Godkjenning av vigselsritualer

Bufdir godkjenner vigselsritualer for trossamfunn og livssynssamfunn som ønsker å ha vigselsrett. 

Hvem kan søke?
Krav til vigselsritualet

Vigselsritualet må være i samsvar med norsk lov og alminnelige likestillingsprinsipper. Dette betyr blant annet at:

  • Vigselsritualer med medgift eller mahr ikke vil bli godkjent, fordi avtaler om medgift og/eller mahr ikke er et vilkår for å inngå ekteskap etter ekteskapsloven.
  • Begge parter må bli stilt de samme spørsmålene under vielsen.
  • Det må fremgå at partene erklæres for rette ektefolk, etter ekteskapsloven § 11.
Hvordan søker jeg om å få godkjent et vigselsrituale?

For at vi skal kunne behandle søknad om godkjenning av vigselsritualet, må du sende følgende dokumentasjon:

  • Søknad med kopi av vigselsritualet som ønskes godkjent
  • Dokumentasjon på at trossamfunnet er registrert hos fylkesmannen (original eller bekreftet kopi)
  • Dokumentasjon på at prest/forstander er registrert og godkjent hos fylkesmannen (original eller bekreftet kopi). Det er bare den prest/forstander som er registrert hos fylkesmannen som kan foreta vigsler
  • Livssynssamfunn må fremlegge dokumentasjon på at de mottar tilskudd etter lov om tilskott til livssynssamfunn

Søknaden sender dere til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Vi tar kontakt med deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger for å kunne behandle saken.

Dersom saken ikke er ferdigbehandlet i løpet av én måned, vil du få et foreløpig svar fra oss. 

Kan vi ha flere vigselsritualer?

Det er bare det vigselsritualet som er godkjent som kan benyttes. Vi kan godkjenne flere vigselsritualer for samme trossamfunn/livssynssamfunn. 

Hvem har vigselsrett?

Vigselsretten følger personen(e) som til enhver tid er registrert hos fylkesmannen som prest eller forstander i trossamfunnet. Dette innebærer at dersom trossamfunnet deres har meldt inn og fått godkjent flere forstandere fra fylkesmannen, vil også disse personene ha vigselsrett.

Dersom dere ønsker at en annen enn seremonileder skal ha vigselsrett i livssynssamfunnet, må dere søke særskilt om dette til Fylkesmannen. 

Miste retten til å vie

Dersom fylkesmannen trekker tilbake godkjenningen av trossamfunnet/livssynssamfunnet eller prest/forstander/seremonileder, faller retten til å vie også bort. Det samme gjelder dersom trossamfunnet/livssynssamfunnet oppløses. 

Mer informasjon

For mer informasjon om oppgavene til forstandere i trossamfunn, se: