Bufdir har fått i oppdrag å etablere og prøve ut tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet. Dette er et banebrytende arbeid der barnevern og helsesektoren sammen jobber for å sikre at barnets helse- og hjelpebehov blir møtt, gjennom å etablere tverrfaglige kartleggingsteam som kartlegger barn som skal flyttes ut av hjemmet. Prosjekt har som formål å samle kunnskap og erfaring om hvordan tverrfaglig helsekartlegging fungerer i praksis. Denne prosjektrapporten legger vekt på å vise fram denne kunnskapen, og drøfter erfaring og læringen rundt temaer som teametablering og organisering, tverrfaglig arbeid, styring og forankring, roller og verktøy, og behov for videre kunnskap og erfaringsinnhenting. Den oppdaterte versjonen av sluttrapporten inneholder et bredere datagrunnlag enn den første versjonen.

117 s., utgitt av Bufdir i 2022.