Godkjenning av vigselsritualer

Bufdir godkjenner vigselsritualer for trossamfunn og livssynssamfunn som ønsker å ha vigselsrett. 

Hvem kan søke?

Tros- og livssynssamfunn som er registrert hos statsforvalteren kan søke om å få godkjent vigselsritual. Tros-/livssynssamfunnet må derfor først sende søknad om registrering til statsforvalteren. Søknaden skal sendes i ny digital løsning, se mer informasjon om dette på statsforvalteren.no

Når tros-/livssynssamfunnet er registrert av statsforvalteren kan dere sende søknad om godkjenning av vigselsritual til Bufdir.

Etter at Bufdir har godkjent vigselsritualet må tros-/livssynssamfunnet sende søknad til statsforvalteren om å få godkjent en eller flere vigslere. Vigselsretten inntrer først etter at statsforvalteren har godkjent vigsler(e).

Tros- og livssynssamfunn som fikk vigselsrett før trossamfunnsloven trådte i kraft

Vigselsrett som tidligere er tildelt personer i tros- eller livssynssamfunn, beholdes i inntil to år etter at trossamfunnsloven har trådt i kraft, forutsatt at vilkårene i forskrift med hjemmel i § 9 er oppfylt, og at tros- eller livssynssamfunnet vedkommende tilhørte da vigselsretten ble tildelt består, jf. trossamfunnsloven § 23.

Krav til vigselsritualet

Vigselsritualet må være i samsvar med norsk lov og alminnelige likestillingsprinsipper. Dette betyr blant annet at:

  • Vigselsritualer med medgift eller mahr ikke vil bli godkjent, fordi avtaler om medgift og/eller mahr ikke er et vilkår for å inngå ekteskap etter ekteskapsloven.
  • Begge parter må bli stilt de samme spørsmålene under vielsen.
  • Det må fremgå at partene erklæres for rette ektefolk, etter ekteskapsloven § 11.

For at Bufdir skal kunne vurdere om vigselsritualet er i samsvar med norsk lov og alminnelige likestillingsprinsipper ber vi om at dere sender inn vigselsritualet dere ønsker å få godkjent i sin helhet.

Hvordan søker jeg om å få godkjent et vigselsrituale?

For at vi skal kunne behandle søknad om godkjenning av vigselsritualet, må du sende følgende dokumentasjon:

  • Søknad med kopi av vigselsritualet som ønskes godkjent
  • Dokumentasjon på at tros-/livssynssamfunnet er registrert hos statsforvalteren (kopi av statsforvalterens vedtak om godkjenning av søknad om registrering av tros- eller livssynssamfunn)

Søknaden sender dere til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Vi tar kontakt med deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger for å kunne behandle saken.

Dersom saken ikke er ferdigbehandlet i løpet av én måned, vil du få et foreløpig svar fra oss. 

Kan vi ha flere vigselsritualer?

Det er bare det vigselsritualet som er godkjent som kan benyttes. Vi kan godkjenne flere vigselsritualer for samme trossamfunn/livssynssamfunn. 

Hvem har vigselsrett?

Den/de som til enhver tid er godkjent som vigsler av statsforvalteren har vigselsrett, jf. trossamfunnsloven § 9 og forskrift om vigselsrett i tros- og livssynssamfunn § 1.

Miste retten til å vie

Vigselsretten opphører hvis tros- eller livssynssamfunnet oppløses eller fratas registreringen etter trossamfunnsloven § 4, se forskrift om vigselsrett i tros- og livssynssamfunn § 2.

Vigselsretten opphører når vigsleren fyller 75 år. Tros- eller livssynssamfunnet kan søke statsforvalteren om dispensasjon fra alderskravet for inntil ett år av gangen.

Tros- eller livssynssamfunnet skal gi melding til statsforvalteren når vigsleren er uønsket som vigsler av tros- eller livssynssamfunnet, selv ønsker å fratre som vigsler, eller har meldt seg ut av tros- eller livssynssamfunnet. Melding til statsforvalteren skal gis ved bruk av den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn.

Dersom vigsleren forsømmer plikter fastsatt i eller med hjemmel i ekteskapsloven, skal statsforvalteren gi vigseleren en skriftlig advarsel og varsle tros- eller livssynssamfunnet. Statsforvalteren kan frata vigsleren vigselsretten hvis tjenesteforsømmelsen gjentas eller er særlig alvorlig.

Hvis vigsleren praktiserer nektingsgrunnene i ekteskapsloven § 13 første og andre ledd slik at kvinner og menn forskjellsbehandles, regnes dette som en tjenesteforsømmelse. Å unnlate å kontrollere om det er utstedt prøvingsattest etter ekteskapsloven § 10 regnes som en særlig alvorlig tjenesteforsømmelse.

Mer informasjon

For mer informasjon om oppgavene til forstandere i trossamfunn, se: