelden.

Oslotur med teater/annen opplevelse

Kommunen leier inn egen buss. Det blir servert frokost på bussen.

Aktiviteter:

 • Frognerparken
 • Slottet, Stortinget
 • Restaurantbesøk
 • Teaterforestilling.

Mange har ikke vært i Oslo og mange har aldri vært på teater. Turen gir erfaring og mestring på ulike arenaer.

Kulturelt treff i Fredrikstad

Familien skal bli kjent i egen by.

Aktiviteter:

 • Går ut og spiser.
 • Går på et arrangement tilpasset barn i grunnskolealder; teater, konsert eller lignende.

Fornøyelsesparken Tusenfryd (også åpen for andre)

Til Tusenfryd inviteres også andre familier i målgruppen, slik at ca. 65 personer deltar denne dagen. Egen buss til og fra. Det serveres frokost på bussen. På Tusenfryd er det ett felles måltid på "Vertshuset". Alle får inngangsbilletter. De som ikke kommer seg til møtepunktet får taxi. Dette er nødvendig for at alle skal få det til.

Sommerleir første uka i sommerferien

Familiene får opphold på et leirsted som blir brukt som leirskole i Sarpsborg kommune. Dette er et fint sted ved sjøen og god mulighet for bading og krabbefiske. Det blir servert brødmat på stedet. Kommunekjøkkenet kjører middag til leirstedet.

Aktiviteter ute:

 • Krabbefiske
 • Bading
 • Natursti
 • Fotball
 • Badminton
 • Ulike leker.

Noe aktivitet er tilrettelagt, noe er "frilek".

Aktiviteter inne:

 • Brettspill
 • Perlering
 • Tegning,
 • Maling
 • Lesing i bøker og blader

En dag på utflukt til Nordens Ark i Sverige med egen buss. Det blir servert grillmat, drikke og frukt. På Nordens Ark er det godt tilrettelagt for å ta med egen mat.

Det arrangeres festmiddag siste leirkvelden.

På leir sammen med familiene gjennom fire døgn har man mulighet til å snakke med foreldrene om hvor viktig det er å bli med i en fritidsaktivitet. Det snakkes også med barna om deres interesser. Familiene får informasjon om tilbud som finnes i kommunen, både i frivillig og kommunal regi. Noen organisasjoner i Fredrikstad, som Lions og Kiwanis, har tilbud for barn og unge i fattige familier

Målgruppe og rekruttering

Familier med svak økonomi med barn i barneskolealder. Familien kan ha både eldre og yngre barn. Familier som har så svak økonomi og at barna av den grunn ikke får ferieopplevelser og fritidsaktiviteter.

Familiene rekrutteres gjennom helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsesøster på skolen samarbeider tett med skolen og har ofte god kjennskap til barn som lever i familier med svak økonomi.

Tverrsektorielt samarbeid

For å sikre et helhetlig tilbud rundt barna samarbeides det med:

 • Helsesøster som møter de fleste barnefamiliene i kommunen og kan få de inn i tilbudet.
 • Barnevernstjenesten: Denne kontakten kan bli etablert når de har første samtalen med foreldrene. Viktig å koordinere tjenester rundt familiene.
 • Skole gjennom helsesøster. Viktig at lærer vet at barnet får tilbud og er oppmerksom på det når de har vært på en aktivitet.
 • BUPP: For barn som har diagnoser.

Det er en forutsetning for at familier får delta i tilbudet at foreldrene samtykker til at det kan samarbeides med andre relevante instanser. Ellers samarbeid med NAV, Voksenpsykiatri, Rus og psykiatritjenesten i kommunen.

Utfordringer/ suksesskriterier

Det er avgjørende med en inntakssamtale med familiene i forkant for at foreldrene skal bli trygge og for at man kan justere forventinger. Familiene trenger stor grad av forutsigbarhet og støtte underveis. Både foreldre og barn trenger innramming og hjelp til mestring. Når familiene får hjelp opplever de at de mestrer og har gode opplevelser sammen. Det krever en høy ansatte-tetthet.

Videre er det er avgjørende med aktiviteter som er morsomme og meningsfulle både for barn og voksne. Dersom de voksne ikke liker eller mestrer aktivitetene er det sannsynlig at de trekker seg og lar barna holde på alene. Det er derfor avgjørende med felles aktiviteter som både barn og foreldre har lyst til å være med på og har mulighet til å mestre.

Familiene i tilbudet lever ofte ustabile liv og mange foreldre strever også med å planlegge. Dette fører til at Ferie og Fritid må minne om aktiviteter/leire via brev, telefon mm. Til tross for dette er det enkelte familier som melder avbud rett før aktiviteter.

Det er også avgjørende å ha et samarbeid med barnevernstjenesten om de familiene de kjenner for å sikre at barnas omsorgssituasjon blir ivaretatt godt nok. Det at det tilbys gratis transport til aktivitetene viser seg å være viktig for å unngå frafall.

Andre relevante sider ved tilbudet

Tilbudet blir evaluert etter hver aktivitet/leir for å se hvilke erfaringer man kan ta med videre. Man har sett at man må være tettere på barna og noen av de voksne for at familiene skal oppleve mestring.

Ferie og Fritid henter også inn innspill og erfaringer fra familiene etter hver aktivitet/leir slik at de kan tilrettelegge på best mulig måte.

Mange lærere gir tilbakemelding om at barna har fortalt om gode opplevelser når de kommer tilbake til skolen etter ferier. Dette forteller også foreldrene.

Man opplever at familiene har styrket nettverket sitt og blitt kjent med andre i samme situasjon. Mange av familiene holder kontakt utenom tilbudet og tilbringer tid sammen.