Aktiviteter for barn på Robin Hood-huset

Stiftelsen Robin Hood-huset i Bergen kommune trilbyr aktiviteter for barn i Robin Hood Huset.

Formål

Formålet med tilbudet Robin Hood-huset er å tilby barn fra økonomisk og sosialt vanskeligstilte familier i Bergen et godt og meningsfullt, gratis aktivitetstilbud i skoleferier og i tilknytning til helger. Det er videre et mål å skape en sosial arena for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende familier, hvor barna kan være i positiv aktivitet, og foreldre kan utvide sitt nettverk, og utveksle erfaringer og kunnskap som kan bedre deres situasjon.

Aktivitet/ innhold

Tilbudet har som mål å tilby et gratis og variert aktivitetstilbud, å veksle mellom aktiviteter som familiene ellers ikke har økonomisk mulighet til å delta i, samt å gjøre foreldre kjent med de tilbudene i Bergen som er gratis eller rimelige, og som de kan benytte seg av igjen. De fleste aktivitetene er lagt opp slik at foreldrene kan delta sammen med sine barn, og har en sosial og nettverksbyggende effekt i tillegg til å være en aktivitetsarena for barna.

Familiekafe

Hver fredag kl. 17-20 er det familiekafe, for inntil 45 personer. Kafeen tilbyr et lett felles kveldsmåltid og en sosial arena for foreldrene, samt aktiviteter for barna. Aktivitetene vil variere fra uke til uke, det kan være filmvisning, spill, formingsaktiviteter, baking og lignende. Det er et mål at foreldrene skal delta i driften av kafeen på omgang, da dette bidrar til at foreldrene føler eierskap til tilbudet. Gjennom aktiv deltagelse skapes samhold familiene i mellom.

Barneaktiviteter

Hver lørdag er det barneaktiviteter for ca. 20 barn med en ledsager per familie. Aktivitetene vil bruke Robin Hood Huset som base der foreldre og barn samles på huset før utfluktene. Aktivitetene vil variere fra uke til uke; museumsbesøk, teater, kino, bading, sesongtilpassede utendørsaktiviteter, andre aktiviteter på huset. Aktivitetene vil ha en tidsramme på rundt fem timer per lørdag.

Det samme tilbudet vil eksistere i skoleferiene. Aktivitetene vil ha en tidsramme på fem til syv timer per aktivitetsdag.

Utgangspunktet har vært å gi barn gode ferie- og fritidsopplevelser, likt det andre barn opplever. Dette innebærer foreldredeltagelse og variasjon. Aktivitetstilbudet varierer mellom kostbare aktiviteter som kino, svømmehall og lekeland, og mer hverdagslige aktiviteter som turer i nærområdet, museumsbesøk og bruk av eksisterende gratistilbud i Bergen.

Integrering er en viktig funksjon for aktivitetstilbudet. En viktig del av dette er å styrke familienes sosiale nettverk.

Målgruppe og rekruttering

Tilbudet retter seg mot barn i økonomisk vanskeligstilte familier i Bergen og omland, og i særlig grad barn i innvandrerfamilier med kort botid i Norge der manglende språkkompetanse, samfunnskunnskap og sosialt nettverk bidrar til ytterligere marginalisering. Barna deltar i tilbudet sammen med sine foreldre.

Robin Hood Huset har gjennom eksisterende tilbud en betydelig kontaktflate i målgruppen, og opplever en jevn pågang av henvendelser fra nye familier. Mer enn 100 familier har i løpet av ett år tatt kontakt med stiftelsen for informasjon om tilbudet for barn. Familiene mottar ukentlig informasjonsepost om kommende aktiviteter. Videre annonseres tilbudet på Robin Hood Husets oppslagstavler på huset og i sosiale medier. Informasjon om tilbudet formidles jevnlig til lokale NAV-kontor i Bergen og andre frivillige organisasjoner som har kontakt med målgruppen.

Samarbeid

Både private aktører og frivillige organisasjoner bidrar med finansiering, rabatter, tilgang til egne og andres aktiviteter og kompetanse og personell. Samarbeidspartnere er f.eks. BKK-ansattes velferdskasse og Fana Sparebank, Den Nationale Scene, Kavlifondet, Bergen Filharmoniske Orkester, Fyllingsdalen teater, Kulturoperatørene, Fløibanen, Lions Fana, KODE, Kunstmuseene i Bergen, Museum Vest, Universitetsmuseene i Bergen, Nordhordaland Veteranbåtlag, Open Window Theatre, Baluba lekeland AS og Bergen Kino.

Utfordringer/suksesskriterier

At aktivitetstilbudet er helt kostnadsfritt er en forutsetning for tilbudet. Robin Hood Huset ser at det ligger store barrierer i små summer, og tar konsekvensene av dette på alvor.

Felles måltider gir naturlige og gode situasjoner for barn og voksne å bli kjent på tvers av kulturer. Felles nistemåltider på utflukter virker samlende for gruppen, i tillegg til å fjerne behovet for kioskhandling. Barn og foreldre som bruker aktivitetstilbudet er deltagere, ikke mottagere. Denne tilnærmingen ligger til grunn for gjennomføringen av alle aktiviteter. Dette innebærer at alle som deltar, også bidrar inn i et sosialt fellesskap ved den enkelte aktivitet. Robin Hood Huset har rekruttert ressurssterke og spesielt interesserte frivillige til familiekafeen og til ferieaktiviteter. De frivillige medarbeiderne støtter aktivitetsleder i arbeidet, og frigjør tid til kontakt med familiene.

Aktivitetsleder har ansvar for både organisering og gjennomføring av aktivitetene. Dette gir god innsikt i hva som foregår på aktiviteten, hva som fungerer og ikke, hvilken støtte foreldrene trenger til gjennomføring av aktiviteten, samt barnas respons på aktiviteten. At aktivitetsleder er til stede, gjør også at tilbudet blir forutsigbart, og at man har en person man kan henvende seg til ved spørsmål i for- og etterkant av alle aktiviteter.

Aktivitetsleder har aktivt fulgt opp påmeldte til aktiviteter, gjennom SMS og personlig kontakt på Robin Hood Huset. Dette gjelder både påminnelser om hvilke aktiviteter foreldrene har meldt barna på, og tilbakemelding om viktigheten av å møte opp på aktiviteter man melder seg på. Dette bidrar til å gi foreldre kjennskap til hvordan organisert aktivitet fungerer i Norge, og at de kan overføre disse erfaringene til andre typer aktivitetstilbud.

Mange av familiene har lite erfaring med organisert aktivitet. Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset tar hensyn til dette, da aktivitetstilbudet kan være en viktig inngang til videre organisert aktivitet for barna. Påmeldingene til enkelte aktiviteter blir svært raskt fulle, og mange familier får avslag. Samtidig er det er utfordring at familier melder seg på, men ikke møter opp. Ofte møter også mange som ikke er påmeldt på forhånd opp på selve aktiviteten, eller påmeldte tar med seg flere barn uten å si fra. Antall deltagere på utflukter er dermed vanskelig å forutse, og kan variere mellom svært store og små grupper. Noen ganger blir dette spesielt utfordrende, for eksempel om gruppen skal ta offentlig transport, eller har mottatt et visst antall billetter til et arrangement.

Robin Hood Husets aktiviteter er familieaktiviteter hvor foreldrene forventes å delta aktivt sammen med sine barn, og samtidig bidra til et fellesskap. Det har vært en utfordring å få enkelte foreldre til å forstå denne tilnærmingen, og verdien av å møtes på tvers av kultur.

Norske familier kan gi et viktig bidrag til fellesskapet i møte med minoritetskulturer, men det har vært en utfordring å få norske familier til å delta i fellesaktiviteter. Disse familiene melder seg helst på aktiviteter som kino, teater, akvariet, og andre aktiviteter som legger opp til en mer individuell deltagelse. De norske familiene ønsker helst å møtes utenfor destinasjonen for utflukten, i stedet for på Robin Hood Huset. Det kan tenkes at dette skyldes usikkerhet om Robin Hood Huset, at de opplever det som knyttet til stigma, eller et tilbud for minoritetsfamilier.

Andre relevante sider ved tilbudet

Mange familier mangler oversikt over Bergen, noe som har gjort det vanskelig for dem å ta i bruk ulike tilbud og tjenester. Ved å ha oppmøte på Robin Hood Huset, for så å gå eller ta buss til alle aktiviteter, har mange familier fått utvidet sitt bevegelsesrom i Bergen.

Gjennom aktivitetene har familiene utvekslet erfaringer, og lært Bergen å kjenne. Aktivitetene har en klar integreringsfunksjon, både sosialt, kulturelt og språklig. Foreldredeltagelsen er både en ressurs for organiseringen av tilbudet, for foreldrene selv, og for barna.

Det er foretatt egenevaluering og uformelle samtaler med brukerne av tilbudet. Tilbudet blir evaluert fortløpende i ukentlige møter med øvrige ansatte ved Robin Hood Huset, og i prosjektstatusmøter mellom aktivitetsleder og daglig leder. Tilbakemeldingene fra familiene som deltar har vært svært positive. Disse tilbakemeldingene er basert på samtaler med foreldre. Det er ikke foretatt noen anonym brukerevaluering, som kanskje kunne gitt en mer nyansert tilbakemelding.

Tilbudet løfter ikke barn eller familier ut av fattigdom, men kan bidra til økt opplevelse av trygghet og positivt innhold i hverdagslivet og dermed noe bedrede oppvekstsvilkår. Videre bidrar tilbudet til å øke kjennskapen til rimelige og gratis fritidstilbud for barn og familier, noe som kan bidra til økt opplevelse av selvstendighet, deltagelse og mestring av en ellers utfordrende livssituasjon.