Kanestrøm, Harald og Stallvik, Marianne

Denne rapporten presenterer norsk normdata for YLS/CMI 2.0 til bruk i det statlige tiltaksapparatet og er et avgrenset forarbeid til en større studie av instrumentet. Formålet med studien er ikke å validere instrumentet, men gi referansedata til klinisk bruk i Bufetat og avdekke videre behovet for kvalitetsarbeid. Datagrunnlaget er skårer fra kartlegginger i Bufetat fra høsten 2013 til høsten 2020. De sentrale problemstillingene er å undersøke hvilken skåringsdistribusjon norske ungdommer viser på YLS/CMI forut for plassering, samsvar med originalversjon og vurdere reliabilitetsmål i den norske versjonen. Hovedfunnet i prosjektet er at de norske normdataene skiller seg klart ut fra de originale normgruppene. Det er også forskjeller mellom norske gutter og jenter både på totalmål og på noen av underområdene. Videre finner vi at instrumentet virker å ha god testretest reliabilitet, men lav intern konsistens slik at videre analyser av psykometriske egenskaper og validitet må gjennomføres. Normdataene har implikasjoner for hvordan man benytter instrumentet til å klassifisere risiko og for å vurdere oppfølgingsbehov. Rapporten gir derfor kliniske retningslinjer for hvordan man anvender de norske referansedataene i benyttelse av YLS/CMI i institusjonsapparatet. Dette innebærer å bruke norske normer i klinisk vurdering av totalrisiko forut for tiltaksvalg, samt for å anslå enkeltungdommers relative problembelastning- og oppfølgingsbehov innenfor underområdene. Funnene i studien avdekker et behov for videre undersøkelser av instrumentet når det gjelder tekniske måleegenskaper og validitetsstudier. Dette skal ivaretas gjennom en større studie av instrumentet og den tilhørende behandlingsmodellen som brukes i institusjonsappratet i Bufetat.

29 s., utgitt av Bufetat region Midt-Norge i 2021.