Barn og unges medvirkning

Alle barn har rett til å bli hørt og deres synspunkter skal tas med i vurderingen ut fra barnets alder og modenhet. Dette gjelder også i enkeltsaker der for eksempel kommunen behandler en sak som direkte angår barnet.

I arbeid mot fattigdom i barnefamilier er det viktig å lytte til barns erfaringer og synspunkter knyttet til hvilke utfordringer og behov de har, og hvordan ulike tiltak og tjenestetilbud bør utformes for å møte disse.

Medvirkning og tilrettelegging for at barn og unge blir hørt og får innflytelse i saker som angår dem, kan gjøres på mange måter. Det er viktig å være bevisst på hva man ønsker å oppnå ved å involvere barn og unge, og at dette blir kommunisert tydelig til de som deltar.

 (Klikk på figuren for større versjon)

Medvirkningsstigen

 

Figuren over, "Medvirkningsstigen", er hentet fra Barneombudets eksperthåndbok og viser deltakelsesstigen, som måler barn og unges reelle deltakelse i et prosjekt. Stigen bygger på Arnstein sin teori fra 1969, tilpasset til ungdomsdeltakelse av Roger Hart. Det er ikke alltid nødvendig at deltakelsen skjer på det øverste nivået. Poenget er at de unge selv kan få mulighet til å velge om de vil delta, og på hvilket nivå de vil delta der det er mulig. 

Under finner du ressurser og eksempler på hvordan medvirkning fra barn og unge kan gjennomføres, og hva som er viktige premisser for at medvirkningen blir god.

Sjumilssteget

På nettsidene til Sjumilssteget kan du lese mer om hvordan kommunen kan tilrettelegge for medvirkning fra barn og unge. Sjumilssteget er en satsing for å få kommunene i Norge til å ta i bruk FNs barnekonvensjon i det daglige arbeidet.

Sjumilssteget setter fokus på at barn og unges stemme skal høres når framtidas lokalsamfunn skal formes. Dette forplikter fylkesmannsembetene til å sette barn og unge på dagsordenen, og til å invitere barn og unge med på sentrale arenaer hvor ledere og ansatte i kommunene møter.

Barneombudet

Barneombudet er opptatt av at flere som jobber med barn og ungdom skal snakke direkte med de det gjelder. De har utviklet en håndbok som gir råd om hvordan man kan lage ekspertmøter og ekspertgrupper.

Barneombudet anser barn som eksperter på nettopp det å være barn, og påpeker at informasjon fra barn og unge kan være til stor hjelp for kommuner som skal tilby tjenester til barn.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

LNU har laget fem prinsipper for reell og meningsfull ungdomsmedvirkning. Prinsippene understreker at medvirkningen ikke er tilstrekkelig om vi kun har med ulike «ungdomsalibier» i styrer, råd og utvalg, men at barn og unge faktisk skal ha en reell mulighet til å bli hørt i spørsmål som angår dem.

Ungdom og fritid

Ungdom og fritid har laget håndboken «Med ungdom som ressurs». Boken er spesielt rettet mot de som arbeider med ungdom og kultur. Boken består av to deler, en metodisk del om ungdomsmedvirkning og en praktisk del om arbeid med unge arrangører.

Barnetråkk

Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes.

Andre relevante ressurser